177/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. júna 2011,
ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje spôsob výpočtu a vykázania úspory emisií skleníkových plynov na účely výpočtu dane z emisných kvót.
§ 2
(1)
Úspora emisií skleníkových plynov na účely výpočtu preddavkov na daň a dane z emisných kvót na roky 2011 a 2012 sa určuje ako množstvo usporených emisných kvót, ktoré sa vypočíta podľa daňovníkom zvoleného vzorca zo vzorcov uvedených v prílohe. Ak daňovník prevádzkuje viacero prevádzok, počíta sa množstvo usporených emisných kvót za každú prevádzku osobitne.
(2)
Spotrebované emisné kvóty za roky 2007 až 2012 sa vykážu na základe overených emisných správ za príslušné roky.
(3)
V prípade podnikov, pri ktorých boli do Národného alokačného plánu II zahrnuté ďalšie technológie v porovnaní s technológiami zahrnutými do Národného alokačného plánu I, možno za rok 2007 zobrať do úvahy predložené a overené údaje preukazujúce množstvo emisií skleníkových plynov zodpovedajúce všetkým technológiám zahrnutým do schémy obchodovania od roku 2008. Ak také údaje nie sú k dispozícii, môžu sa zobrať do úvahy overené údaje za obdobie rokov 2008 až 2010.
(4)
Ak má výsledok výpočtu množstva usporených emisných kvót zápornú hodnotu, počet vypočítaných usporených kvót sa rovná nule.
(5)
V prípade výroby elektrickej energie, ak si daňovník zvolí vzorec výpočtu množstva usporených emisných kvót podľa hodnoty referenčnej úrovne a úrovne činnosti, použije sa referenčná úroveň na teplo, ak sa vyrába merateľné teplo podľa osobitného predpisu1) a úrovňou činnosti sa rozumie množstvo vyrobeného tepla v terajouloch alebo referenčná úroveň na palivo, ak sa nevyrába merateľné teplo podľa osobitného predpisu1) a úroveň činnosti je energia obsiahnutá v spálenom palive v terajouloch.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2011.
József Nagy v. r.
Príloha k vyhláške č. 177/2011 Z. z.
Vzorce na výpočet množstva usporených emisných kvót na účely výpočtu preddavkov na daň a dane z emisných kvót na roky 2011 a 2012
Množstvo usporených emisných kvót sa vypočíta podľa daňovníkom zvoleného vzorca
a) na účely výpočtu preddavkov na daň z emisných kvót na roky 2011 a 2012 zo vzorcov:
MUspor = MSpotr,Max (2007 – 2010) – MSpotr (2010, 2011) alebo
MUspor = (Hodnota referenčnej úrovne x Úroveň činnostiMax2007 – 2010) – MSpotr (2010, 2011),
b) na účely výpočtu dane z emisných kvót na rok 2011 zo vzorcov:
MUspor = MSpotr,Max (2007 – 2010) – MSpotr (2011) alebo
MUspor = (Hodnota referenčnej úrovne x Úroveň činnostiMax2007 – 2010) – MSpotr (2011),
c) na účely výpočtu dane z emisných kvót na rok 2012 zo vzorcov:
MUspor = MSpotr,Max (2007 – 2011) – MSpotr (2012) alebo
MUspor = (Hodnota referenčnej úrovne x Úroveň činnostiMax2007 – 2011) – MSpotr (2012),

kde
MUspor je množstvo usporených emisných kvót za rok 2010, 2011 alebo 2012,
MSpotr,Max (2007 – 2010) je maximálne ročné množstvo spotrebovaných emisných kvót za obdobie rokov 2007 až 2010, pričom v prípade
a) predaja podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev, na základe ktorého z jedného povinného účastníka schémy obchodovania vzniknú dvaja povinní účastníci schémy obchodovania, sa od hodnoty MSpotr,Max (2007 – 2010) pôvodného povinného účastníka schémy obchodovania odpočítajú emisné kvóty, ktoré z tohto dôvodu prechádzajú na nového povinného účastníka schémy obchodovania,
b) povinného účastníka schémy obchodovania, ktorý bude do schémy obchodovania zahrnutý v roku 2011 alebo 2012, sa za MSpotr,Max (2007 – 2010) považujú spotrebované emisné kvóty v roku 2011 alebo 2012,
MSpotr (2010, 2011) je množstvo spotrebovaných emisných kvót za rok 2010 alebo za rok 2011,
MSpotr (2011) je množstvo spotrebovaných emisných kvót za rok 2011,
MSpotr (2012) je množstvo spotrebovaných emisných kvót za rok 2012,
hodnota referenčnej úrovne je množstvo CO2 v tonách na výrobu jednej jednotky výroby podľa referenčného dokumentu ustanovujúceho najlepšie dostupné techniky1) alebo podľa osobitného predpisu2) podľa toho, čo je výhodnejšie,
úroveň činnostiMax2007 – 2010 je maximálna ročná výroba za obdobie rokov 2007 až 2010 v jednotkách výroby podľa osobitného predpisu,1)
úroveň činnosti Max2007 – 2011 je maximálna ročná výroba za obdobie rokov 2007 až 2011 v jednotkách výroby podľa osobitného predpisu.1)
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 24, 29. 1. 2008).
2)
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/278, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2011).