256/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

256
ZÁKON
z 12. júla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 192/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru colného riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov colnej správy. Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na realizáciu zámeru colného riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby informačných systémov colnej správy.“.
2.
V § 8 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy colnej správy12a) a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie;12b) zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov colnej správy predkladá ministerstvu,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16; Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení.
12b)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).“.
3.
V § 8 ods. 3 písm. e) sa za slová „daňových predpisov“ vkladajú slová „v oblasti nepriamych daní6) (ďalej len „daňový predpis“)“.
4.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
Doterajšie písmená n) až zc) sa označujú ako písmená o) až zd).
5.
V § 9 ods. 3 písmeno r) znie:
„r)
používa informačné systémy colnej správy12a) uvedené v § 8 ods. 3 písm. c),“.
6.
V § 9 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
7.
§ 10b sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa citácia „Dohovor vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely (podpísaný v Bruseli 26. júla 1995) v znení doplňujúceho protokolu vzťahujúceho sa na utvorenie databáz colných identifikačných súborov (podpísaný v Bruseli 8. mája 2003).“.
9.
V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová „utvára a udržiava“ nahrádzajú slovom „používa“.
10.
V § 11 ods. 3 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,30a) zodpovedá zaň, určuje údaje, ktoré sa doň vložia,30b) prijíma opatrenia na zabezpečenie jeho bezpečnosti a bezpečnosti údajov, ktoré sa poskytujú podľa osobitného predpisu,30c) na žiadosť príslušného orgánu členského štátu udeľuje súhlas na poskytnutie údajov, ktoré sám do tohto systému vložil,30d) a umožňuje priamy prístup do tohto informačného systému príslušnému útvaru Policajného zboru,
d)
poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely30e) a zoznam závažných porušení vnútroštátnych právnych predpisov30f) podľa osobitného predpisu,30g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30g znejú:
„30a)
Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).
30b)
Čl. 3 a 4 a čl. 10 ods. 2 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30c)
Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30d)
Čl. 8 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30e)
Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30f)
Čl. 2 bod 1 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30g)
Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.“.
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená e) až o).
11.
V § 52 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 11 ods. 3 písm. c) neustanovuje inak.“.
12.
Za § 59b sa vkladá § 59c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. augusta 2011 v správe ministerstva a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencií colného riaditeľstva pri utváraní, udržiavaní a prevádzkovaní informačných systémov colnej správy, vrátane súvisiacich práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknutých do 31. augusta 2011, prechádza 1. septembra 2011 na colné riaditeľstvo. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu a o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi ministerstvom a colným riaditeľstvom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z. a zákona č. 254/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položke 156 písmeno a) znie:
„a) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR.1 alebo EUR-MED alebo vydanie ich duplikátu ................................................................ 3 eurá“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položke 158 sa vypúšťa písmeno a) a v odseku Oslobodenie sa slová „písmena b)“ nahrádzajú slovami „písmena a)“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
Čl. III
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Daňový informačný systém
(1)
Daňové riaditeľstvo vytvára, spravuje, rozvíja a prevádzkuje daňový informačný systém,7a) vedie centrálny register všetkých daňových subjektov, aktualizuje bázu dát a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu;5) zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja daňového informačného systému predkladá ministerstvu.
(2)
Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru daňového riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja daňového informačného systému. Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na realizáciu zámeru daňového riaditeľstva vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby daňového informačného systému.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý znie:
㤠8d
Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. augusta 2011 v správe ministerstva a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencií daňového riaditeľstva pri utváraní, udržiavaní a prevádzkovaní daňového informačného systému, vrátane súvisiacich práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknutých do 31. augusta 2011, prechádza 1. septembra 2011 na daňové riaditeľstvo. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu a o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi ministerstvom a daňovým riaditeľstvom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.