517/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

517
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Finančné prostriedky určené podľa odseku 1 sa rozdelia na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie zamestnancov podľa § 4 ods. 5 zákona (ďalej len „osobné náklady“) a na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a na prevádzku školy bez osobných nákladov podľa § 4 ods. 6 zákona (ďalej len „prevádzkové náklady“). Pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom určí ministerstvo podľa objemu finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky na osobné náklady a prevádzkové náklady na príslušný rozpočtový rok, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak. Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa rozdelia na finančné prostriedky na teplo, na finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla, na finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces a na finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Finančné prostriedky na teplo sa určia po zohľadnení priemerných výdavkov na teplo za predchádzajúce tri skončené kalendárne roky. Finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces sa určia najmenej vo výške 15 % finančných prostriedkov na prevádzkové náklady. Finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určia vo výške 1,5 % finančných prostriedkov na osobné náklady. Finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla sa určia ako zvyšok finančných prostriedkov na prevádzkové náklady po odpočítaní finančných prostriedkov na teplo, finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces a finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.“.
2.
V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 12; koeficienty pre výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy a výšky kreditového príplatku sú uvedené v prílohe č. 12.“.
3.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Základný mzdový normatív sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určeného na osobné náklady podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 1. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčin počtu žiakov školy v bežnom kalendárnom roku podľa odseku 6 prepočítaný podľa § 4 a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa odseku 4 písm. b).“.
4.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 12 a 13.
5.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
centrum voľného času.12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 116 zákona č. 245/2008 Z. z.“.
6.
V § 7 ods. 3 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.
7.
V § 7 ods. 5 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.
8.
V § 7 ods. 17 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „šiestich“.
9.
V § 7 ods. 18 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.
10.
V § 8 ods. 7 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „šiestich“.
11.
V § 8 ods. 8 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.
12.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona
(1)
Objem finančných prostriedkov pre zriaďovateľa na účely podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona na kalendárny rok sa vypočíta ako súčin počtu úväzkov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním (ďalej len „asistent učiteľa“) schválených ministerstvom a normatívu na asistenta učiteľa na príslušný kalendárny rok.
(2)
Úväzok asistenta učiteľa predstavuje týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti19) asistenta učiteľa.
(3)
Normatív na asistenta učiteľa na príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel a počtu úväzkov asistentov učiteľa schválených ministerstvom na príslušný kalendárny rok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 3 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
Pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom je v roku 2011 deväť ku dvom.“.
14.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl
Názov kategórie školy
s jednotným mzdovým normatívom
podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae)
Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
Stredná odborná škola – 1. kategória 1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2241 7, 2384 6, 2388 6, 2399 6, 2699 6, 3383 7, 3699 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7, 6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola – 2. kategória 2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2489 4, 2675 4, 2676 4, 2737 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6443 4, 6476 4, 8501 4,
Stredná odborná škola – 3. kategória 2398 6, 3248 4, 6441 4,
Stredná odborná škola – 4. kategória 2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4, 3778 4, 3791 4, 3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4,
Stredná odborná škola – 5. kategória 2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2490 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3776 4, 4553 4, 4558 4,
Stredná odborná škola – 6. kategória 2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4,
Stredná odborná škola – 7. kategória 6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola – 8. kategória 2412 4, 3658 4, 3693 4,
Stredná odborná škola – 9. kategória 2679 4,
Stredná odborná škola – 10. kategória 5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8249 6, 8257 7, 8258 7, 8259 6, 8259 7, 8260 6, 8261 6, 8262 6, 8263 7, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8284 6, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8291 7, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, 8299 6,
Stredná odborná škola – 11. kategória 2965 2, 3178 2, 6456 2,
Stredná odborná škola – 12. kategória 5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2,
Stredná odborná škola – 13. kategória 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 6423 4,
Stredná odborná škola – 14. kategória 2398 1, 2398 4, 2430 2, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2, 3668 2, 3673 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 6422 4, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2,
Stredná odborná škola – 15. kategória 2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2, 2683 2, 2698 2, 2878 2, 2889 2, 2962 2, 2963 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2, 4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2, 4582 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola – 16. kategória 2433 2, 2954 2, 2955 2, 2964 2, 2977 2, 2978 2, 4571 2, 4575 2, 8545 2, 8551 2,
Stredná odborná škola – 17. kategória 5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7, 
Stredná odborná škola – 18. kategória 3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
Stredná odborná škola – 19. kategória 3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2,
Stredná odborná škola – 20. kategória 2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2,
Stredná odborná škola – 21. kategória 3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0,
Stredná odborná škola – 22. kategória 5376 6,
Stredná odborná škola – 23. kategória 2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2,
Stredná odborná škola – 24. kategória 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2,
Stredná odborná škola – 25. kategória 6317 6,
Stredná odborná škola – 26. kategória 2381 7, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3739 6, 3760 6, 3764 7, 3765 6,
Stredná odborná škola – 27. kategória 2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6, 3968 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 7649 6.
“.
15.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie školských zariadení
Tabuľka č. 1 Kategórie školských zariadení podľa § 7 ods. 1
  Druh školského zariadenia Kategória
1 školský klub detí školský klub detí
2 školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe školské hospodárstvo
stredisko odbornej praxe
3 školské stredisko záujmovej činnosti školské stredisko záujmovej činnosti
4 centrum voľného času centrum voľného času
Tabuľka č. 2 Kategórie školských zariadení podľa § 8 ods. 1
Druh školského zariadenia Kategória
špeciálne školské zariadenia diagnostické centrum
reedukačné centrum
liečebno-výchovné sanatórium
“.
16.
Príloha č. 10 znie:
„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov k jednotlivým výkonom pre financovanie školských zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. c)
Skupina výkonov Výkony Koeficient
Vyšetrenie dieťaťa vstupné vyšetrenie dieťaťa 4
Preventívno-výchovná činnosť preventívne aktivity s deťmi 1
výcvikové skupiny 4
Preventívne programy preventívne programy 20
Metodicko-odborná činnosť individuálna činnosť s dieťaťom 2
skupinová činnosť s dieťaťom 2
služby školám 1
ostatné odborné činnosti 1
“.
17.
Za prílohu č. 11 sa vkladá príloha č. 12, ktorá znie:
„Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
ČASŤ A
VZOREC
na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy
Vzorec 01
Vysvetlivky:
i – pedagogický zamestnanec zaradený v platovej triede s príslušným kreditovým príplatkom
ci – koeficient na pedagogického zamestnanca pre príslušnú platovú triedu s príslušným kreditovým
príplatkom „i“
PPZi – prepočítaný počet pedagogických zamestnancov zaradených v platovej triede s príslušným kreditovým
príplatkom
ČASŤ B
Koeficienty
pre výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy
podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy s príslušným kreditovým príplatkom
  Pedagogický zamestnanec podľa platovej triedy a výšky kreditového príplatku Koeficient
1. 7. platová trieda bez kreditového príplatku 0,74
2. 7. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 0,78
3. 7. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 0,83
4. 8. platová trieda bez kreditového príplatku 0,82
5. 8. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 0,87
6. 8. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 0,92
7. 9. platová trieda bez kreditového príplatku 0,92
8. 9. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 0,98
9. 9. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 1,03
10. 10. platová trieda bez kreditového príplatku 1
11. 10. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 1,06
12. 10. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 1,12
13. 11. platová trieda bez kreditového príplatku 1,07
14. 11. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 1,13
15. 11. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 1,2
16. 12. platová trieda bez kreditového príplatku 1,17
17. 12. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 % 1,24
18. 12. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 % 1,31
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.