194/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 23. júna 2011
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 2 písm. a) zákona sa suma „185,38 eura“ nahrádza sumou „189,83 eura“,
b)
v § 2 písm. b) zákona sa suma „129,31 eura“ nahrádza sumou „132,42 eura“,
c)
v § 2 písm. c) zákona sa suma „84,61 eura“ nahrádza sumou „86,65 eura“.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2011.
Jozef Mihál v. r.