239/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. júla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 441/2010 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 441/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „ustanovuje“ vkladajú slová „ohlasovacie formality z dôvodu zjednodušenia a harmonizácie administratívnych postupov v námornej doprave a“.
2.
V § 3 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Operátor, agent alebo veliteľ lode bez ohľadu na rozmery lode plávajúcej do prístavu členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) oznámi v elektronickej podobe prístavnému úradu informácie uvedené v prílohe č. 1 na formulári, ktorého vzor je uvedený v dodatku prílohy smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES a informácie podľa osobitných predpisov.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 725/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29. 4. 2004) v platnom znení.
Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.
Čl. 87 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).“.
3.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Operátor, agent alebo veliteľ lode plávajúcej medzi prístavmi nachádzajúcimi sa v colnom území Európskej únie,6b) a ktorá nepláva z prístavu nachádzajúceho sa mimo tohto územia alebo z prístavu v slobodnom pásme kontrolného typu I., nezastavuje v ňom alebo nevstupuje do neho, neoznamuje prístavnému úradu informácie uvedené vo formulároch FAL;6c) tým nie je dotknutá možnosť prístavného úradu žiadať o informácie z formulárov FAL 1 až 6 na zabezpečenie ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti a vynútiteľnosti dodržiavania právnych predpisov v oblasti colníctva, financií, prisťahovalectva, životného prostredia alebo zdravotníctva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:
„6b)
Čl. 3 nariadenia (ES) č. 450/2008.
6c)
Dohovor o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Osobná loď bez ohľadu na rozmery a loď, ktorá nie je osobnou loďou, s hrubou priestornosťou 300 registrovaných ton a viac, vstupujúca do prístavu členského štátu, musí byť vybavená automatickým identifikačným systémom, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy.8)
(2)
Na lodi vybavenej automatickým identifikačným systémom sa musí udržiavať tento systém v prevádzke po celý čas; to neplatí, ak medzinárodné dohody, pravidlá alebo normy umožňujú ochranu plavebných informácií.
(3)
Osobná loď bez ohľadu na rozmery a loď, ktorá nie je osobnou loďou, s hrubou priestornosťou 3 000 registrovaných ton a viac, vstupujúca do prístavu členského štátu, musí byť vybavená zapisovačom údajov o plavbe (VDR), ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy.8)
(4)
Osobná loď bez ohľadu na rozmery a loď, ktorá nie je osobnou loďou, s hrubou priestornosťou 3 000 registrovaných ton a viac, postavená od 1. júla 2002 a nepoužívaná pri medzinárodných plavbách, musí byť vybavená zapisovačom údajov o plavbe (VDR), ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy.8)
(5)
Nákladná loď s hrubou priestornosťou 3 000 registrovaných ton a viac, postavená do 30. júna 2002, vstupujúca do prístavu členského štátu, musí byť vybavená zapisovačom údajov o plavbe (VDR) alebo zjednodušeným zapisovačom údajov o plavbe (S-VDR), ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej zmluvy.8)
(6)
Údaje zhromažďované zapisovačom údajov o plavbe (VDR) sa musia poskytnúť príslušným členským štátom na účely vyšetrovania námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala vo vodách pod jurisdikciou členského štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Kapitola V Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
5.
V § 8a ods. 4 sa za slová „na požiadanie“ vkladajú slová „príslušného orgánu Slovenskej republiky a“.
6.
V § 9 ods. 1 sa slová „MSC.150(77)“ nahrádzajú slovami „MSC.286(86)“.
7.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2012
Informácie podľa tohto nariadenia vlády možno prístavnému úradu oznámiť v listinnej podobe do 1. júna 2015.“.
8.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:
„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29. 10. 2010).
4. Smernica Komisie 2011/15/EÚ z 23. februára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 49, 24. 2. 2011).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Iveta Radičová v. r.