545/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 30.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

545
ZÁKON
z 8. decembra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Rozsah dotácie
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť na
a)
podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
b)
spoločné projekty Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) (ďalej len „spoločný projekt“).
Dotácia na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky
§ 3
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť na podporu
a)
vypracovania nezávislých odborných štúdií a analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
b)
vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj k prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť,
c ) projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
(2)
Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
občianske združenie,1)
b)
nadácia,2)
c)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,3)
d)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,4)
e)
právnická osoba zriadená zákonom,5)
f)
fyzická osoba.
(3)
Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %.
(4)
Dotáciu podľa § 2 písm. a) nemožno poskytnúť na
a)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,
b)
úhradu výdavkov na správu žiadateľa podľa odseku 2 písm. a) až e).
§ 4
(1)
Dotácia podľa § 2 písm. a) sa môže poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú predloží žiadateľ o dotáciu v lehote uvedenej pri zverejnení výzvy na webovom sídle ministerstva.
(2)
Výzva podľa odseku 1 sa zverejňuje najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadosti. Výzva obsahuje najmä
1.
základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
okruh oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
6.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
7.
zloženie komisie,
8.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
(3)
Žiadosť obsahuje,
a)
ak je žiadateľom právnická osoba,
1.
názov a právnu formu,
2.
adresu sídla,
3.
identifikačné číslo alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa,
4.
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
b)
ak je žiadateľom fyzická osoba,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
dátum narodenia.
(4)
Žiadosť okrem údajov podľa odseku 3 obsahuje
a)
vymedzenie účelu použitia dotácie podľa § 3 ods. 1 a konkretizáciu aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje,
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít,
c)
výšku požadovanej dotácie,
d)
bankové spojenie žiadateľa,
e)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu odborného garanta aktivity, na ktorú sa žiada dotácia,
f)
predmet činnosti u právnickej osoby alebo zamestnanie u fyzickej osoby,
g)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu,
h)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti právnickej osoby alebo vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti fyzickej osoby,
i)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity s rozčlenením na dotovanú a nedotovanú časť,
j)
doklady podľa osobitného predpisu.6)
§ 5
(1)
Ministerstvo poskytuje dotáciu na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia,
b)
výšku dotácie,
c)
čas a spôsob poskytnutia dotácie,
d)
dátum, do ktorého príjemca predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie,
e)
práva a povinnosti zmluvných strán,
f)
povinnosti prijímateľa vo vzťahu k sankciám a vo vzťahu ku kontrolným orgánom podľa osobitných predpisov.7)
(2)
Vzor zmluvy ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.
Dotácia na spoločné projekty
§ 6
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na spoločné projekty na základe Dohody o pozvaní Slovenskej republiky k prístupu do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
(2)
Spoločným projektom sa rozumie projekt, ktorý je v súlade s prioritami OECD a ktorý prispieva k praktickej realizácii záverov z rokovaní riadiacich a poradných výborov OECD vo vzťahu k Slovenskej republike.
(3)
Dotáciu na spoločný projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba,8) okrem štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií.
(4)
Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na základe žiadosti podľa § 4 ods. 3 písm. a) v lehote 30 dní od zverejnenia výzvy na predloženie spoločného projektu. Žiadosť okrem údajov uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) obsahuje
a)
vymedzenie účelu použitia dotácie podľa odseku 1 a konkretizáciu spoločných projektov, na ktoré sa dotácia požaduje,
b)
termín a miesto uskutočnenia spoločných projektov,
c)
výšku požadovanej dotácie,
d)
bankové spojenie žiadateľa,
e)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu odborného garanta spoločného projektu, na ktorú sa žiada dotácia,
f)
predmet činnosti žiadateľa,
g)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu,
h)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti,
i)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity s rozčlenením na dotovanú a nedotovanú časť,
j)
doklady podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Výzvu na predloženie spoločného projektu (ďalej len „výzva“) zverejňuje ministerstvo spravidla dvakrát do roka na svojom webovom sídle.
(6)
Výzva obsahuje najmä
a)
zámery a ciele spoločného projektu, v ktorého rámci sa výzva uskutočňuje,
b)
priority spoločného projektu, ak sú určené ministerstvom,
c)
podmienky na udelenie dotácie na spoločný projekt,
d)
podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť,
e)
kritériá, ktoré sa použijú pri rozhodovaní o predložených žiadostiach,
f)
dátum vyhlásenia výzvy, miesto a najneskorší dátum predloženia žiadosti,
g)
informáciu o hodnotení spoločných projektov.
(7)
Ministerstvo poskytne dotáciu podľa odseku 3 na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia,
b)
výšku dotácie,
c)
čas a spôsob poskytnutia dotácie,
d)
dátum, do ktorého príjemca predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie,
e)
práva a povinnosti zmluvných strán,
f)
povinnosti prijímateľa vo vzťahu k sankciám a vo vzťahu ku kontrolným orgánom podľa osobitných predpisov.7)
(8)
Vzor zmluvy ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.
§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)
Poskytovanie dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc je upravené osobitným predpisom.9)
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.10)
(3)
Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom, ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba11) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(4)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.
(5)
Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
d)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
e)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
f)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(7)
Ustanovenia osobitného predpisu12) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (oznámenie č. 603/2005 Z. z.) v znení výnosu č. 118.226/2009-SEVS (oznámenie č. 23/2010 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slovo „koncepcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „stratégia“ v príslušnom tvare.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
partnerskou organizáciou spolupracujúca organizácia v krajine, v ktorej sa realizuje oficiálna rozvojová pomoc alebo humanitárna pomoc.“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa slovo „granty“ nahrádza slovom „dotácie“.
4.
Nad § 10 sa vkladá nadpis „Pôsobnosť agentúry“.
Súčasne sa nadpis pod § 10 vypúšťa.
5.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane poskytovania dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc“.
6.
Za § 10 sa vkladajú § 10a až 10c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠10a
Dotácie
(1)
Agentúra na základe písomnej žiadosti môže poskytnúť dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podieľajúcim sa na oficiálnej rozvojovej pomoci. Na poskytovanie dotácií sa vzťahuje osobitný predpis.1a)
(2)
Dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc agentúra môže poskytnúť najmä na
a)
rozvojové programy a rozvojové projekty,
b)
vysielanie expertov a dobrovoľníkov,
c)
rozvojové vzdelávanie a informovanie verejnosti,
d)
projekty budovania kapacít subjektov v oblasti rozvojovej pomoci,
e)
projekty spolufinancované v rámci spoločných medzinárodných programov,
f)
podporu programov a projektov národných a medzinárodných rozvojových organizácií.
(3)
Agentúra po schválení žiadosti podľa odseku 1 uzatvorí so žiadateľom o dotáciu zmluvu o poskytnutí dotácie.
(4)
Podmienkou poskytnutia dotácie podľa odseku 1 je zabezpečenie spolufinancovania účelu dotácie na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa do výšky 20 % hodnoty schváleného projektu pri právnických osobách podnikateľoch1b) a 10 % hodnoty schváleného projektu pri právnických osobách1c) a fyzických osobách podnikateľoch.
(5)
Pri realizácii viacročných projektov oficiálnej rozvojovej pomoci možno dotáciu poskytnúť v niekoľkých častiach na účel jej hospodárneho nakladania.
(6)
Výzvu na predloženie programov a projektov podľa odseku 2 zverejňuje agentúra v súlade s príslušným Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci na svojom webovom sídle v lehote najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí. Výzva obsahuje najmä
1.
základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
okruh oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
6.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
7.
zloženie komisie,
8.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
(7)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti o
a)
náležitostiach žiadosti o dotáciu,
b)
náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie,
c)
náležitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov.
§ 10b
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)
Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba1d) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(2)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.
(3)
Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10c
Zverejňovanie informácií
(1)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
d)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
e)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
f)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu1e) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1e znejú:
„1a)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
1c)
Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1d)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
1e)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
1)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
7)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
9)
Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 545/2010 Z. z.
10)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
11)
12)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.