519/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

519
ZÁKON
z 8. decembra 2010,
ktorým sa mení zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 600/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Nariadenie Rady (ES) č. 1768/92 zo dňa 18.6.1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11) v platnom znení“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo dňa 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009)“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6)
Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009.
Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96.
7)
Čl. 13 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009.“.
3.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Rozpočtové určenie výnosu udržiavacích poplatkov
(1)
Príjmy z udržiavacích poplatkov a príplatkov sú príjmom štátneho rozpočtu okrem pomernej časti príjmov z udržiavacích poplatkov podľa odseku 2. Úrad sústreďuje príjmy z udržiavacích poplatkov a príplatkov a realizuje výdavky podľa odseku 2 prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.
(2)
Pomernú časť príjmov z udržiavacích poplatkov za európsky patent odvádza úrad za Slovenskú republiku Európskej patentovej organizácii spôsobom, vo výške a v lehotách ustanovených medzinárodnou zmluvou.10)
(3)
Po odvedení pomernej časti príjmov z udržiavacích poplatkov podľa odseku 2 prevedie úrad zostatok prostriedkov zo samostatného mimorozpočtového účtu na príjmový rozpočtový účet úradu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.