550/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

550
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 3 a 4 znejú:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
    1 2 3 4
1 do 5 rokov 144,70 157,00 169,90 278,00
2 od 5 do 10 rokov 151,20 163,40 177,40 290,40
3 nad 10 rokov 157,50 170,40 184,80 302,10
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
    1 2 3 4
1 do 5 rokov 0,832 0,902 0,976 1,598
2 od 5 do 10 rokov 0,869 0,939 1,020 1,669
3 nad 10 rokov 0,905 0,979 1,062 1,736“.

Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.