252/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 2010 bol v Luxemburgu podpísaný Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej.
S podpisom protokolu vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 157 z 2. marca 2011.
S predbežným vykonávaním protokolu vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 4. júla 2011.
V súlade s článkom 9 ods. 1 je protokol predbežne vykonávaný od 24. júna 2010.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.