71/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 25. februára 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 589/2009 Z. z.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 589/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N okrem čelného skla.“.
2.
V § 4 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a okrem použitia bezpečnostných fólií podľa odseku 3 písm. e)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. marca 2010.
Ľubomír Vážny v. r.