241/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

241
ZÁKON
zo 6. júla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
užívateľom letiska právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ zodpovedná za prepravu cestujúcich, poštových zásielok alebo nákladu leteckou dopravou z príslušného letiska alebo na príslušné letisko.“.
2.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov, okrem prípadov podľa odseku 12, vykonáva stála komisia na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov (ďalej len „stála vyšetrovacia komisia“), ktorej členov vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Stála vyšetrovacia komisia je pri výkone vyšetrovania funkčne nezávislá od ministerstva.“.
3.
V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Činnosť stálej vyšetrovacej komisie zabezpečuje špecializovaný útvar, ktorý je organizačnou zložkou ministerstva. Vedúci špecializovaného útvaru vykonáva funkciu predsedu stálej vyšetrovacej komisie.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
4.
V § 33 ods. 2 sa za slová „medzinárodné zmluvy“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis8ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ca znie:
„8ca)
Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1794/2006 zo 6. decembra 2006, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ L 341, 7. 12. 2006) v platnom znení.“.
5.
V § 33 odsek 4 znie:
„(4)
Prevádzkovateľ verejného letiska, ktoré umožňuje obchodnú dopravu a ktoré ročne prepraví viac ako päť miliónov cestujúcich, alebo prevádzkovateľ verejného letiska v Slovenskej republike s najväčším počtom ročne prepravených cestujúcich, postupuje pri určovaní letiskových odplát podľa § 33b a § 33c. Ministerstvo zverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zoznam letísk na území Slovenskej republiky, na ktoré sa vzťahuje táto povinnosť. Tento zoznam ministerstvo každoročne aktualizuje.“.
6.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia § 33a až 33c sa nevzťahujú na odplaty vyberané za traťové a terminálové letecké navigačné služby,8cb) na odplaty vyberané za služby pozemnej obsluhy8cc) a platby, ktoré sa vyberajú na financovanie pomoci zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou podľa osobitného predpisu.8cd)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8cb až 8cd znejú:
„8cb)
Nariadenie (ES) č. 1794/2006.
8cc)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 641/2005 Z. z. o prístupe na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel.
8cd)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).“.
7.
Za § 33 sa vkladajú § 33a až 33c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠33a
Kontrola nad systémom letiskových odplát
(1)
Kontrolu nad systémom letiskových odplát vykonáva letecký úrad.
(2)
Letecký úrad vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle od riadiacich orgánov letiska a leteckých dopravcov. Pri výkone svojich kompetencií postupuje nestranne a transparentne.
(3)
Prevádzkovateľ letiska a užívatelia letiska sprístupnia leteckému úradu informácie potrebné na preskúmanie dôvodov, ktoré viedli prevádzkovateľa letiska k zmene v systéme alebo výške letiskových odplát a poskytnú mu k tejto zmene svoje stanoviská.
(4)
Letecký úrad zverejňuje výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát na svojom webovom sídle.
§ 33b
Konzultácie
(1)
Prevádzkovateľ letiska najmenej raz ročne uskutoční konzultácie s užívateľmi letiska, ktorí sa prihlásili na výzvu prevádzkovateľa letiska podľa § 33c ods. 1, alebo so združením8ce) týchto užívateľov letiska, najmä o
a)
fungovaní systému letiskových odplát,
b)
výške letiskových odplát,
c)
kvalite poskytovaných služieb,
d)
plánoch novej infraštruktúry ešte pred ich dokončením.
(2)
Ak prevádzkovateľ letiska a užívatelia letiska alebo združenie užívateľov letiska uzavrú dohodu, ktorej obsahom sú aj konzultácie podľa odseku 1 na obdobie dlhšie ako jeden rok, konzultácie sa uskutočňujú podľa tejto dohody.
(3)
Užívatelia letiska, ktorí založili združenie užívateľov letiska, sú povinní bezodkladne doručiť prevádzkovateľovi letiska oznámenie o vzniku združenia užívateľov letiska, najneskôr však do 30 dní od jeho registrácie podľa osobitného predpisu.8ce)
(4)
Prevádzkovateľ letiska predloží užívateľom letiska každý návrh na zmenu v systéme alebo vo výške letiskových odplát spolu s odôvodnením navrhovanej zmeny najneskôr 120 dní pred nadobudnutím platnosti týchto zmien. Prevádzkovateľ letiska nie je povinný návrh na zmenu predložiť v lehote podľa prvej vety, ak mu v tom bránia výnimočné okolnosti, ktoré musí užívateľom letiska zdôvodniť. Prevádzkovateľ letiska konzultuje návrh zmeny v systéme alebo vo výške letiskových odplát s užívateľmi letiska a ich stanoviská posúdi pred uskutočnením tejto zmeny.
(5)
Ak sa prevádzkovateľ letiska a užívatelia letiska nedohodnú na zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát, prevádzkovateľ letiska odôvodní rozhodnutie o zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát so zreteľom na stanoviská užívateľov letiska. Prevádzkovateľ letiska rozhodnutie o zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát zverejní najneskôr 60 dní pred nadobudnutím platnosti na svojom webovom sídle.
(6)
Ak sa prevádzkovateľ letiska a užívatelia letiska dohodnú na zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát, rozhodnutie o zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát nadobudne platnosť po uplynutí 60 dní od jeho zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa letiska.
(7)
Ak sa prevádzkovateľ letiska a užívatelia letiska nedohodnú na zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát podľa odseku 5, užívatelia letiska môžu v lehote 30 dní od zverejnenia rozhodnutia prevádzkovateľa letiska o zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát na jeho webovom sídle podať na letecký úrad návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia, inak toto právo zanikne. Ak bol podaný návrh na preskúmanie rozhodnutia podľa prvej vety, toto rozhodnutie nadobudne platnosť až po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia leteckého úradu prevádzkovateľovi letiska o potvrdení zmeny v systéme alebo vo výške letiskových odplát. Prevádzkovateľ letiska v tejto lehote zverejní potvrdenú zmenu v systéme alebo vo výške letiskových odplát spolu s rozhodnutím leteckého úradu o potvrdení tejto zmeny na svojom webovom sídle.
(8)
Ak užívatelia letiska podajú návrh na preskúmanie rozhodnutia o zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát podľa odseku 7, letecký úrad o tom upovedomí prevádzkovateľa letiska do 3 pracovných dní od začatia preskúmavania tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ letiska predloží svoje rozhodnutie o zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát spolu so správou o výsledku konzultácií s užívateľmi letiska leteckému úradu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí preskúmavania tohto rozhodnutia.
(9)
Letecký úrad preskúma, či boli pri prijímaní rozhodnutia prevádzkovateľa letiska o zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát dodržané postupy a zásady ustanovené týmto zákonom a zásady zákazu diskriminácie a transparentnosti. Letecký úrad rozhodnutie prevádzkovateľa letiska o zmene v systéme alebo vo výške letiskových odplát potvrdí, alebo zruší v lehote do 30 dní od podania návrhu na jeho preskúmanie.
§ 33c
Transparentnosť a kvalita služieb
(1)
Prevádzkovateľ letiska pred konzultáciami podľa § 33b ods. 1 vyzve užívateľov letiska, aby mu do 45 dní od doručenia výzvy poskytli tieto informácie:
a)
prognózy svojej prevádzky na príslušnom letisku,
b)
prognózy v súvislosti so zložením a s predpokladaným využitím ich lietadlového parku,
c)
plánované rozvojové projekty na príslušnom letisku,
d)
požiadavky voči príslušnému letisku.
(2)
Prevádzkovateľ letiska poskytne užívateľom letiska informácie o položkách, ktoré slúžia ako základ na určenie systému alebo výšky odplát, ktoré na letisku vyberá tak, aby sa užívatelia letiska mali možnosť s nimi oboznámiť pred konzultáciami podľa § 33b ods. 1. Tieto informácie obsahujú najmä
a)
zoznam služieb a infraštruktúry poskytovaných za letiskovú odplatu,
b)
metodiku použitú na určenie letiskových odplát,
c)
celkovú štruktúru nákladov na služby a infraštruktúru, na ktoré sa vzťahujú letiskové odplaty,
d)
výnosy z letiskových odplát a celkové náklady na služby, na ktoré sa vzťahujú,
e)
financovanie služieb a infraštruktúry orgánmi verejnej správy, na ktoré sa vzťahujú letiskové odplaty,
f)
prognózy situácie týkajúce sa výšky letiskových odplát, nárastu prevádzky a navrhovaných investícií na letisku,
g)
využívanie infraštruktúry a zariadení letiska za príslušné časové obdobie,
h)
predpokladaný výsledok významných navrhovaných investícií s ohľadom na ich vplyv na kapacitu letiska.
(3)
Ak sa niektorý užívateľ alebo užívatelia letiska neprihlásia na výzvu prevádzkovateľa letiska podľa odseku 1 alebo na základe tejto výzvy nepredložia prevádzkovateľovi informácie uvedené v odseku 1, nie je prevádzkovateľ letiska povinný pri rozhodovaní o systéme alebo výške letiskových odplát prihliadať na ich stanovisko.
(4)
Ak v dôsledku plánovaných významných zmien v oblasti vybavovania lietadiel na letisku alebo v oblasti letiskovej infraštruktúry možno predpokladať potrebu úpravy systému alebo výšky letiskových odplát, prevádzkovateľ letiska a užívatelia letiska rokujú o uzatvorení dohody o kvalite služieb poskytovaných na letisku. Rokovania o kvalite služieb poskytovaných na letisku môžu byť súčasťou konzultácií podľa § 33b ods. 1. V dohode o kvalite služieb poskytovaných na letisku sa zohľadní kvalita služieb vo vzťahu k systému a výške letiskových odplát.
(5)
Prevádzkovateľ letiska môže meniť kvalitu a rozsah poskytovaných letiskových služieb a rozsah poskytovaných terminálov alebo častí terminálov s cieľom poskytovať užívateľom letiska služby na mieru alebo vyhradený terminál alebo časť terminálu. Výška letiskových odplát sa môže odlišovať na základe kvality a rozsahu týchto služieb a nákladov na ne alebo na inom objektívnom a transparentnom základe.
(6)
Prevádzkovateľ letiska zabezpečí, aby každý užívateľ letiska, ktorý chce využívať služby na mieru, vyhradený terminál alebo časť terminálu, mal prístup k týmto službám, terminálu alebo časti terminálu. Ak prístup k službám na mieru, k vyhradenému terminálu alebo časti terminálu chce využívať viac užívateľov letiska, ako môže prevádzkovateľ letiska uspokojiť z dôvodu obmedzenej kapacity, prístup určí prevádzkovateľ letiska na základe relevantných, objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií, ktoré schvaľuje letecký úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ce znie:
„8ce)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 47 písm. s) sa slová „(§ 18 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 6)“.
9.
V § 48 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:
„4.
kontrolu nad systémom letiskových odplát (§ 33a),
5.
funkciu národného dozorného orgánu v oblasti leteckých navigačných služieb podľa osobitného predpisu,11bd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11bd znie:
„11bd)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení.“.
10.
V § 51 ods. 1 sa suma „5 000 000 Sk“ nahrádza sumou „166 000 eur“.
11.
V § 51 ods. 2 sa suma „1 000 000 Sk“ nahrádza sumou „33 190 eur“.
12.
V § 51 ods. 3 sa suma „500 000 Sk“ nahrádza sumou „16 600 eur“.
13.
V § 51 ods. 4 sa suma „100 000 Sk“ nahrádza sumou „3 300 eur“.
14.
V § 51 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
neuskutoční ako prevádzkovateľ letiska konzultácie s užívateľmi letiska (§ 33b).“.
15.
V § 53 ods. 2 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „330 eur“ a suma „100 000 Sk“ sa nahrádza sumou „3 300 eur“.
16.
V § 55 ods. 1 sa za slová „leteckej techniky (§ 22 až 24),“ vkladajú slová „určovania letiskových odplát (§ 33a až 33c),“.
17.
Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý znie:
㤠56b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
18.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2009).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.