64/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 28. októbra 2009 v Mníchove prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z. a oznámenie č. 63/2010 Z. z.).
Zmeny poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 1. júla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2010.
K oznámeniu č. 64/2010 Z. z.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa dopĺňa takto:
1. V článku 2 odsek 2 sa dopĺňa štvrtá odrážka, ktorá znie:
„- doplnkovej medzinárodnej rešerše
[pravidlo 45bis.3 písm. a) PCT] 1 785“.
2. V článku 2 sa dopĺňa odsek 22, ktorý znie:
22. Poplatok za preskúmanie
[pravidlo 45bis.6 písm. c) PCT] 790“.
Článok 2
Rozhodnutie nadobúda platnosť 1. júla 2010.
V Mníchove 28. októbra 2009