94/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.2010 do 31.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 496/2009 Z. z. vydalo
výnos z 15. marca 2010 č. MŠSR-5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci.
Výnos ustanovuje vzor obalu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce, vzor titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formát výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci.
Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.