212/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. októbra 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov Ukrajiny o preprave jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny.
Dohoda nadobudla platnosť 23. mája 2011 v súlade s článkom 10 ods. 1.
K oznámeniu č. 212/2011 Z. z.
DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, VLÁDOU RUSKEJ FEDERÁCIE A KABINETOM MINISTROV UKRAJINY O PREPRAVE JADROVÝCH MATERIÁLOV MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A RUSKOU FEDERÁCIOU CEZ ÚZEMIE UKRAJINY
Vláda Slovenskej republiky, vláda Ruskej federácie a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „strany“),
vychádzajúc z priateľských vzťahov medzi národmi a štátmi strán;
usilujúc sa o rozvoj spolupráce v oblasti mierového využívania atómovej energie na mierové využitie;
uznávajúc potrebu prepravy čerstvého a vyhoretého jadrového paliva a iných jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny;
zohľadňujúc súvisiace medzinárodné zmluvy a právny poriadok štátov strán v oblasti prepravy jadrových materiálov;
berúc do úvahy súvisiace dokumenty Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu;
berúc do úvahy členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii,
dohodli sa takto:
Článok 1
Strany spolupracujú s cieľom zabezpečenia prepravy v oblasti čerstvého a vyhoretého jadrového paliva, iných kategórií jadrových materiálov vzťahujúcich sa na jadrový palivový cyklus, prírodný urán, rádioaktívne materiály vznikajúce v dôsledku spracovania vyhoretého jadrového paliva, ako aj prázdnych prepravných obalov na také materiály (ďalej len „špeciálny náklad“) z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky do Ruskej federácie tranzitom cez územie Ukrajiny.
Článok 2
Kompetentnými orgánmi strán sú:
a)
v otázkach vykonávania tejto zmluvy a pri posudzovaní sporných otázok:
za ruskú stranu – Štátna korporácia pre atómovú energiu ROSATOM;
za slovenskú stranu – Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky;
za ukrajinskú stranu – Štátny výbor Ukrajiny pre jadrovú reguláciu;
b)
v otázkach regulovania bezpečnosti a dohľadu nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou:
za ruskú stranu – Federálna služba ekologického, technologického a atómového dohľadu (v časti dohľadu o radiačnej a jadrovej bezpečnosti a fyzickej ochrany) a Federálna medicínsko-biologická agentúra (v časti dohľadu za radiačnou ochranou);
za slovenskú stranu – Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (v časti regulácie a dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a fyzickou ochranou) a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (v časti dohľadu nad radiačnou bezpečnosťou);
za ukrajinskú stranu – Štátny výbor Ukrajiny pre jadrovú reguláciu;
c)
v otázkach fyzickej ochrany špeciálneho nákladu a najmä jeho ozbrojenej ochrany:
za ruskú stranu – Štátna korporácia pre atómovú energiu ROSATOM (fyzická ochrana okrem ozbrojenej ochrany) a Ministerstvo vnútra Ruskej federácie (ozbrojená ochrana);
za slovenskú stranu – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;
za ukrajinskú stranu – Štátny výbor Ukrajiny pre jadrovú reguláciu (fyzická ochrana okrem ozbrojenej ochrany) a Hlavná správa vnútorných vojsk Ministerstva vnútra Ukrajiny (ozbrojená ochrana);
d)
v otázkach prepravy špeciálneho nákladu:
za ruskú stranu – Ministerstvo dopravy Ruskej federácie;
za slovenskú stranu – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky;
za ukrajinskú stranu – Ministerstvo dopravy a spojov Ukrajiny.
O zmenách v zložení kompetentných orgánov každá strana informuje neodkladne druhé strany diplomatickou cestou.
Článok 3
1.
Preprava špeciálneho nákladu sa uskutočňuje po železnici priamo, bez prekládky na území Ruskej federácie, Slovenskej republiky a Ukrajiny. Prekládka špeciálneho nákladu pri preprave špeciálneho nákladu po území Ukrajiny sa nevykonáva.
2.
Prekročenie štátnej hranice štátov strán zástupcami odosielateľa alebo prijímateľa špeciálneho nákladu a stráže, presun špeciálneho nákladu cez štátne hranice, ako aj zbraní a munície stráže sa uskutočňuje v súlade s právnym poriadkom štátu každej strany.
Článok 4
1.
Záväznou podmienkou na uskutočnenie prepravy špeciálnych nákladov v rámci tejto dohody sú existujúce zmluvy uzatvárané príslušnými právnickými osobami Ruskej federácie a Slovenskej republiky.
2.
Ukrajinská strana vytvorí podmienky na tranzit zásielok špeciálnych nákladov cez územie Ukrajiny.
3.
Vzťahy vznikajúce pri uskutočňovaní prepravných činností na území štátov strán sa riadia právnym poriadkom štátov strán a medzinárodnými dokumentmi uvedenými v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
4.
Postup vybavovania povolení na tranzit zásielok špeciálnych nákladov cez územie Ukrajiny sa riadi právnym poriadkom Ukrajiny.
5.
Kompetentné orgány strán vypracujú a schvália podmienky organizovania a uskutočnenia prepravy špeciálnych nákladov medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou tranzitom cez územie Ukrajiny, ktorých obsah je uvedený v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Článok 5
1.
Spôsob sprevádzania špeciálnych nákladov zástupcami odosielateľa nákladu alebo prijímateľa nákladu, ak je taký sprievod nevyhnutný, upravujú zmluvy uzatvárané príslušnými právnickými osobami Ruskej federácie a Slovenskej republiky.
2.
Každá strana zabezpečí na území vlastného štátu podmienky potrebné na splnenie povinností uložených zástupcom odosielateľa nákladu alebo prijímateľa nákladu uskutočňujúcim sprevádzanie špeciálnych nákladov.
Článok 6
1.
Každá strana v rámci tejto dohody v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom a v súlade s medzinárodným právom prijíma patričné opatrenia na zabezpečenie fyzickej ochrany špeciálnych nákladov nachádzajúcich sa v rámci územia vlastného štátu nie na nižšej úrovni, ako to stanovuje Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov z 26. októbra 1979.
2.
Preprava vyhoretého jadrového paliva po celej trase podlieha ozbrojenej ochrane. Ochrana pri preprave čerstvého jadrového paliva a iných špeciálnych nákladov sa uskutočňuje v súlade s právnym poriadkom štátov strán.
3.
Miestami výmeny stráže a odovzdania zodpovednosti za ochranu zásielky špeciálneho nákladu sú ukrajinské železničné stanice Čop, Chutor Michajlovskij a Kupjansk Sortirovočnyj.
4.
Strany zabezpečujú bezpečnosť pobytu stráží, zabezpečujúcich ochranu zásielok špeciálnych nákladov, štátov iných strán na území vlastného štátu, ich ubytovanie, bezproblémový návrat so zbraňami a muníciou, ktoré majú, využívanie spojovacích kanálov strážou a na požiadanie druhých strán zabezpečia materiálne podmienky a zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov stráže. Náklady spojené so zabezpečením životných podmienok príslušníkov stráže a zástupcov odosielateľa alebo prijímateľa špeciálneho nákladu hradí strana, ktorá ich vyslala.
5.
Postup výmeny stráží a odovzdania zodpovednosti za ochranu zásielok so špeciálnymi nákladmi, podmienky pobytu ruskej a slovenskej stráže na území Ukrajiny, spôsob prístupu zástupcov orgánov vykonávajúcich pohraničnú, colnú, hygienickú a radiačnú kontrolu k zásielkam špeciálnych nákladov upravuje príloha č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
6.
Zodpovednosť za stratu špeciálnych nákladov alebo ich časti nesie strana, v ktorej pôsobnosti štátu je stráž, ktorá vykonávala ochranu zásielky špeciálneho nákladu v čase jeho straty. Keď sa špeciálne náklady prepravovali bez ochrany, zodpovednosť za stratu nesie strana, na ktorej území došlo k strate.
Článok 7
1.
Otázky týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou, ktorá sa stala pri preprave špeciálnych nákladov (ďalej len „jadrová škoda“), upravujú strany v súlade s Viedenským dohovorom o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou z 21. mája 1963.
2.
Zodpovednosť za jadrovú udalosť, ktorá sa riadi pravidlami Viedenskej dohody o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody z 21. mája 1963, nesie:
· pri preprave špeciálneho nákladu z územia Ruskej federácie na územie Slovenskej republiky – ruský prepravca do okamihu odovzdania špeciálneho nákladu slovenskému prepravcovi, slovenský prepravca – od okamihu prevzatia špeciálneho nákladu od ruského prepravcu v mieste určenom v kontrakte;
· pri preprave špeciálneho nákladu z územia Slovenskej republiky na územie Ruskej federácie – slovenský prepravca do okamihu odovzdania špeciálneho nákladu ruskému prepravcovi, ruský prepravca – od okamihu prevzatia špeciálneho nákladu od slovenského prepravcu v mieste určenom v kontrakte.
Článok 8
1.
Likvidácia následkov havárie, ktorá nastala pri preprave špeciálneho nákladu vrátane jadrovej udalosti (ďalej len „havária“), a taktiež zabezpečenie ochrany a spojenia v oblasti havárie vykoná strana, na ktorej štátu území sa havária stala.
2.
V prípade oficiálnej požiadavky na poskytnutie pomoci zo strany, na ktorej území štátu sa havária stala, druhé strany vyšlú svojich pracovníkov na likvidáciu jej dôsledkov v súlade s Dohodu o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havarijnej situácie z 26. októbra 1986 a vnútroštátnym právnym poriadkom.
3.
Ruská alebo slovenská strana (v závislosti od prevádzkovateľa štátu, ktorý nesie v súlade s článkom 7 ods. 2 tejto dohody zodpovednosť za jadrovú škodu) ručí za to, že vlastný prevádzkovateľ nahradí náklady spojené s likvidáciou následkov jadrovej udalosti (havarijno-záchranné a iné neodkladné práce vykonávané pri vzniku jadrovej udalosti a zamerané na záchranu života a zachovanie zdravia osôb, zníženie rozsahu materiálnych strát a škôd spôsobených okolitému životnému prostrediu, ako aj na lokalizáciu oblasti jadrovej udalosti, zastavenie pôsobenia preň typických nebezpečných faktorov). Náhrada preukázaných nákladov sa uskutoční do jedného mesiaca od dátumu uznania finančných nárokov strany, na ktorej území štátu sa stala havária, ak sa strany nedohodnú inak.
4.
Sporné otázky, ktoré vznikajú medzi stranami v spojitosti s haváriami vrátane otázok o náhrade jadrovej škody, riešia strany cestou konzultácií a rokovaní.
Článok 9
1.
Kompetentné orgány strán určené v článku 2 písm. a) tejto dohody a v otázkach plnenia tejto dohody pri posudzovaní sporných otázok sa písomne informujú o preprave špeciálneho nákladu najneskôr 20 dní pred jej začiatkom.
2.
Strany zabezpečia utajenosť informácií o preprave špeciálnych nákladov a prijmú opatrenia, ktoré vylúčia ich prezradenie.
Článok 10
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť v deň, keď depozitár dostane posledné písomné oznámenie od strán o splnení vnútroštátnych procedúr potrebných na jej vstúpenie do platnosti, čo depozitár oznámi stranám diplomatickou cestou.
2.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu 10 rokov. Ďalej sa jej platnosť automaticky predlžuje na nasledujúce desaťročné obdobia, ak ani jedna strana neoznámi depozitárovi svoj zámer skončiť jej platnosť diplomatickou cestou najneskôr 12 mesiacov pred skončením platnosti tejto dohody.
3.
Každá strana môže navrhnúť zmeny tejto dohody. Návrhy zmien sa odovzdajú diplomatickou cestou depozitárovi, ktorý o nich informuje druhé strany.
4.
V prípade, že strany informujú depozitára o súhlase s navrhnutými zmenami a o splnení vnútroštátnych procedúr potrebných na vstúpenie do platnosti na nasledujúci deň po uplynutí jedného mesiaca odo dňa po prijatí oznámenia depozitárovi posledného písomného oznámenia.
5.
Každá zo strán môže skončiť platnosť tejto dohody formou písomného oznámenia depozitárovi, a to diplomatickou cestou najneskôr 12 mesiacov pred skončením platnosti tejto dohody o svojom úmysle skončiť jej platnosť.
6.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti prepravy jadrového paliva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny z 18. novembra 1993.
Článok 11
Depozitárom tejto dohody je vláda Slovenskej republiky.
Dané v Bratislave 21. októbra 2010 v jednom pôvodnom vyhotovení v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku. Originál je uložený u depozitára, ktorý každej strane, ktorá podpísala túto dohodu, zašle jej overenú kópiu.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Martin Chren v. r.
Za vládu
Ruskej federácie:
Nikolaj Nikolajevič Spasskij v. r.
Za Kabinet ministrov
Ukrajiny:
Olena Mykolajčuk v. r.
Príloha č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov Ukrajiny o preprave jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny
Zoznam medzinárodných dokumentov, ktoré upravujú prepravu špeciálnych nákladov železničnou dopravou
1.
Medzinárodné dokumenty, ktoré upravujú prepravu špeciálnych nákladov železničnou dopravou:
1.1
Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov z 26. októbra 1979
1.2
Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie z 26. septembra 1986
1.3
Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havárie z 26. septembra 1986
1.4
Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody z 21. mája 1963
1.5
Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom z 30. septembra 1997
1.6
Pravidlá prepravy nebezpečného tovaru (príloha č. 2 k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru – SMGS)
1.7
Pravidlá prepravy nebezpečných nákladov (príloha č. 2 k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave nákladov z 1. novembra 1951)
2.
Dokumenty Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE):
2.1
Pravidlá bezpečnej prepravy rádioaktívnych materiálov. Číslo TS-R-1, MAAE, Viedeň 2005
2.2
Fyzická ochrana jadrových materiálov a jadrových zariadení, INFCIRC/225/Rev. 4

V prípade revízie dokumentov MAAE sa použije posledná úprava prijatá v určenom režime.
Príloha č. 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov Ukrajiny o preprave jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny
Podmienky organizovania a uskutočnenia prepravy špeciálnych nákladov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny
Podmienky organizovania a uskutočnenia prepravy špeciálnych nákladov v súčinnosti medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou tranzitom cez územie Ukrajiny vypracované v súlade s článkom 4 ods. 5 tejto dohody upravujú tieto otázky:
– vybavovanie prepravných dokladov;
– plánovanie prepravy;
– súčinnosť medzi kompetentnými orgánmi strán;
– súčinnosť medzi odosielateľom nákladu, prijímateľom nákladu, železničnými správami a orgánmi uskutočňujúcimi ozbrojenú ochranu a fyzickú ochranu špeciálnych nákladov, ako aj orgánmi vykonávajúcimi všetky kontroly stanovené právnym poriadkom Ukrajiny na miestach prechodu (miestach kontroly);
– spôsob výmeny informácií medzi právnickými osobami zapojenými do zabezpečenia prepravy špeciálnych nákladov;
– spôsob zabezpečenia utajenia informácií spojených s prepravou špeciálnych nákladov;
– iné otázky organizovania prepravy špeciálnych nákladov podmienené osobitosťami ich technológie.
Príloha č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ruskej federácie a Kabinetom ministrov Ukrajiny o preprave jadrových materiálov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny
Spôsob výmeny stráží a odovzdania zodpovednosti za ochranu zásielok
so špeciálnymi nákladmi
1.
Stráž príde na miesto odovzdania zodpovednosti za ochranu špeciálnych nákladov najneskôr jednu hodinu pred príchodom zásielok so špeciálnym nákladom na miesto prevzatia-odovzdania.
2.
Príslušníci ruskej a slovenskej stráže majú povolený vstup na územie Ukrajiny v predpísanej uniforme vnútorných vojsk Ministerstva vnútra Ruskej federácie a s príslušníkmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vykonávajú ochranu zásielky špeciálneho nákladu v súlade s právnym poriadkom vlastného štátu.
3.
Odovzdanie zodpovednosti za ochranu špeciálnych nákladov sa vykoná až po skončení všetkých kontrol potrebných pri prekročení štátnej hranice Ukrajiny a upravených právnym poriadkom Ukrajiny a po splnení opatrení na zabezpečenie bezpečnosti príslušníkov stráží.
4.
Prevzatie a odovzdanie špeciálnych nákladov pod ochranu (spod ochrany) strážami sa vykoná po vypnutí prúdu na železničnej koľaji, kde sa prevzatie a odovzdanie špeciálnych nákladov vykoná. Železničná koľaj musí byť odpojená od prúdu najmenej na jednu hodinu.
5.
Zástupcom pohraničných, colných a iných orgánov štátnej kontroly umožňujú prístup k zásielke špeciálneho nákladu velitelia stráží s vedomím a za prítomnosti zodpovednej osoby odosielateľa nákladu alebo prijímateľa nákladu sprevádzajúcej špeciálny náklad.
6.
Na mieste výmeny stráží veliteľ stráže predloží splnomocneným osobám colnej a pohraničnej kontroly Ukrajiny potvrdenie veliteľa stráže a doklady potvrdzujúce ich totožnosť, ako aj zoznam predpísaných zbraní. Zbrane a munícia stráže slovenskej a ruskej strany sú pri pohybe na území Ukrajiny mimo výkonu služby v uzamknutej kovovej debne zaplombovanej plombou veliteľa stráže príslušnej strany.
7.
Velitelia stráží vykonajú prevzatie-odovzdanie špeciálnych nákladov pod ochranu (spod ochrany) podľa súpisu vyhotoveného v troch vyhotoveniach, ktoré podpíšu velitelia, ako aj zodpovedná osoba odosielateľa nákladu alebo prijímateľa nákladu, ktorá sprevádza špeciálny náklad.
8.
Prvé vyhotovenie súpisu sa odovzdá zodpovednej osobe odosielateľa nákladu alebo prijímateľa nákladu, ktorá sprevádza špeciálne náklady. Druhé a tretie vyhotovenie súpisu sa odovzdá veliteľom stráží.
9.
Zodpovedná osoba odosielateľa nákladu alebo prijímateľa nákladu sprevádzajúca špeciálny náklad odovzdá veliteľovi stráže preberajúcemu špeciálny náklad pod ochranu vzorky obtlačkov plomb na kontajnerových vozňoch so špeciálnym nákladom a služobné miestnosti v sprievodnom vozni pre príslušníkov stráže.
10.
Prevzatie zásielok špeciálnych nákladov vykonajú velitelia stráží za prítomnosti zodpovednej osoby odosielateľa nákladu alebo prijímateľa nákladu sprevádzajúcej špeciálny náklad vykonaním kontroly zaplombovaných kontajnerových vozňov.
11.
Postup odovzdania zodpovednosti za ochranu špeciálnych nákladov sa skončí výmenou strážnej služby.
12.
V prípade vzniku sporných otázok velitelia stráží spíšu protokol, ktorý potvrdí zodpovedná osoba odosielateľa nákladu alebo prijímateľa nákladu sprevádzajúca špeciálne náklady.
Nasledujúci postup môžu doplniť alebo zmeniť kompetentné orgány strán v prípade zmeny podmienok a postupu prepravy špeciálnych nákladov.