65/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 27. októbra 2009 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z. a oznámenie č. 355/2009 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2010.
K oznámeniu č. 65/2010 Z. z.
ZMENY
Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
1. Pravidlo 161 EPD prijaté na 117. zasadnutí správnej rady (CA/D 3/09) znie:
„Pravidlo 161
Zmena v prihláške
(1) Ak vystupoval Európsky patentový úrad ako Medzinárodný rešeršný úrad a ak bola podaná požiadavka podľa článku 31 PCT aj ako Medzinárodný úrad pre predbežný prieskum pre Euro-PCT prihlášku, musí prihlasovateľovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa k písomnému posudku Medzinárodného rešeršného úradu alebo k medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a v prípade potreby ho vyzvať, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v písomnom posudku alebo v medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a zmenil opis, patentové nároky a výkresy do jedného mesiaca od príslušného oznámenia. Ak Európsky patentový úrad vypracoval správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši, výzva podľa prvej vety bude vydaná podľa vysvetliviek poskytnutých v súlade s pravidlom 45bis.7 písm. e) PCT. Ak prihlasovateľ výzve nevyhovie alebo sa k nej nevyjadrí v súlade s ustanovením prvej alebo druhej vety, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
(2) Ak Európsky patentový úrad vypracuje doplnkovú správu o európskej rešerši pre Euro-PCT prihlášku, možno prihlášku jedenkrát zmeniť, a to v lehote jedného mesiaca od oznámenia informujúceho o tom prihlasovateľa. Zmenená prihláška slúži ako základ doplnkovej európskej rešerše.“.
2. Pravidlo 164 znie:
„Pravidlo 164
Posúdenie jednotnosti Európskym patentovým úradom
(1) Ak Európsky patentový úrad posúdi, že písomnosti prihlášky, ktoré slúžia ako základ doplnkovej európskej rešerše, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu, správa o doplnkovej európskej rešerši sa vyhotoví pre tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle znenia článku 82, ktoré sú uvedené v patentových nárokoch ako prvé.
(2) Ak prieskumové oddelenie zistí, že písomnosti prihlášky, na ktorých je založené konanie o udelení európskeho patentu, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu alebo dôjde k prípadu, že sa ochrana žiada pre vynález nezahrnutý do medzinárodnej rešeršnej správy alebo prípadne do doplnkovej medzinárodnej rešeršnej správy, alebo do doplnkovej správy o európskej rešerši, vyzve prihlasovateľa, aby obmedzil prihlášku na jeden vynález zahrnutý do medzinárodnej rešeršnej správy, do doplnkovej medzinárodnej rešeršnej správy alebo do doplnkovej správy o európskej rešerši.“.
Článok 2
Rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2010.
V Mníchove 27. októbra 2009