127/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 15. apríla 2011,
ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
(1)
Táto vyhláška ustanovuje
a)
zoznam farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel určených na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len „regulovaný výrobok“),
b)
hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín,
c)
označovanie obalov regulovaných výrobkov,
d)
požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
(2)
Zoznam regulovaných výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
organickou zlúčeninou zlúčenina, ktorá obsahuje v molekule najmenej jeden atóm uhlíka a jeden atóm alebo niekoľko atómov nasledujúcich prvkov: vodík, kyslík, síra, fosfor, kremík, dusík alebo halogén okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov,
b)
prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má počiatočnú teplotu varu najviac 250 oC pri štandardnom tlaku 101,3 kPa,
c)
obsahom prchavých organických zlúčenín množstvo prchavých organických zlúčenín v regulovanom výrobku, ktorý je pripravený na použitie, vyjadrené v g/l; do obsahu prchavých organických zlúčenín v náterovej látke sa nezapočítava množstvo prchavej organickej zlúčeniny, ktoré pri sušení chemicky reaguje a tým sa stáva súčasťou nanesenej vrstvy,
d)
organickým rozpúšťadlom prchavá organická zlúčenina, ktorá sa používa samostatne alebo v kombinácii s ostatnými činidlami na rozpúšťanie alebo riedenie surovín, regulovaných výrobkov alebo odpadových materiálov, na úpravu viskozity, na úpravu povrchového napätia, ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie kontaminantov, ako disperzné médium, ako zmäkčovadlo alebo ako konzervačný prostriedok,
e)
látkou chemický prvok alebo zlúčeniny prvkov, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo ktoré sa priemyselne vyrábajú, v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve,
f)
náterovou látkou zmes, vrátane všetkých organických rozpúšťadiel alebo prípravkov obsahujúcich organické rozpúšťadlá potrebné na jeho použitie, ktorá sa používa na vytvorenie filmu s dekoratívnym efektom, ochranným efektom alebo s iným funkčným efektom na povrchu,
g)
filmom súvislá vrstva, ktorá vzniká nanesením jednej vrstvy alebo viacerých vrstiev na povrch podkladu,
h)
vodou riediteľnou náterovou látkou náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje vodou,
i)
rozpúšťadlom riediteľnou náterovou látkou náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje organickým rozpúšťadlom,
j)
uvedením na trh poskytnutie regulovaných výrobkov iným osobám za úhradu alebo bez úhrady; za uvedenie na trh sa považuje aj dovoz.
§ 3
Požiadavky na obmedzovanie emisií a označovanie regulovaných výrobkov
(1)
Regulovaný výrobok možno uviesť na trh, len ak neprekračuje hraničnú hodnotu pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín uvedenú v prílohe č. 2, v súlade s odsekom 4.
(2)
Obal regulovaného výrobku musí byť označený etiketou, na ktorej sa uvedie
a)
kategória a podkategória regulovaného výrobku podľa prílohe č. 2,
b)
hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v g/l podľa prílohe č. 2,
c)
najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.
(3)
Na regulovaný výrobok, do ktorého sa pridávajú rozpúšťadlá alebo iné zložky s obsahom rozpúšťadiel, aby bol pripravený na použitie, platia hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.
(4)
Na regulované výrobky určené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach alebo v zariadeniach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá podľa § 14 ods. 7 písm. b) zákona a kde emisie prchavých organických zlúčenín sú obmedzované podľa osobitného predpisu,1) sa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 nevzťahujú.
(5)
Obsah prchavých organických zlúčenín v regulovaných výrobkoch sa zisťuje analytickými metódami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 359/2010 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
József Nagy v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 127/2011 Z. z.
ZOZNAM REGULOVANÝCH VÝROBKOV
Kategória A
Regulované výrobky používané na povrchovú úpravu objektov, ako sú stavby, konštrukcie, budovy, ich príslušenstvo a armatúry na dekoratívne účely, funkčné účely a ochranné účely, okrem aerosólov
Podkategórie
a) Náterové látky interiérové matné sú náterové látky na nanášanie na vnútorné steny a stropy so stupňom lesku 25 1. Prípravné prostriedky
Prostriedky na čistenie zariadení, napríklad striekacích pištolí, odstraňovanie náterov, prípravky na odmasťovanie vrátane antistatických prostriedkov na plasty a prípravky na odstraňovanie silikónu.
2. Prostriedky na čistenie povrchu
Prostriedky na odstránenie povrchového znečistenia pred aplikáciou náterovej látky.
b) Tmely a plniče sú látky viskóznej konzistencie určené na vyplnenie nerovností povrchu pred nanesením vyrovnávacieho náteru.
c) Základné náterové látky sú náterové látky, ktoré sa nanášajú na čistý kovový povrch alebo jestvujúci náter na účel protikoróznej ochrany pred aplikáciou vyrovnávacieho náteru.
1. Vyrovnávacie náterové látky/plniče
Náterové látky, ktoré sa nanášajú bezprostredne pred nanesením vrchného náteru na zlepšenie koróznej odolnosti, zlepšenie priľnavosti vrchného náteru a na vytvorenie rovnomerného povrchu vyplnením drobných nerovností.
2. Základné náterové látky na kov
Náterové látky, ktoré slúžia ako základný náter na zlepšenie priľnavosti, ako tesniace náterové látky, náterové látky na vyrovnanie povrchu, plastické podkladové náterové látky, náterové látky na mokrý povrch a ako nebrúsiteľné tmely a tmely nanášané striekaním.
3. Reaktívne základné náterové látky
Náterové látky s podielom najmenej 0,5 % hmotnosti kyseliny fosforečnej, ktoré sa nanášajú na čistý kovový povrch a zabezpečujú protikoróznu ochranu a zlepšenie priľnavosti; podkladové náterové látky použiteľné ako zvárateľné podkladové nátery; moridlá na galvanizované kovové plochy a zinkové plochy.
d) Vrchné náterové látky sú pigmentované náterové látky, ktoré sa nanášajú v jednej vrstve alebo vo viacerých vrstvách na zabezpečenie lesku a dlhodobej odolnosti; patria sem aj základné náterové látky a vrchné náterové látky.
1. Podkladové náterové látky
Pigmentované náterové látky, ktoré zabezpečujú farebnosť a optický efekt, ale nie lesk a odolnosť celého náterového systému.
2. Laky
Laky sú transparentné náterové látky, ktoré v rámci celého náterového systému zabezpečia lesk a odolnosť.
e) Špeciálne vrchné náterové látky
Náterové látky určené na konečnú povrchovú úpravu so špeciálnymi požiadavkami, napríklad metalizovaný vzhľad alebo perleťový vzhľad, ako jednovrstvové vysoko kvalitné farebné nátery a transparentné nátery (odolné proti mechanickému poškodeniu, fluorované nátery), reflexné nátery, štruktúrované nátery, napríklad tepané nátery, protišmykové nátery, tesniace materiály, izolačné nátery podvozkov, ochranné laky proti nárazom kameňov, vnútorné nátery a aerosóly.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 127/2011 Z. z.
HRANIČNÉ HODNOTY PRE NAJVYŠŠÍ OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN
Kategória A
Regulované výrobky používané na povrchovú úpravu objektov, ako sú stavby, konštrukcie, budovy, ich príslušenstvo a armatúry na dekoratívne účely, funkčné účely a ochranné účely, okrem aerosólov
Podkategória výrobku Druh Hraničné  hodnoty pre
najvyšší obsah prchavých organických  zlúčenín1)

[g/l]
a Náterové látky interiérové matné (Lesk  25@60o) VR   30
OR   30
b Náterové látky interiérové lesklé (Lesk > 25@60o) VR 100
OR 100
c Farby exteriérové na povrchovú úpravu minerálnych materiálov VR   40
OR 430
d Farby interiérové  a exteriérové na  povrchovú úpravu dreva, kovu a plastov VR 130
OR 300
e Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie  laky na drevo VR 130
OR 400
f Moridlá pre ultratenkú vrstvu VR 130
OR 700
g Základné náterové látky VR   30
OR 350
h Penetračné a spevňujúce náterové látky VR   30
OR 750
i Špeciálne jednozložkové náterové látky VR 140
OR 500
j Špeciálne dvojzložkové  náterové látky VR 140
OR 500
k Viacfarebné náterové látky VR 100
OR 100
l Náterové látky s dekoratívnym efektom VR 200
OR 200
VR – vodou riediteľná náterová látka.
OR – náterová látka riediteľná organickým rozpúšťadlom.
1) Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v regulovanom výrobku v stave pripravenom na použitie.
Kategória B
Regulované výrobky používané pri opravách a prestriekavaní vozidiel
Podkategória výrobku Náterová látka Hraničné  hodnoty pre najvyšší  obsah prchavých organických zlúčenín1)
[g/l]
a
 
Výrobky na prípravné a čistiace  operácie
 
Prípravné prostriedky 850
Prostriedky  na čistenie povrchu 200
b Tmely a plniče Všetky typy 250
c Základné  náterové látky Vyrovnávacie náterové látky/plniče a základné náterové látky na kov 540
Reaktívne základné náterové látky 780
d Vrchné náterové látky Všetky typy 420
e Špeciálne vrchné náterové látky Všetky typy 840
1) Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v regulovanom výrobku v stave pripravenom na použitie. Obsah vody s výnimkou regulovaných výrobkov podkategórie a) treba odčítať.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 127/2011 Z. z.
ANALYTICKÉ METÓDY NA STANOVENIE OBSAHU PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN V REGULOVANÝCH VÝROBKOCH
Regulované  výrobky Obsah  prchavých
organických zlúčenín
Jednotka      Analytická metóda
Regulované výrobky, v ktorých nie sú prítomné reaktívne rozpúšťadlá < 15 %  hmotnosti g/l podľa technickej normy4)
 15 %  hmotnosti g/l podľa technických noriem5)
Regulované výrobky, ktoré obsahujú reaktívne rozpúšťadlá g/l podľa technickej normy6)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 127/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 08) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008) a smernice Komisie 2010/79/EÚ z 19. novembra 2010 o prispôsobení prílohy III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 304, 20. 11. 2010).
1)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií.
2)
STN EN 927-1 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Klasifikácia a výber (67 2010).
3)
STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru (673061). Metóda 5A.
4)
STN EN ISO 11890-2 Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok (VOC). Časť 2: Plynovochromatografická metóda (67 3029): 2007.
5)
STN EN ISO 11890-1 Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok (VOC). Časť 1: Diferenčná metóda (67 3029): 2008.
STN EN ISO 11890-2 Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok (VOC). Časť 2: Plynovochromatografická metóda (67 3029): 2007.
6)
ASTM D 2369: 2003.