159/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. mája 2011,
ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia podľa § 45 ods. 1 zákona spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú uvedené v prílohe.
(2)
Zdravotné výkony v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu1) a so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
§ 2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2011
Ivan Uhliarik v. r.
Príloha k vyhláške č. 159/2011 Z. z.
ZDRAVOTNÉ VÝKONY Z KATALÓGU ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV, KTORÉ V ZARIADENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY VYKONÁVAJÚ ZAMESTNANCI ZARIADENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
Kód
výkonu
Opis výkonu
3393 Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „KOS").
3394 Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom.
3395 Vyhodnotenie KOS a záverečná správa.
3396 Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti.
3398 Ošetrovateľská hygiena.
3399c Starostlivosť o ezotracheálnu, nazotracheálnu a tracheostomickú kanylu.
3400 Polohovanie pacienta.
3402 Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon.
3404 Výživa pacienta sondou, za jeden výkon.
3405 Očistná klyzma.
3406 Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny.
3407 Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty.
3410 Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách.
3413 Aplikácia neinjekčnej liečby.
3413a Jedna aplikácia kyslíka.
3416 Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne.
3419 Príprava a podávanie infúzie.
3421 Nácvik podávania inzulínu.
3422a Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov.
3422b Ošetrenie dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz).
3422c Ošetrenie dekubitu s veľkosťou nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz).
3423a Preväz rany s veľkosťou do 5 cm2.
3423b Preväz rany s veľkosťou nad 5 cm2.
3424 Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút.
3426 Odsávanie pacienta.
3428 Vyšetrenie moču indikátorovým médiom.
3433 Odber krvi venepunkciou.
3435 Umelé dýchanie a masáž srdca.
3436 Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta.
3437 Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút.
3443 Poradenstvo sestier v starostlivosti o dieťa.
3444 Kontrola novorodenca alebo dojčaťa sestrou vrátane potrebného ošetrenia.
3445 Meranie a váženie novorodencov a detí.
3446 Kúpeľ a nacvičovanie kúpeľa novorodencov.
3447 Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života.
3449 Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu.
3451 Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom.
3452 Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život.
3635a Kontrola glykémie glukomerom.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.