476/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

476
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 26. októbra 2010 v Haagu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z. a oznámenie č. 475/2010 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. mája 2011. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. mája 2011.
K oznámeniu č. 476/2010 Z. z.
ZMENY
Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
1.
Pravidlo 161 znie:
„Pravidlo 161
Zmena v prihláške
(1)
Ak vystupoval Európsky patentový úrad ako Medzinárodný rešeršný úrad, a ak bola podaná požiadavka podľa článku 31 PCT, aj ako Medzinárodný úrad pre predbežný prieskum pre Euro-PCT prihlášku, musí prihlasovateľovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa k písomnému posudku Medzinárodného rešeršného úradu alebo k medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v písomnom posudku alebo v medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a zmenil opis, patentové nároky a výkresy do šiestich mesiacov od príslušného oznámenia. Ak Európsky patentový úrad vypracoval správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši, výzva podľa prvej vety bude vydaná podľa vysvetliviek poskytnutých v súlade s pravidlom 45bis.7 písm. e) PCT. Ak prihlasovateľ výzve nevyhovie alebo sa k nej nevyjadrí v súlade s ustanovením prvej alebo druhej vety, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
(2)
Ak Európsky patentový úrad vypracuje doplnkovú správu o európskej rešerši pre Euro-PCT prihlášku, možno prihlášku jedenkrát zmeniť, a to v lehote šiestich mesiacov od oznámenia informujúceho o tom prihlasovateľa. Zmenená prihláška slúži ako základ doplnkovej európskej rešerše.“.
2.
Pravidlo 162 znie:
„Pravidlo 162
Spoplatnené patentové nároky
(1)
Ak prihláška, na ktorej je založené udelenie európskeho patentu, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, platí sa poplatok za šestnásty a každý ďalší patentový nárok podľa Poplatkového poriadku v lehote určenej pravidlom 159 odsekom 1.
(2)
Ak nie sú poplatky za patentové nároky uhradené včas, môžu byť stále uhradené v lehote šiestich mesiacov od doručenia oznámenia týkajúceho sa nedodržania lehoty. Ak sú v tejto lehote podané zmenené patentové nároky, poplatky za ne sa vypočítajú na základe týchto zmenených patentových nárokov.
(3)
Ak poplatky za patentové nároky uhradené v lehote podľa odseku 1 prevyšujú poplatky podľa odseku 2 druhej vety, budú tieto poplatky vrátené.
(4)
Ak nebol poplatok za patentové nároky uhradený včas, bude sa predpokladať, že sa od príslušného patentového nároku upustilo.“.
Článok 2
(1)
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. mája 2011.
(2)
Pravidlá 161 a 162 zmenené článkom 1 tohto rozhodnutia sa použijú pre Euro-PCT prihlášky, pre ktoré neboli do 1. mája 2011 vydané oznámenia podľa existujúcich pravidiel 161 a 162.
V Haagu 26. októbra 2010