492/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

492
ZÁKON
z 1. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z. a zákona č. 30/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d’Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1aa znejú:
„1a)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1aa)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
2.
V § 4 odsek 7 znie:
„(7)
Biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumie kvapalná biogénna látka alebo plynná biogénna látka vyrobená z biomasy,2c) ktorou je
a)
biodiesel, ester kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 91 vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,
b)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518,
c)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter kódu kombinovanej nomenklatúry 2909 19 10 s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
d)
bioetanol, lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 20 00 s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,
e)
bioplyn, plyn určený na energetické účely vznikajúci z biomasy fermentáciou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
„2c)
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z.“.
3.
V § 4 ods. 8 úvodnej vete sa slová „(§ 23, 24 a 31)“ nahrádzajú slovami „podľa § 23, 24 a 31“.
4.
V § 4 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a 7“.
5.
V § 6 ods. 1 písmená a) a d) znejú:
„a)
motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 s obsahom biogénnej látky
1.
do objemu ustanoveného v osobitnom predpise2e) 550,52 eura/1 000 l
2.
v objeme ustanovenom v osobitnom predpise2e)
a viac 514,50 eura/1 000 l
d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 s obsahom biodiesla
1.
do objemu ustanoveného osobitným predpisom2e) 386,40 eura/1 000 l
2.
v objeme ustanovenom v osobitnom predpise2e) a viac 368 eur/1 000 l“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2d až 2f znejú:
„2d)
Napríklad STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy.
2e) § 14a ods. 3 a príloha č. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
2f) Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky a skúšobné metódy.“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „258,91 eura/1 000 kg“ nahrádzajú slovami „182 eur/1 000 kg“.
7.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e).“.
8.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
9.
§ 7 až 9 sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
10.
V § 10 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Od dane je oslobodená biogénna látka uvedená
a)
v § 4 ods. 7 písm. a), určená na použitie ako pohonná látka, ak je na daňovom území dodaná alebo ak je na daňové územie dovezená z územia tretieho štátu, alebo ak je prepravená z iného členského štátu prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja,
b)
v § 4 ods. 7 písm. e), ak je určená na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako palivo.
(4)
Na účely tohto zákona sa balenie minerálneho oleja do obalov rôzneho objemu nepovažuje za použitie na účely oslobodené od dane podľa odseku 1 písm. a).“.
11.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
12.
V § 11 ods. 10 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
13.
V § 11 ods. 15 prvej vete sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.
14.
V § 11 sa vypúšťa odsek 16.
Doterajšie odseky 17 až 19 sa označujú ako odseky 16 až 18.
15.
V § 11 ods. 17 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
16.
V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnej látky,“.
17.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
použitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnej látky.“.
18.
V § 13 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
dodala alebo použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,“.
19.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku.“.
20.
V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
množstvo minerálneho oleja, ktoré bolo vydané z daňového skladu, a to za príslušný kalendárny mesiac a kumulatívne od začiatku kalendárneho roka,
f)
množstvo biogénnej látky v percentách objemu v minerálnom oleji podľa písmena e), ak takýto minerálny olej biogénnu látku obsahuje, a to za príslušný kalendárny mesiac a kumulatívne od začiatku kalendárneho roka.“.
21.
V § 14 odsek 6 znie:
„(6)
Daňový dlžník s výnimkou podľa odseku 5 v daňovom priznaní uvádza
a)
množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť, v členení uvedenom vo vzore daňového priznania,
b)
daň pripadajúcu na množstvo minerálneho oleja podľa písmena a),
c)
množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť, a to za príslušný kalendárny mesiac a kumulatívne od začiatku kalendárneho roka,
d)
množstvo biogénnej látky v percentách objemu v minerálnom oleji podľa písmena c), ak takýto minerálny olej biogénnu látku obsahuje, a to za príslušný kalendárny mesiac a kumulatívne od začiatku kalendárneho roka.“.
22.
V § 19 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 a biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) alebo minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 a biogénnych látok uvedených v § 4 ods. 7 písm. c) a d),“.
23.
V § 19 sa vypúšťa odsek 12.
24.
V § 19a ods. 1 prvej vete sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.
25.
V § 19a ods. 7 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
26.
V § 19a ods. 8 a 9 sa slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
27.
V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania; miestom priameho dodania sa na účely tohto zákona rozumie miesto, na ktoré je dodaný minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorú určí príjemca (odberateľ), ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca podľa § 25 ods. 1, ktorý prijíma opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, a táto právnická osoba alebo fyzická osoba nie je oprávnená prijímať minerálny olej v pozastavení dane,“.
28.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na miesto priameho dodania“.
29.
V § 23 ods. 4 až 6 a 9 sa slová „oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2“ v príslušnom tvare.
30.
V § 23 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na daňovom území musí obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu v prepravovanom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.“.
31.
V § 23 odsek 7 znie:
„(7)
Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň podľa odseku 12, zmeniť miesto prijatia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,6c) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a) Zmeniť miesto prijatia alebo príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému6c) môže aj odosielateľ (dodávateľ), ktorý prepravuje minerálny olej podľa § 4 ods. 8.“.
32.
V § 23 ods. 8 celom texte sa za slová „v pozastavení dane“ vkladajú slová „alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2“.
33.
V § 23 odsek 10 znie:
„(10)
Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, alebo minerálny olej podľa § 11 ods. 2 na daňovom území musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania.“.
34.
V § 24 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane na území únie musí obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu v prepravovanom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.“.
35.
V § 24 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prijatia v mieste priameho dodania“.
36.
V § 24 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prepravy minerálneho oleja na miesto priameho dodania“.
37.
V § 25a ods. 1 prvej vete a odseku 4 sa slová „písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
38.
V § 25a ods. 5 prvej vete sa za slová „ods. 7“ vkladajú slová „písm. a) až c) a e)“.
39.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dokumenty, na základe ktorých bol minerálny olej prepustený do voľného obehu,2a) musia obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu v dovezenom minerálnom oleji, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.“.
40.
V § 31 ods. 2 písm. a) sa za slovo „odobrať“ vkladajú slová „predpokladané množstvo biogénnej látky v percentách objemu v minerálnom oleji, ak takýto minerálny olej biogénnu látku obsahuje“.
41.
V § 31 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Sprievodný dokument alebo iný dokument sprevádzajúci minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, prepravovaný na daňové územie na podnikateľské účely musí obsahovať informáciu o množstve biogénnej látky v percentách objemu, ak takto prepravovaný minerálny olej biogénnu látku obsahuje.“.
42.
V § 35 ods. 4 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Evidencia podľa odseku 2 sa musí viesť samostatne pre biogénnu látku, minerálny olej s obsahom biogénnej látky a minerálny olej bez obsahu biogénnej látky.“.
43.
V § 35 ods. 5 písm. a) až e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a b)“.
44.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
45.
V § 39 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 31 ods. 1 je povinná viesť evidenciu
a)
minerálneho oleja prijatého,
b)
minerálneho oleja vydaného,
c)
stavu zásob minerálneho oleja.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
46.
V § 39 ods. 5 sa slová „až 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
47.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na účely daňovej kontroly a kontroly dodržiavania povinností podľa osobitného predpisu29a) je colný úrad
a)
povinný podľa potreby odoberať vzorky minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d), najmenej však jedenkrát za kalendárny mesiac, a to u daňového subjektu podľa § 19, 19a, 20, 25, 31 a u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. h),
b)
oprávnený podľa potreby odoberať vzorky minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa osobitného predpisu.29b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:
„29a)
§ 14a a 15 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
29b)
§ 14a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.“.
48.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prevádzkovateľov daňových skladov s povolením na označovanie plynového oleja,“.
49.
§ 42 a 42a vrátane nadpisov znejú:
㤠42
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8,
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v odbernom poukaze,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu,
e)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku,
j)
uplatní sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
k)
uplatní sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vydaného minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) do výšky 0,39 eura za každý vydaný liter minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 1 659 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. e) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
f)
podľa odseku 1 písm. f) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 1 659 eur,
g)
podľa odseku 1 písm. g) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného minerálneho oleja, ak je pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane, najmenej však 1 659 eur,
h)
podľa odseku 1 písm. g) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej však 1 659 eur,
i)
podľa odseku 1 písm. h) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného minerálneho oleja, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,
j)
podľa odseku 1 písm. i) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
k)
podľa odseku 1 písm. j) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu a množstva takto zdaneného minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur,
l)
podľa odseku 1 písm. k) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto zdaneného minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur.
§ 42a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
b)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
c)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10a ods. 2 na iný ako určený účel,
d)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ako pohonnú látku.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za priestupok
a)
podľa odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 160 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného minerálneho oleja, ak je pre tento minerálny olej ustanovená sadzba dane, najmenej však 160 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva zisteného minerálneho oleja, ak pre tento minerálny olej nie je ustanovená sadzba dane, najmenej však 160 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 165 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 160 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur.
(4)
Na priestupky a ich prerokúvanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30a)“.
50.
V § 43 ods. 1 sa slová „právne akty Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
51.
Za § 46f sa vkladá § 46g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Platnosť povolenia na označovanie plynového oleja vydaného podľa § 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010 zaniká 15. januára 2011.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá po 15. januári 2011 uvedie do daňového voľného obehu plynový olej označený podľa § 8 predpisu účinného do 31. decembra 2010, uplatní na takýto plynový olej sadzbu dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu účinného od 1. januára 2011.
(3)
Odberný poukaz na odber označeného plynového oleja vydaný podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 15. januára 2011.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra 2010 a ktorá do 15. januára 2011 odobrala označený plynový olej podľa predpisu účinného do 31. decembra 2010 a má zásoby tohto minerálneho oleja, je povinná do 20. januára 2011 vykonať inventarizáciu týchto zásob podľa stavu k 15. januáru 2011.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 4 je povinná do 25. januára 2011 podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to z množstva označeného plynového oleja, ktoré mala v zásobe k 15. januáru 2011; daň vypočíta ako rozdiel dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu účinného od 1. januára 2011 a dane podľa § 7 ods. 1 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(6)
Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s minerálnym olejom podľa § 25a predpisu účinného do 31. decembra 2010 na odber a dodanie označeného plynového oleja zaniká 15. januára 2011.
(7)
Obchodník s minerálnym olejom podľa odseku 6, ktorý do 15. januára 2011 odobral označený plynový olej a k 15. januáru 2011 má zásoby tohto minerálneho oleja, je povinný
a)
vykonať do 20. januára 2011 inventarizáciu týchto zásob podľa stavu k 15. januáru 2011,
b)
podať do 25. januára 2011 daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to z množstva označeného plynového oleja, ktoré má v zásobe k 15. januáru 2011; daň vypočíta ako rozdiel dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) druhého bodu predpisu účinného od 1. januára 2011 a dane podľa § 7 ods. 1 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(8)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2010 sa ukončí podľa § 42 alebo § 42a predpisu účinného od 1. januára 2011, ak je takto určená výška pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšia.“.
52.
V prílohe č. 1 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
Čl. II
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh motorové palivá a iné energetické produkty použité na dopravné účely (ďalej len „pohonné látky“).“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktorý znejú:
„(4)
Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „biopalivo“) rozumie
a)
bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,
b)
biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,3a)
c)
bioplyn vyrobený z biomasy,
d)
biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,
e)
biometán vyrobený z biomasy,
f)
biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,
g)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
h)
biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,
i)
syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,
j)
biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,
k)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný vrátane odpadových rastlinných olejov,
l)
iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely.
(5)
Na účely tohto zákona sa energetickým obsahom pohonných látok rozumie dolná výhrevnosť udávaná v MJ/kg alebo v MJ/l.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
STN EN 14214 Automobilové palivá. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory. Požiadavky a skúšobné metódy.“.
3.
Nadpis pod § 3 znie:
„Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny“.
4.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh, ktorá je
a)
3,8 % do 31. decembra 2011,
b)
3,9 % do 31. decembra 2012,
c)
4 % do 31. decembra 2013,
d)
4,5 % do 31. decembra 2014,
e)
5,5 % do 31. decembra 2015,
f)
5,5 % do 31. decembra 2016,
g)
5,8 % do 31. decembra 2017,
h)
7,2 % do 31. decembra 2018,
i)
7,5 % do 31. decembra 2019,
j)
8,5 % do 31. decembra 2020.
(2)
Právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 1 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
uvádza do daňového voľného obehu17a) podľa osobitného predpisu17b) na území Slovenskej republiky pohonné látky,
b)
prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,17c)
c)
dováža na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích štátov,17d)
d)
uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až c).
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť prostredníctvom pohonných látok s obsahom biopalív, pričom minimálny obsah biopalív v každom litri jednotlivého druhu pohonných látok je ustanovený v prílohe č. 1, najviac však v množstve ustanovenom v technickom predpise upravujúcom kvalitu pohonných látok.17e) Povinnosť podľa odseku 1 a povinnosť podľa prílohy č. 1 sa považuje za splnenú i v prípade, ak minimálny obsah biopaliva je nižší najviac o 0,25 % vrátane v litri jednotlivého druhu pohonných látok, ako je ustanovené v prílohe č. 1, alebo ak je odchýlka v súlade s technickým predpisom.17f) Na účely prílohy č. 1 sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať minimálny podiel bioetyltercbutyléteru podľa prílohy č. 1. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka podať colnému úradu hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív (ďalej len „hlásenie“), a to na tlačive, ktorého vzor zverejní Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
(5)
Pohonné látky uvádzané na trh právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 2 musia byť pri ich preprave sprevádzané obchodnými dokumentmi, ktoré musia obsahovať informáciu o množstve biopaliva v percentách objemu.
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 ukončí podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh alebo ak právnická osoba alebo fyzická osoba začne vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti uvádzania motorových palív na trh, je povinná plniť referenčné hodnoty podľa odseku 1, a to vo výške alikvótnej časti referenčných hodnôt za príslušné obdobie podľa odseku 1.
(7)
Povinnosť podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na
a)
právnickú osobu, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, ale v predmete činnosti má skladovanie minerálneho oleja osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát,17g) alebo skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,
b)
minerálny olej určený pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a pre ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy.17h)
(8)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába minerálny olej podľa osobitného predpisu,17i) nemôže splniť z dôvodu prevádzkových pomerov alebo z dôvodov technických, technologických alebo logistických dôvodov povinnosť podľa odseku 3, je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom sa dozvedela, že nebude môcť plniť povinnosť podľa odseku 3; táto právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná plniť povinnosť podľa odseku 3 najdlhšie počas obdobia uvedeného v oznámení colnému úradu. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa prvej vety je však povinná plniť povinnosť za príslušné obdobie podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17i znejú:
„17a)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 482/2009 Z. z.
17b)
§ 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17c)
§ 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)
§ 13 ods. 1 písm. h) a § 29 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17e)
Napríklad STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky na skúšobné metódy.
17f)
STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnoti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam.
17g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
17h)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).
17i)
§ 19 ods. 6 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.“.
5.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Štátny dozor
(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) podľa osobitného predpisu18) a colné úrady podľa osobitného predpisu.18a) Porušenie ustanovení tohto zákona je správnym deliktom, za ktoré je
a)
inšpekcia oprávnená uložiť pokutu podľa § 16 ods. 1 písm. a) až n),
b)
colný úrad oprávnený uložiť pokutu podľa § 16 ods. 1 písm. o) až v).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 40 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.“.
6.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až v), ktoré znejú:
„o)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3 s výnimkou podľa § 14a ods. 8,
p)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá nepodá hlásenie podľa § 14a ods. 4 v ustanovenom termíne,
r)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá uvedie v hlásení podľa § 14a ods. 4 nepravdivé údaje o percentuálnom objeme biopaliva v pohonných látkach a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3,
s)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá poruší povinnosť podľa § 14a ods. 5, ale zároveň splní povinnosť podľa § 14a ods. 3,
t)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá poruší povinnosť podľa § 14a ods. 5 a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3,
u)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14a ods. 2, ktorá v obchodných dokumentoch podľa § 14a ods. 5 uvedie nepravdivé údaje o množstve biopaliva v prepravovaných pohonných látkach a zároveň nesplní povinnosť podľa § 14a ods. 3,
v)
právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 14a ods. 8, ktorá poruší povinnosť podľa § 14a ods. 8.“.
7.
V § 16 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:
„(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, colný úrad uloží pokutu
a)
vypočítanú ako súčin minimálneho obsahu biopaliva podľa § 14a ods. 3 neuvedeného na trh v litroch a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. o) a v),
b)
od 500 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. p) a s),
c)
vypočítanú ako súčin objemu pohonných látok uvedených v hlásení za príslušný kalendárny štvrťrok, minimálneho percenta biopaliva podľa prílohy č. 1 a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. r), a to samostatne pre každý druh pohonnej látky,
d)
vypočítanú ako súčin objemu pohonných látok uvedených v hlásení za príslušný kalendárny štvrťrok, minimálneho obsahu biopaliva podľa prílohy č. 1 a sumy dve eurá za správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. t) a u) zistený colným úradom na základe kontroly podľa osobitného predpisu,18a) a to samostatne pre každý druh pohonnej látky.
(4)
Pokuta podľa odseku 3 písm. a) je splatná bez vyrubenia v lehote na podanie hlásenia podľa § 14a ods. 4.
(5)
Ak sa má uložiť pokuta za viac správnych deliktov podľa § 16 ods. 1 písm. o), r) až u), je možné uložiť jednu pokutu podľa odseku 3, pričom sa uloží najvyššia pokuta.
(6)
Ak výšku pokuty nie je možné určiť spôsobom podľa odseku 3 písm. b) a d), colný úrad ju určí podľa pomôcok.18b)
(7)
Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 3 sa vzťahuje osobitný predpis.18c)“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 8 až 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18b a 18c znejú:
„18b)
§ 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
18c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
8.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nesplnila povinnosti podľa § 14a ods. 3 za prvý kalendárny štrťrok roku 2011 a
a)
splní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2011, ustanovenie § 16 ods. 4 sa nepoužije,
b)
nesplní podmienku podľa § 14a ods. 1 písm. a) ani do 31. decembra 2011, je povinná zaplatiť pokutu podľa § 16 ods. 3 písm. a) bez vyrubenia, a to do 25. januára 2012.“.
9.
§ 20 znie:
㤠20
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
10.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2 a vkladá sa nová príloha č. 1, ktorá znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
MINIMÁLNY OBSAH BIOPALIVA PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY POHONNÝCH LÁTOK
Tabuľka č. 1: Minimálny objem biopaliva v motorovej nafte kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
biodiesel 5,2 % 5,3 % 5,4 % 6,8 % 7,5 % 7,6 % 7,8 % 9,7 % 10,1 % 11,5 %
Tabuľka č. 2:Minimálny objem biopaliva v motorovom benzíne kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bioetanolová zložka 3,1 % 3,2 % 3,3 % 4,1 % 4,5 % 4,6 % 4,7 % 5,9 % 6,2 % 7,0 %
Minimálny podiel
bioetyltercbu-tyléteru
3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
 – z toho objem bioetanolovej
zložky (0,47*objem
bioetyl-tercbutyl-éteru)
1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 % 1,41 %

“.
11.
V prílohe č. 2 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
12.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.

Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.