480/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

480
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. decembra 2010
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 12. marca 2011;
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Richard Sulík v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 480/2010 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 12. marca 2011
Obec Volia sa Okres Kraj
Legnava poslanci Stará Ľubovňa Prešovský kraj
Soľník poslanci Stropkov
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 480/2010 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 12. marca 2011
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
 
obec
 
17. 12. 2010
 
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
 
6. 1. 2011
 
 
 
 
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
 
16. 1. 2011
 
 
 
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
 
politické strany 16. 1. 2011
 
 
 
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
21. 1. 2011
 
 
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce
 
miestna
volebná komisia
26. 1. 2011
 
 
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností
 
starosta obce
 
 
31. 1. 2011
 
 
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
 
miestna
 volebná komisia
5. 2. 2011
 
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie
 
obvodná
volebná komisia
10. 2. 2011
 
 
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb
 
obec
 
 
 
15. 2. 2011
 
 
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
 
politické strany 20. 2. 2011
 
 
 
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane
 
politické strany
a nezávislí kandidáti
 
23. 2. 2011
 
 
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie
 
okrsková
volebná komisia
25. 2. 2011
 
 
 
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane
 
politické strany
a nezávislí kandidáti
 
10. 3. 2011
 
 
 
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
12. 3. 2011