18/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
rozhodnutie z 20. januára 2011, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.
Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.
Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2011 a možno doň nahliadnuť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.