63/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 28. októbra 2009 v Mníchove prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z. a oznámenie č. 163/2009 Z. z.).
Zmeny poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 1. apríla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2010.
K oznámeniu č. 63/2010 Z. z.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
Článok 2 znie:
„Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo Vykonávacom predpise
(1) Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, pokiaľ nie je v odseku 2 uvedené inak, sú:
1. Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2), ak EUR
  európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaná on-line 105
  európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) nie je podaná on-line 190
1a. Dodatočný poplatok za európsku patentovú prihlášku, ktorá obsahuje viac ako 35 strán (nepočítajú sa strany, ktoré sú súčasťou zoznamu sekvencií) (pravidlo 38 ods. 2) plus 13 EUR za 36.
a za každú ďalšiu stranu
2. Poplatok za rešerš týkajúci sa
  európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni (článok 78 ods. 2, pravidlo 62, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7) 1 105
  európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej pred 1. júlom 2005 (článok 78 ods. 2, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7) 800
  medzinárodnej rešerše (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 ods. 1) 1 785
3. Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2) pre prihlášky podané 1. apríla 2009 alebo po tomto dni 525
4. Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku (článok 86 ods. 1) počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky
  za 3. rok 420
  za 4. rok 525
  za 5. rok 735
  za 6. rok 945
  za 7. rok 1 050
  za 8. rok 1 155
  za 9. rok 1 260
  za 10. a každý nasledujúci rok 1 420
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (pravidlo 51 ods. 2) 50 %
z oneskoreného
udržiavacieho poplatku
6. Poplatok za prieskum (článok 94 ods. 1) za  
  prihlášku podanú pred 1. júlom 2005 1 645
  prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni 1 480
  medzinárodnú prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni, pre ktorú nebola vypracovaná správa o doplnkovej európskej patentovej rešerši (článok 153 ods. 7) 1 645
7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni 830
8. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu (pravidlo 82 ods. 2, pravidlo 95 ods. 3) 65
9. Príplatok za oneskorené vykonanie úkonov potrebných na zachovanie európskeho patentu v zmenenej forme (pravidlo 82 ods. 3, pravidlo 95 ods. 3) 105
10. Poplatok za námietky (článok 99 ods. 1, článok 105 ods. 2) 705
10a. Poplatok za obmedzenie alebo zrušenie (článok 105a ods. 1)
  žiadosť o obmedzenie 1 050
  žiadosť o zrušenie 475
11. Poplatok za sťažnosť (článok 108) 1 180
11a. Poplatok za žiadosť o preskúmanie (článok 112a ods. 4) 2 625
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (pravidlo 135 ods. 1)  
  v prípade oneskorenej platby poplatku 50 %
z príslušného
poplatku
  v prípade oneskoreného vykonania úkonov požadovaných podľa pravidla 71 ods. 3 225
  v ostatných prípadoch 225
13. Poplatok za obnovenie práv/poplatok za žiadosť o obnovenie práva na prioritu/poplatok za uvedenie do predošlého stavu [pravidlo 136 ods. 1, pravidlo 26bis.3 písm. d) PCT, pravidlo 49ter.2 písm. d) PCT, pravidlo 49.6 písm. d) a i) PCT] 580
14. Poplatok za zmenu (článok 135 ods. 3 a článok 140) 65
14a. Poplatok za neskoré predloženie sekvenčného protokolu (pravidlo 30 ods. 3) 210
15. Poplatok za patentové nároky (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 6 a pravidlo 162 ods. 1) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni  
  za 16. a každý ďalší patentový nárok až po hranicu 50 210
  za 51. a každý ďalší patentový nárok 525
16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 88 ods. 3) 65
17. Poplatok za uchovanie dôkazu (pravidlo 123 ods. 3) 65
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (pravidlo 157 ods. 4) 115
19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 158 ods. 2) 1 760
20. Poplatok za technický posudok (článok 25) 3 515
21. Poplatok za sťažnosť [pravidlá 40.2 písm. e) a 68.3 písm. e) PCT]  
  za medzinárodné prihlášky 13. decembra 2007 stále v konaní 1 180
  za medzinárodné prihlášky podané 13. decembra 2007 alebo po tomto dni (pravidlo 158 ods. 3) 790
(2) Pre európske patentové prihlášky podané pred 1. aprílom 2009 a medzinárodné prihlášky, ktoré vstúpili do regionálnej fázy pred týmto dňom, je výška poplatkov stanovená v článku 2 ods. 3, 3a, 7 a 15 Poplatkového poriadku, ktorý bol účinný do 31. marca 2009, nasledujúca:
3. Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2); určovacie poplatky sa pokladajú za zaplatené za všetky zmluvné štáty na základe platby 7-násobku výšky tohto poplatku 90
3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva 90
7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3), ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú:  
7.1 najviac 35 strán 830
7.2 viac ako 35 strán 830 plus 13 EUR za 36.a každú ďalšiu stranu  
15. Poplatok za patentové nároky za 16. a každý ďalší patentový nárok (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 6, pravidlo 162 ods. 1) 210“.
Článok 2
Poplatok za doplnkovú európsku rešerš medzinárodnej prihlášky, pre ktorú vypracoval Rakúsky patentový úrad správu o medzinárodnej rešerši alebo, podľa protokolu o centralizácii, Národná rada patentov a registrácií Fínska, Španielsky patentový a známkový úrad, Švédsky patentový a registračný úrad alebo Nordický patentový inštitút, sa zníži o 940 EUR.
Článok 3
Rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2010.
Článok 4
Uplatnia sa nasledujúce prechodné ustanovenia:
(1) Bez ohľadu na odsek 2 sú nové výšky poplatkov stanovené v článku 1 tohto rozhodnutia záväzné pre platby realizované 1. apríla 2010 alebo po tomto dni.
(2) Nová výška poplatku za medzinárodnú rešerš a poplatku za odovzdanie medzinárodnej prihlášky je záväzná pre prihlášky podané 1. apríla 2010 alebo po tomto dni.
(3) Ak je poplatok včas zaplatený do šiestich mesiacov od 1. apríla 2010, ale len vo výške splatnej do 1. apríla 2010, tento poplatok sa bude považovať za riadne zaplatený, ak bude rozdiel doplatený do dvoch mesiacov od doručenia príslušnej výzvy Európskeho patentového úradu.
(4) Článok 2 tohto rozhodnutia sa použije na medzinárodné prihlášky podané do 30. júna 2013 vrátane, ak je poplatok za doplnkovú európsku rešerš zaplatený 1. apríla 2010 alebo po tomto dni.
Článok 5
Rozhodnutie CA/D 46/07 zo 14. decembra 2007 (OJ EPO 1/2008, 12) sa s účinnosťou od 1. apríla 2010 zrušuje a nahrádza sa týmto rozhodnutím.
V Mníchove 28. októbra 2009