242/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

242
ZÁKON
z 12. júla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z. a zákona č. 463/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „sumy, ktoré sa určia percentom z“ nahrádzajú slovami „60 %“.
2.
V § 1 ods. 2 a 5 sa slová „sumy určené“ nahrádzajú slovami „sumu určenú“.
3.
V § 1 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Suma vianočného príspevku
a)
je 66,39 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4)
b)
sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.4)
(9)
Suma vianočného príspevku podľa odseku 8 písm. b) sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 1 odsek 10 znie:
„(10)
Sumu zodpovedajúcu 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky podľa odseku 1 ustanoví po roku 2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.“.
5.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak je poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 a 5 vyplácaný dôchodok z cudziny, na účely poskytovania vianočného príspevku sa neprihliada na dôchodok vyplácaný z cudziny.“.
6.
Za § 1 sa vkladá § 2, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2011
Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 1 v roku 2011 je 461,40 eura.“.
7.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 592/2006 Z. z. v znení zákona č. 242/2011 Z. z.
URČENIE SUMY VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 1 ods. 8 písm. b)
Suma vianočného príspevku podľa § 1 ods. 8 písm. b) sa určí podľa tohto vzorca:
VP = 66,39 – 0,10 * (D – ŽM),
kde: VP – suma vianočného príspevku,
D – suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov,
ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.4)“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.