178/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. júna 2011,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje spôsob vedenia a rozsah evidencie na účely dane z emisných kvót.
§ 2
(1)
Evidencia sa vedie pre povinných účastníkov schémy obchodovania s emisnými kvótami podľa § 2 písm. g) zákona, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke A k zákonu (ďalej len „povinný účastník“). Evidencia sa vedie za jednotlivé prevádzky povinného účastníka osobitne za rok 2011 a osobitne za rok 2012 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe, a zašle sa v listinnej a elektronickej podobe povinnému účastníkovi do 31. mája 2012 za rok 2011 a do 31. mája 2013 za rok 2012, alebo na požiadanie povinného účastníka najviac raz za štvrťrok.
(2)
Na účely vedenia evidencie sa určuje množstvo prevedených emisných kvót1) a množstvo spotrebovaných emisných kvót2) postupom uvedeným v odseku 3, ak povinný účastník neuvedie iný spôsob ich určenia v prevodnom príkaze v poli „Poznámky“.
(3)
Množstvo prevedených emisných kvót a množstvo spotrebovaných emisných kvót sa na účely vedenia evidencie určuje takto:
a)
množstvo prevedených emisných kvót za rok 2011 alebo 2012 sa rovná prevedenému množstvu emisných kvót, pridelených a zapísaných v roku 2011 alebo 2012, prevedených z účtu emisných kvót inej prevádzky patriacej tomu istému povinnému účastníkovi vedeného v registri emisných kvót Slovenskej republiky, ak boli na tento účet prevádzky prevedené z účtu NAP SK-100-4-0 v roku 2011 alebo 2012, a nadobudnutých od iného povinného účastníka z dôvodu kúpy alebo predaja podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev, ktoré mu boli pridelené a zapísané v roku 2011 alebo 2012 z účtu emisných kvót prevádzky povinného účastníka na iný účet emisných kvót v príslušnom roku, okrem prevodov na Národný účet pre odovzdanie kvót č. SK-100-3-0 patriaci Slovenskej republike, prevodov na účet emisných kvót inej prevádzky patriacej tomu istému povinnému účastníkovi vedenom v registri emisných kvót Slovenskej republiky, prevodov na účet emisných kvót prevádzky iného povinného účastníka z dôvodu predaja podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev a zabezpečovacieho prevodu zapísaných emisných kvót u daňovníka, ktorý je dlžníkom, a ich spätného prevodu u daňovníka, ktorý je veriteľom, ak bol uskutočnený medzi tými istými osobami v rovnakom množstve a rovnakých jednotkách najneskôr do dňa odovzdania emisných kvót správcovi registra za príslušný kalendárny rok, pričom toto množstvo sa určí tak, že sa z účtu emisných kvót povinného účastníka odpisujú emisné kvóty pri prevode emisných kvót v tomto poradí:
1.
iné emisné kvóty, ako sú emisné kvóty uvedené v druhom a treťom bode,
2.
emisné kvóty prevedené na účet prevádzky povinného účastníka z účtu NAP SK-100-4-0 v roku 2011, z účtu emisných kvót inej prevádzky patriacej tomu istému povinnému účastníkovi vedeného v registri emisných kvót Slovenskej republiky, ak boli na tento účet emisných kvót prevádzky prevedené z účtu NAP SK-100-4-0 v roku 2011, a z účtu emisných kvót prevádzky iného povinného účastníka, od ktorého emisné kvóty nadobudol z dôvodu kúpy alebo predaja podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev pridelených a zapísaných tomuto účastníkovi v roku 2011,
3.
emisné kvóty prevedené na účet prevádzky povinného účastníka z účtu NAP SK-100-4-0 v roku 2012, z účtu emisných kvót inej prevádzky patriacej tomu istému povinnému účastníkovi vedeného v registri emisných kvót Slovenskej republiky, ak boli na tento účet emisných kvót prevádzky prevedené z účtu NAP SK-100-4-0 v roku 2012, a z účtu emisných kvót prevádzky iného povinného účastníka, od ktorého emisné kvóty nadobudol z dôvodu kúpy alebo predaja podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev pridelených a zapísaných tomuto účastníkovi v roku 2012,
b)
množstvo spotrebovaných emisných kvót za rok 2011 alebo 2012 sa rovná prevedenému množstvu emisných kvót a jednotiek certifikovaného zníženia emisií na Národný účet pre odovzdanie kvót č. SK-100-3-0 za príslušný kalendárny rok.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2011.
József Nagy v. r.
Príloha k vyhláške č. 178/2011 Z. z.
VZOR TLAČIVA NA VEDENIE EVIDENCIE
Vysvetlivky ku vzoru tlačiva na vedenie evidencie
Rok uvedie sa rok 2011 alebo rok 2012
Začiatočný stav k uvedie sa dátum, keď sa na účet emisných kvót prevádzky povinného účastníka pripísali emisné kvóty z účtu NAP č. SK-100-4-0 v roku 2011 alebo v roku 2012
Začiatočný zostatok na účte uvedie sa zostatok emisných kvót na účte emisných kvót prevádzky povinného účastníka ku dňu začiatočného stavu, ktorým sa rozumie zostatok na účte pred pridelením emisných kvót z účtu NAP č. SK-100-4-0 v príslušnom roku zostatok na účte sa bude rozlišovať podľa typu jednotiek (EUA, CER, ERU)
Dátum transakcie uvedie sa dátum, keď bola transakcia uskutočnená; predstavuje deň prevodu, ktorým sa rozumie deň odpísania emisných kvót alebo deň pripísania emisných kvót na účet emisných kvót prevádzky povinného účastníka
Číslo transakcie uvedie sa číslo transakcie, ktoré je automaticky generované systémom
Množstvo kvót uvedie sa objem prevedených emisných kvót, ktorým sa rozumie množstvo odpísaných emisných kvót alebo pripísaných emisných kvót na účet emisných kvót prevádzky povinného účastníka, ktoré sú predmetom transakcie
Typ kvót: uvedie sa označenie typu emisnej kvóty, ktorá je predmetom transakcie, napríklad EUA, CER, ERU
Typ transakcie uvedie sa rozlíšenie, či ide o transakciu:
Pridelenie uvedie sa transakcia, ktorej predmetom je prevod emisných kvót na účet prevádzky povinného účastníka z účtu č. NAP SK-100-4-0
Odovzdanie uvedie sa transakcia, ktorej predmetom je prevod emisných kvót z účtu prevádzky povinného účastníka na Národný účet pre odovzdanie kvót č. SK-100-3-0
Domáci prevod vlastný uvedie sa transakcia, ktorej predmetom je prevod emisných kvót medzi účtami prevádzok toho istého povinného účastníka vedených v registri emisných kvót Slovenskej republiky
Domáci prevod cudzí uvedie sa transakcia, ktorej predmetom je prevod emisných kvót na iné účty, ako sú účty prevádzok toho istého účastníka vedených v registri emisných kvót Slovenskej republiky
Medzinárodný prevod uvedie sa transakcia, ktorej predmetom je prevod emisných kvót medzi registrom emisných kvót Slovenskej republiky a iným registrom emisných kvót v zahraničí
Iný prevod transakcia, ktorej predmetom je vrátenie emisných kvót späť na tieto účty patriace Slovenskej republike:
SK-230-17-1
SK-100-2-0
SK-100-4-0
Smer transakcie Prichádzajúci uvedie sa transakcia, ktorá smeruje na účet prevádzky povinného účastníka
  Odchádzajúci uvedie sa transakcia, ktorá smeruje z účtu prevádzky povinného účastníka
Sledované emisné kvóty uvedie sa množstvo emisných kvót, ktoré budú uskutočnením transakcie pripísané na účet/odpísané z účtu emisných kvót povinného účastníka z pridelených a zapísaných emisných kvót v príslušnom roku
Nesledované emisné kvóty uvedie sa množstvo emisných kvót, ktoré budú uskutočnením transakcie pripísané na účet/odpísané z účtu emisných kvót povinného účastníka okrem sledovaných emisných kvót
Konečný stav k uvedie sa dátum 31. decembra 2011 alebo 31. decembra 2012
Konečný zostatok na účte uvedie sa zostatok emisných kvót na účte emisných kvót prevádzky povinného účastníka ku dňu konečného stavu zostatok na účte sa bude rozlišovať podľa typu jednotiek
Odovzdanie emisných kvót za rok 2011 alebo 2012 uvedie sa transakcia, ktorej predmetom je prevod emisných kvót z účtu prevádzky povinného účastníka na Národný účet pre odovzdanie kvót č. SK-100-3-0, pričom v evidencii za rok 2011 táto transakcia predstavuje odovzdanie emisných kvót v množstve vypustených a overených emisií skleníkových plynov za rok 2011 a v evidencii za rok 2012 táto transakcia predstavuje odovzdanie emisných kvót v množstve vypustených a overených emisií skleníkových plynov za rok 2012
Podnikové kombinácie za rok 2011 alebo 2012 uvedie sa transakcia, ktorej predmetom je prevod emisných kvót, pridelených a zapísaných v príslušnom roku, medzi účtami emisných kvót povinných účastníkov vedených v registri emisných kvót Slovenskej republiky, z dôvodu predaja alebo kúpy podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev
Množstvo prevedených emisných kvót uvedie sa množstvo prevedených emisných kvót z pridelených a zapísaných emisných kvót v roku 2011 alebo v roku 2012, ktoré boli v príslušnom roku prevedené na iný účet emisných kvót okrem prevodov na
– Národný účet pre odovzdanie kvót č. SK-100-3-0 patriaci Slovenskej republike
– účet emisných kvót inej prevádzky patriacej tomu istému povinnému účastníkovi
– účet emisných kvót prevádzky iného povinného účastníka vedeného v registri emisných kvót Slovenskej republiky z dôvodu predaja alebo kúpy podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev
množstvo prevedených emisných kvót sa uvedie za jednotlivé mesiace v príslušnom roku
Zapísané emisné kvóty uvedie sa súčet
– množstva pridelených a zapísaných emisných kvót v príslušnom roku, ktorým sa rozumie proporčný podiel z celkového množstva bezodplatne pridelených emisných kvót v rámci Národného alokačného plánu na obdobie rokov 2008 až 2012 zapísaný na účet emisných kvót prevádzky povinného účastníka v príslušnom roku z účtu NAP č. SK-100-4-0
– množstva emisných kvót prevedených na účet emisných kvót prevádzky povinného účastníka v príslušnom roku z účtu emisných kvót prevádzky iného povinného účastníka vedeného v registri emisných kvót Slovenskej republiky z dôvodu kúpy podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev, ktoré tento iný povinný účastník nadobudol bezodplatne prevodom z účtu NAP SK-100-4-0 v príslušnom roku
Prevedené emisné kvóty uvedie sa množstvo prevedených emisných kvót z posledného riadka „Spolu“ z tabuľky „Množstvo prevedených emisných kvót“
Spotrebované emisné kvóty uvedie sa množstvo emisných kvót z pridelených a zapísaných emisných kvót v príslušnom roku, ktoré boli prevedené na Národný účet pre odovzdanie kvót č. SK-100-3-0
Usporené emisné kvóty uvedie sa úspora emisných kvót vyčíslená podľa osobitného právneho predpisu za príslušný rok
Emisné kvóty prevedené z dôvodu podnikových kombinácií uvedie sa množstvo emisných kvót z pridelených a zapísaných emisných kvót v príslušnom roku, ktoré boli prevedené z účtu emisných kvót prevádzky povinného účastníka na účet emisných kvót prevádzky iného povinného účastníka vedeného v registri emisných kvót Slovenskej republiky z dôvodu predaja podniku alebo jeho časti, nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev
Nespotrebované emisné kvóty uvedie sa suma vyčíslená podľa vzorca na základe údajov uvedených v tabuľke „Množstvo nespotrebovaných emisných kvót“
1)
§ 51b ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 51b ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.