506/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

506
ZÁKON
z 8. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
nakladanie s cennými papiermi, ktoré upravujú osobitné predpisy,4) s výnimkou podľa § 5 ods. 7,“.
2.
V § 5 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 500 eur“.
3.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, je verejnoprávna inštitúcia povinná použiť verejnú obchodnú súťaž, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis.4)“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie užívaným na účely koncesie
§ 11a
(1)
Koncesný majetok je majetok verejnoprávnej inštitúcie, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu22a) (ďalej len „koncesná zmluva“).
(2)
Verejnoprávna inštitúcia nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.
(3)
Verejnoprávna inštitúcia, ktorá nie je subjektom verejnej správy, je oprávnená uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy prevyšuje sumu 4 845 000 eur.
(4)
Obsahom užívania koncesného majetku podľa odseku 1 môže byť
a)
vstup na nehnuteľný majetok verejnoprávnej inštitúcie,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane verejnoprávna inštitúcia najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy,
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku verejnoprávnej inštitúcie,
e)
poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie,
f)
prenechanie majetku verejnoprávnej inštitúcie do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok verejnoprávnej inštitúcie v prospech tretej osoby,
g)
nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke, alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.22b)
(5)
Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene. Koncesionár je povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať verejnoprávnu inštitúciu o koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
(6)
Koncesionár nesmie koncesný majetok použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov tretej osoby, ani previesť do vlastníctva iných osôb, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 11b
(1)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže prenechať koncesný majetok do nájmu, výpožičky alebo zriadiť zmluvné vecné bremeno v prospech tretej osoby. Nájomnú zmluvu, zmluvu o výpožičke alebo zmluvu o zriadení vecného bremena môže koncesionár uzatvoriť s treťou osobou najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve. Pri prenechaní koncesného majetku do nájmu a výpožičky sa nepoužije ustanovenie § 8. Nájomné a odplata za zriadenie vecného bremena sa určí dohodou medzi koncesionárom a treťou osobou. Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci22) nie sú týmto dotknuté.
(2)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár je po predchádzajúcom písomnom súhlase verejnoprávnej inštitúcie oprávnený koncesný majetok, ktorý pre úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu, predať osobe, ktorá sa zaoberá výkupom druhotných surovín alebo zabezpečiť likvidáciu podľa osobitného predpisu.22c)
(3)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, verejnoprávna inštitúcia môže s koncesionárom uzatvoriť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia pohľadávky verejnoprávnej inštitúcie, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy. Dohodu o odklade platenia možno uzatvoriť najviac na obdobie jedného roka od splatnosti pohľadávky verejnoprávnej inštitúcie. Úroky z omeškania sa za obdobie trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia neuplatňujú a nevymáhajú. Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci22) nie sú týmto dotknuté. Ak koncesionár nezaplatí niektorú splátku riadne a včas alebo ak nezaplatí celý dlh v dohodnutej lehote, verejnoprávna inštitúcia uplatní voči koncesionárovi pohľadávku verejnoprávnej inštitúcie vrátane úrokov z omeškania za celé obdobie trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia. Pri dohode o splátkach alebo dohode o odklade platenia pohľadávky verejnoprávnej inštitúcie, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy, sa nepoužije ustanovenie § 11.
§ 11c
(1)
Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účel realizácie koncesie22a) založila verejnoprávna inštitúcia spoločne s koncesionárom. Spoločný podnik je aj právnická osoba, ktorú založil koncesionár, do ktorej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený majetok verejnoprávnej inštitúcie.
(2)
Verejnoprávna inštitúcia môže so súhlasom vlády vložiť svoj majetok ako vklad pri založení spoločného podniku alebo ako vklad do základného imania spoločného podniku, ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve. Ak na uzatvorenie koncesnej zmluvy bol udelený predchádzajúci súhlas podľa osobitného predpisu,22d) súhlas vlády sa nevyžaduje.
(3)
Prioritný majetok je nehnuteľný majetok verejnoprávnej inštitúcie, ktorý verejnoprávna inštitúcia vložila do spoločného podniku. Prioritný majetok nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby ani previesť do vlastníctva iných osôb. Prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie. Označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľností22e) sa vykoná poznámkou na návrh verejnoprávnej inštitúcie. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, prioritný majetok možno dať do nájmu, výpožičky alebo na prioritný majetok zriadiť zmluvné vecné bremeno, najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve alebo do dňa zrušenia spoločného podniku bez právneho nástupcu. Prioritný majetok nestráca svoj charakter ani prechodom na právneho nástupcu. Po zániku vecného bremena zapísaného v katastri nehnuteľností je verejnoprávna inštitúcia povinná dať návrh na výmaz vecného bremena.
(4)
Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do vlastníctva; táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu.
(5)
Verejnoprávna inštitúcia vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného podniku; spoločný podnik je povinný poskytnúť tieto údaje verejnoprávnej inštitúcii.
(6)
Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby prioritného majetku prechádza na verejnoprávnu inštitúciu vyhlásením konkurzu na spoločný podnik; verejnoprávna inštitúcia pri tom koná v mene spoločného podniku a na vlastný účet. Ak bol na spoločný podnik vyhlásený konkurz, prioritný majetok prechádza do vlastníctva verejnoprávnej inštitúcie právoplatnosťou uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa o vyhlásení konkurzu za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva verejnoprávnej inštitúcie do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku, ktorým sa oceňuje prioritný majetok, uhrádza verejnoprávna inštitúcia.
(7)
Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva verejnoprávnej inštitúcie za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Likvidátor je povinný odovzdať a verejnoprávna inštitúcia prevziať tento majetok; o odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva verejnoprávnej inštitúcie do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku, ktorým sa oceňuje prioritný majetok, uhrádza verejnoprávna inštitúcia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22e znejú:
„22a)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22b)
Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
22c)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22d)
§ 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22e)
§ 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „15 000 eur“ a slová „300 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
7.
V § 13 ods. 1 písm. j) sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
8.
V § 13 ods. 1 písm. k) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 000 eur“.
9.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
uzatvorenie koncesnej zmluvy.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.