500/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

500
ZÁKON
z 2. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z. a zákona č. 504/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok znížený podľa odseku 2, zaokrúhlený nahor na celé euro (ďalej len „plat poslanca“), začínajúc dňom, v ktorom zložil Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) predpísaný sľub.1) V závislosti od času výkonu poslaneckému mandátu patrí po zániku poslaneckého mandátu poslancovi ešte plat počas dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca menej ako päť rokov, alebo troch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca aspoň päť rokov; toto ustanovenie sa nevzťahuje na poslanca, ktorý bol zvolený za poslanca v nasledujúcom volebnom období, a na poslanca, ktorý bezprostredne po zániku mandátu začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1 alebo ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu, alebo začal vykonávať funkciu podľa osobitného predpisu.1aa) Ak poslanec vykonával mandát ako náhradník, patrí mu nárok podľa druhej vety len raz počas toho istého volebného obdobia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zníženie podľa odseku 1 sa rovná
a)
0,15 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, ak podiel schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypočítava,1a) je rovný alebo vyšší ako 0,07,
b)
0,1 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, ak podiel schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, je rovný alebo vyšší ako 0,05 a nižší ako 0,07,
c)
0,05 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, ak podiel schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, je rovný alebo vyšší ako 0,03 a nižší ako 0,05.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 145, 10. 6. 2009) v platnom znení.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
V § 3 ods. 1 sa slová „prvým dňom mesiaca“ nahrádzajú slovom „dňom“.
4.
V § 4 ods. 1 sa slová „vo výške, ktorú určí národná rada uznesením“ nahrádzajú slovami „vo výške 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, zaokrúhlené nahor na celé euro a vo výške 2,1-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja, zaokrúhlené nahor na celé euro“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poslanec s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja má právo na ubytovanie v zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“) alebo na úhradu nákladov kanceláriou národnej rady v ubytovacích zariadeniach, ktoré určí kancelária národnej rady.“.
6.
§ 4a znie:
㤠4a
(1)
Na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu poskytne kancelária národnej rady poslancovi primerane vybavenú kanceláriu v priestoroch kancelárie národnej rady. Poslanec si môže zriadiť aj inú kanceláriu okrem kancelárie uvedenej v prvej vete.
(2)
Na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytne kancelária národnej rady poslancovi asistenta, s ktorým po dohode s poslancom uzavrie zmluvu o zabezpečení služieb asistenta poslanca.1b)
(3)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie podľa odseku 1 druhej vety predstavuje počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov spolu 2,7-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlené nahor na celé euro s platnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď bude podľa § 27 potvrdená výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky; uhrádza ich kancelária národnej rady. Podrobnosti uhrádzania ustanoví národná rada uznesením.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
7.
§ 5 znie:
㤠5
Poslanec môže bezplatne používať prostriedky osobnej železničnej dopravy toho železničného podniku, ktorý má uzavretú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
§ 21 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.“.
8.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na kalendárny mesiac po ukončení konania podľa osobitného predpisu.1d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
§ 63 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na kalendárny mesiac po ukončení konania podľa osobitného predpisu.1d)“.
10.
V § 26 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
11.
V § 27 sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.
12.
V § 27 sa vypúšťajú slová „za prvý polrok kalendárneho roka a“.
13.
Za § 29f sa vkladá § 29g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
V roku 2011 zníženie podľa § 2 ods. 2 je15 %.
(2)
V roku 2011 patrí mesačne prezidentovi plat vo výške 4-násobku platu poslanca.
(3)
V roku 2011 patrí mesačne členovi vlády plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zníženého ešte o 5 %.
(4)
V roku 2011 patrí mesačne sudcovi ústavného súdu plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(5)
V roku 2011 patrí mesačne predsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(6)
V roku 2011 patrí mesačne podpredsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(7)
V roku 2011 patrí mesačne generálnemu prokurátorovi plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(8)
V roku 2011 je priemerným platom sudcu plat poslanca zvýšený o 5 %.
(9)
V roku 2011 je základným platom sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcu Špecializovaného trestného súdu13) plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(10)
V roku 2011 patrí štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) okrem veľvyslanca, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy14) funkčný plat vo výške platu poslanca zníženého ešte o 5 %.
(11)
V roku 2011 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako platové pomery, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady, pričom plat verejného ochrancu práv sa zvýši o 5 %.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
„13)
§ 66 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Napríklad § 71a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení takto:
§ 85 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 99 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Štátnemu zamestnancovi podľa § 6 ods. 3 písmeno b) možno poskytnúť odmenu maximálne do výšky 20 % jeho ročného funkčného platu.“.
Čl. IV
Zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení zákona č. 460/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
2.
§ 4 sa vypúšťa.
3.
V § 6 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Po zániku mandátu predsedu, okrem dôvodov uvedených v osobitnom predpise4a) z dôvodu uplynutia volebného obdobia,5) patrí predsedovi odstupné z rozpočtu samosprávneho kraja, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je
a)
dvojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu kratšie ako päť rokov,
b)
trojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako päť rokov.
(2)
Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 je súčet platu podľa § 3 alebo za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 17 ods. 1 písm. b), d) a g) zákona č. 302/2001 Z. z.“.

Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.