231/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

231
ZÁKON
z 30. júna 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Čl. 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. ES L 214/3, 9. 8. 2008).“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na podnikateľa v ťažkostiach2a) ani na podnikateľa, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Čl. 1 ods. 7 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
dotácie4a) na obstaraný dlhodobý hmotný majetok5) a dlhodobý nehmotný majetok,6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa osobitného predpisu,8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 2 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“), ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, podľa odseku 1 písm. a),“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
6.
V § 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „v období troch rokov“.
7.
V § 3 písmeno d) znie:
„d)
mierou nezamestnanosti priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená v štatistických údajoch ústredia práce,“.
8.
V § 3 písm. i) sa za slovo „ministerstva“ vkladajú slová „alebo ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
9.
V § 4 ods. 1 sa za slovo „výrobe13)“ vkladajú slová „okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Čl. 1 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.
10.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa odkaz 14 vrátane poznámky pod čiarou.
11.
V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 14 000 000 eur, z toho najmenej 7 000 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby – podnikateľa,“.
12.
V § 4 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. c) sa znižuje na 7 000 000 eur, z toho najmenej 3 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 50 %.
(3)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je najmenej o 50 % vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 3 500 000 eur, z toho najmenej 1 750 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 40 %.“.
13.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak investičný zámer bude realizovaný malým podnikom alebo stredným podnikom,14) suma podľa odseku 1 písm. c), odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) sa znižuje na polovicu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Príloha I nariadenia (ES) č. 800/2008.“.
14.
V § 5 písm. b) sa suma „40 miliónov Sk“ nahrádza sumou „500 000 eur“.
15.
V § 6 písm. b) sa suma „35 miliónov Sk“ nahrádza sumou „400 000 eur“.
16.
V § 7 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 10 000 000 eur, z toho najmenej 5 000 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby – podnikateľa,“.
17.
V § 7 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu dopravy, je vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. c) sa znižuje na 5 000 000 eur, z toho najmenej 2 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 20 %.
(3)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu dopravy, je najmenej o 50 % vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike, suma uvedená v odseku 1 písm. c) sa znižuje na 3 000 000 eur, z toho najmenej 1 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby – podnikateľa.“.
18.
V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia podľa § 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru,“.
19.
V § 9 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „ministerstvu“ vkladajú slová „alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
20.
V § 9 ods. 2 sa vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:
„a)
čestné vyhlásenie, že nezačne stavebné práce ani neobjedná strojové a technologické zariadenie a dlhodobý nehmotný majetok pred dňom vydania potvrdenia, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa § 10 ods. 4,
b)
doklad, ktorým preukáže splnenie motivačného účinku investičnej pomoci podľa osobitného predpisu16a) s výnimkou žiadateľa, ktorý má postavenie malého podniku alebo stredného podniku,14)“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená c) a d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.
21.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je oprávnené vyžiadať si od príslušných orgánov verejnej správy informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie úplnosti investičného zámeru. Na žiadosť ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, sú tieto orgány povinné bezodkladne poskytnúť požadované informácie.“.
22.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,20) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do desiatich dní od doručenia posudku písomne potvrdí žiadateľovi, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a do 30 dní od doručenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „návrh“), v ktorom uvedie intenzitu pomoci, formu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Na účely poskytovania investičnej pomoci ministerstvo podľa § 18 ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny Slovenskej republiky podľa okresov a miery nezamestnanosti na zóny. Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, zašle návrh na vyjadrenie poskytovateľom investičnej pomoci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 561/2007 Z. z.
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 10 ods. 5 prvej vete a tretej vete sa za slovo „ministerstvu“ vkladajú slová „alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
24.
V § 10 ods. 6 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
25.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak práca na investičnom zámere bola začatá pred vydaním písomného potvrdenia podľa odseku 4, investičnú pomoc nemožno poskytnúť.“.
26.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, na základe súhlasných stanovísk podľa § 10 ods. 5 vypracuje do 30 dní ponuku investičnej pomoci (ďalej len „ponuka“).“.
27.
V § 11 ods. 2 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
28.
V § 11 ods. 3 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
29.
V § 11 sa vypúšťa odsek 4.
30.
V § 12 ods. 1 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
31.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa slovo „ zabezpečí“ nahrádza slovom „zabezpečil“.
32.
V § 12 ods. 2 písm. c) sa slovo „založí“ nahrádza slovom „založil“.
33.
V § 12 ods. 3 písm. c) sa za slovo „správe“ vkladajú slová „nie je v ťažkostiach,2a) nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom“.
34.
V § 12 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
záväzné vyhlásenie žiadateľa, že najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a že najneskôr do troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere, alebo pri veľkom investičnom projekte20a) najneskôr do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Čl. 2 bod 12 nariadenia (ES) č. 800/2008.“.
35.
V § 13 ods. 1 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
36.
V § 13 ods. 3 v celom texte sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
37.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „čl. 88 Zmluvy o Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006)“ nahrádza citáciou „čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C115, 9. 5. 2008)“.
38.
V § 13 ods. 4 v celom texte sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
39.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „čl. 88 Zmluvy o Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006)“ nahrádza citáciou „čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“.
40.
V § 13 ods. 5 v celom texte sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
41.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
Čl. 107 ods. 3 písm. a) a čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
42.
V § 13 ods. 6 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
43.
V § 15 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Pri veľkom investičnom projekte je lehota na splnenie podmienok podľa prvej vety najviac päť rokov.“.
44.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Prijímateľ je povinný písomne bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v období realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom skončil investičný zámer, všetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú realizácie investičného zámeru alebo dodržiavania podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená.
(9)
Prijímateľ nemôže počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť zmeny, ktoré
a)
ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže, alebo
b)
vyplývajú z predčasného skončenia podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestnenia podnikateľskej činnosti do iného okresu.
(10)
Prijímateľ je povinný ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
a)
každoročne do konca januára predložiť ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
do troch mesiacov po skončení investičného zámeru predložiť záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej zhodnotí dosiahnuté ciele investičného zámeru,
c)
každoročne do konca januára počas piatich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, najmenej však počas uplatňovania daňovej úľavy, predložiť ročnú správu o využívaní investície.“.
45.
Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠15a
Povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ investičnej pomoci podľa § 2 ods. 4 písm. c), d) a e) je povinný na žiadosť ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, predkladať priebežné správy o poskytnutej investičnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 15b
Zmena rozhodnutia o schválení investičnej pomoci
(1)
Na základe písomného oznámenia podľa § 15 ods. 8 ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne potvrdí prijímateľovi prijatie oznámenia o zmene.
(2)
Ak ide o inú zmenu, ako je uvedená v § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b) a investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 60 dní od doručenia úplných informácií posúdi, či schválená investičná pomoc je v dôsledku prijatého oznámenia o zmene v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi štátnu pomoc.
(3)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľovi investičnej pomoci.
(4)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
(5)
Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 30 dní od doručenia úplných informácií, podľa osobitného predpisu23) požiada Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti vzniknutých zmien investičnej pomoci so spoločným trhom,24) o čom písomne informuje prijímateľa.
(6)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že zmena investičnej pomoci je zlučiteľná so spoločným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení zmeny investičnej pomoci prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny investičnej pomoci prijímateľovi doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľovi investičnej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že zmena nie je zlučiteľná so spoločným trhom, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
46.
V § 16 ods. 1 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,“.
47.
V § 16 odseky 2 až 6 znejú:
„(2)
Ak prijímateľ nezačne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci obstarávať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa § 4 ods.1, § 5, 6, § 7 ods. 1 alebo nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do troch rokov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, alebo pri veľkom investičnom projekte nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere v lehote piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci stráca platnosť a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
(3)
Ak prijímateľ počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom skončil investičný zámer uskutoční zmeny podľa § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
(4)
Ak prijímateľ nesplní podmienky podľa § 15 ods. 1, je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
(5)
Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa § 15 ods. 3, stráca rozhodnutie o schválení investičnej pomoci v časti týkajúcej sa schválenia investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. c) platnosť. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)
(6)
Ak prijímateľ počas čerpania aspoň jednej formy investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 alebo do piatich rokov od začatia čerpania prvej investičnej pomoci nespĺňa podmienky podľa § 4 ods.1, § 5, 6, § 7 ods. 1, je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)“.
48.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Výkon kontroly
(1)
Kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená vykonáva
a)
ministerstvo pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 5 písm. a) a b), § 6 písm. a) a b) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,
b)
ministerstvo dopravy pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), b) a c) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,
c)
ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c), pri podmienke uvedenej v § 5 písm. c), § 6 písm. c) a pri povinnosti uvedenej v § 15 ods. 3 a 5,
d)
príslušný správca dane pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b), pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. e), § 7 ods. 1 písm. e) a pri povinnosti uvedenej v § 15 ods. 6,
e)
ministerstvo životného prostredia pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) a v § 7 ods. 1 písm. d).
(2)
Orgány vykonávajúce kontrolu (ďalej len „kontrolné orgány“) podľa odseku 1 spolupracujú a navzájom si poskytujú údaje potrebné na vykonanie kontroly.
(3)
Prijímateľ je povinný umožniť kontrolu splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1, § 5, § 6, § 7 ods. 1 a povinností uvedených v § 15, ako aj podmienok uvedených v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Na tento účel je povinný predložiť listiny a doklady potrebné na posúdenie ich splnenia.
(4)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. a) a b) sú kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr po uplynutí troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 okrem kontroly splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1. Pri veľkom investičnom projekte sa lehota podľa prvej vety predlžuje najviac o dva roky.
(5)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. c) sú kontrolné orgány povinné vykonať v lehote uvedenej v zmluve uzatvorenej podľa § 2 ods. 2 a kontrola splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 3 sa vykoná po piatich rokoch odo dňa prvého čerpania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. c).
(6)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. d) sú kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr po uplynutí troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 okrem kontroly splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 6. Pri veľkom investičnom projekte sa lehota podľa prvej vety predlžuje najviac o dva roky.
(7)
Ďalšia kontrola splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 písm. a), b), c), e), § 5 písm. a) a b), § 6 písm. a) a b), § 7 ods. 1 písm. a), b), c) a e) spolu s kontrolou splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 6 musí byť vykonaná po piatich rokoch odo dňa prvého uplatnenia investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. b), alebo ak je investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) aj po tejto dobe uplatňovaná, kontrola musí byť vykonaná v roku nasledujúcom po poslednom uplatnení tejto investičnej pomoci, najneskôr však v kalendárnom roku bezprostredne nasledujúcom po uplynutí posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo možné najneskôr uplatniť investičnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b).
(8)
Ak investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) nebola poskytnutá, ďalšia kontrola podľa odsekov 2 a 3 musí byť vykonaná počas piatich rokov odo dňa prvého čerpania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) alebo písm. d).
(9)
Kontrola podľa odseku 1 písm. d) sa vykonáva podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu životného prostredia.15)
(10)
Kontrolu schválenej intenzity investičnej pomoci a výšky investičnej pomoci vykonáva ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, priebežne počas čerpania investičnej pomoci.
(11)
Na kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená a použitie investičnej pomoci sa použije osobitný predpis.26)“.
49.
Nadpis nad § 18 znie:
„Splnomocňovacie, spoločné a prechodné ustanovenia“.
50.
§ 18 znie:
㤠18
(1)
Maximálnu intenzitu investičnej pomoci a výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky ustanoví nariadenie, ktoré vydá vláda.
(2)
Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.
(3)
Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správ podľa § 15 ods. 10 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.“.
51.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní27) okrem § 10, 12, 13, 15b a 16.
(2)
O poskytnutie investičnej pomoci na ďalší investičný zámer môže ten istý prijímateľ investičnej pomoci požiadať až po skončení investičného zámeru, na ktorý mu bola schválená investičná pomoc.“.
52.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.
53.
Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011
(1)
Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. júla 2011 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 predloženého v lehote do skončenia investičného zámeru posúdi podľa tohto zákona.
(2)
Konania začaté a neskončené pred 1. augustom 2011 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z. a zákona č. 548/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30a odsek 2 znie:
„(2)
Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí
a)
koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel
1.
oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,120a) najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku tejto investície obstaraného po vydaní písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci120c) do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani, a
2.
súčtu hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu,120c) a oprávnených nákladov uvedených v prvom bode alebo
b)
koeficientom vo výške 0,8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 120c znie:
„120c)
§ 10 ods. 4 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení zákona č. 231/2011 Z. z.“.
2.
V § 30a ods. 4 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“.
3.
V § 30a odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Ak daňovník nedodrží niektorú zo všeobecných podmienok ustanovených osobitným predpisom120a) alebo niektorú z osobitných podmienok uvedených v odseku 3, okrem podmienky uvedenej v odseku 3 písm. a) a b), nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých úľavu na dani uplatnil. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zistená povinnosť podať dodatočné daňové priznanie; v rovnakej lehote je daň, na ktorú bola uplatnená úľava na dani a ktorá bola priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, splatná. Daň ani rozdiel dane nemožno vyrubiť po uplynutí desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa táto úľava na dani uplatnila.
(9)
Ak daňovník nedodrží podmienku uvedenú v odseku 3 písm. a) alebo písm. b), stráca nárok na úľavu na dani v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom podmienku nedodržal. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zistená povinnosť podať dodatočné daňové priznanie. Daň priznaná v dodatočnom daňovom priznaní je splatná v lehote podľa odseku 8. Daň ani rozdiel dane nemožno vyrubiť po uplynutí desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa táto úľava na dani uplatnila.“.
4.
§ 30a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Daňovníkom vybraný postup výpočtu pomernej časti základu dane podľa odseku 2 je daňovník povinný uplatňovať aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.“.
5.
Za § 52j sa vkladá § 52k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011
(1)
Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. augusta 2011 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani; takýto daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 31. júla 2011 alebo § 30b a úľavu na dani podľa § 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011.
(2)
Ak daňovník pokračuje po 1. auguste 2011 v uplatňovaní úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 31. júla 2011 alebo § 30b a súčasne mu vznikne možnosť uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011, môže začať uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011, ak
a)
nebude súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 31. júla 2011 alebo § 30b alebo
b)
dokončí uplatňovanie úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 31. júla 2011 alebo § 30b, pričom o túto dobu uplatňovania úľavy na dani sa doba podľa § 30a predpisu účinného od 1. augusta 2011 skracuje.
(3)
Správca dane je povinný vykonať kontrolu dodržania podmienok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 35, 35a, 35b a 35c zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom boli tieto úľavy na dani uplatnené, a to v lehote podľa osobitného predpisu.34)
(4)
Nárok na uplatnenie daňovej úľavy podľa § 30a ods. 2 písm. b) predpisu účinného od 1. augusta 2011 môže uplatniť len daňovník, ktorému bolo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) vydané po 31. júli 2011.“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 373/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 53d ods. 1 sa nad slovami „pracovného miesta“ umiestnený odkaz „59aa)“ nahrádza odkazom „46)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 59aa sa vypúšťa.
2.
V § 53d odsek 2 znie:
„(2)
Príspevok môže byť poskytnutý na čiastočnú úhradu oprávnených nákladov najviac vo výške a za podmienok podľa osobitného predpisu59aba) zamestnávateľovi, ktorý vytvorí nové pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie. Splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti vypočítanej podľa prvej vety sa nevyžaduje pri podpore vytvárania technologických centier a centier strategických služieb.59abb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59aba a 59abb znejú:
„59aba)
Nariadenie (ES) č. 800/2008.
§ 10 ods. 4 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení zákona č. 231/2011 Z. z.
59abb)
§ 5 a 6 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení zákona č. 231/2011 Z. z.“.
3.
V § 53d sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je nižšia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ale hraničí najmenej s dvoma okresmi, v ktorých je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, alebo najmenej v jednom zo susediacich okresov je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti najmenej o 25 % vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, považuje sa tento okres za okres, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.
V § 53d ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
Čl. IV
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z. a zákona č. 158/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a získala finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb podľa osobitného zákona.7aa)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 155h sa vkladá § 155i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011
Ak osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, do účinnosti tohto zákona získala finančné prostriedky na dodanie tovaru na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb v rozsahu podľa § 7 ods. 2 podľa osobitného zákona7aa) a pri použití týchto finančných prostriedkov použila postupy zadávania zákaziek podľa tohto zákona, takéto konanie sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.