8/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
ZÁKON
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia a ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na platnosť právnych úkonov týkajúcich sa nakladania s nehnuteľným majetkom, ktorý vložil štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ do neziskovej organizácie a nejde o prioritný majetok, sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas zakladateľa alebo spoluzakladateľa, ktorým je štát. To isté sa vzťahuje na platnosť takýchto právnych úkonov právneho nástupcu neziskovej organizácie.“.
3.
Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37b
Spoločné ustanovenie
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak osobitný predpis13) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 100b a 100c zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 8/2010 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 214/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 100a sa vkladajú § 100b a 100c, ktoré znejú:
㤠100b
(1)
Členstvo v správnej rade neziskovej organizácie,75a) ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná ministerstvo zdravotníctva (ďalej len „nezisková organizácia založená štátom“), vzniká vymenovaním.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu správnej rady, ak vklad štátu do neziskovej organizácie založenej štátom pri jej založení presiahol polovicu všetkých vkladov. Ostatní zakladatelia vymenujú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady. Ak k dohode ostatných zakladateľov o menovaní zostávajúcich členov správnej rady nedôjde, vymenuje zostávajúcich členov správnej rady ministerstvo zdravotníctva z kandidátov navrhnutých ostatnými zakladateľmi.
(3)
Člen správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom môže byť odvolaný zakladateľom, ktorý člena správnej rady vymenoval.
(4)
Nezisková organizácia, ktorá vznikla zlúčením alebo splynutím viacerých neziskových organizácií, z ktorých aspoň jedna bola neziskovou organizáciou založenou štátom a vklad štátu do tejto neziskovej organizácie založenej štátom presahuje polovicu všetkých vkladov zakladateľov a spoluzakladateľov do neziskových organizácií, ktoré boli zlúčené alebo splynuli, sa na účely tohto zákona považuje za neziskovú organizáciu založenú štátom.
(5)
Nezisková organizácia založená štátom sa zrušuje rozhodnutím správnej rady o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie. Správna rada môže rozhodnúť o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie založenej štátom len po predchádzajúcom súhlase ministerstva zdravotníctva.
(6)
Pri zrušení a zániku neziskovej organizácie založenej štátom je likvidátor povinný vrátiť prioritný majetok75b) do vlastníctva štátu do správy ministerstva zdravotníctva za hodnotu tohto majetku zistenú v účtovníctve ku dňu zrušenia neziskovej organizácie založenej štátom.
(7)
Pri zrušení neziskovej organizácie založenej štátom likvidáciou podľa odsekov 5 a 6 majú zakladatelia nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi zakladateľov podľa hodnoty vloženého majetku.
§ 100c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1)
Neziskové organizácie založené štátom sú povinné uviesť svoju činnosť do súladu s § 100b najneskôr do 1. marca 2010. Doterajšie funkčné obdobie členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom končí 28. februára 2010. Zakladatelia neziskových organizácií založených štátom vymenujú nových členov správnych rád týchto neziskových organizácií tak, aby ich funkčné obdobie začalo plynúť od 1. marca 2010.
(2)
Až do začiatku plynutia funkčného obdobia nových členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom podľa odseku 1 možno nakladať s majetkom týchto neziskových organizácií založených štátom len na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 75a a 75b znejú:
„“.
75a)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
75b)
§ 31a zákona č. 213/1997 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.