c41-r1/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb
V § 3 ods. 1 písm. i) má byť namiesto odkazu na poznámku pod čiarou 2 správne uvedený odkaz na poznámku pod čiarou 3.