274/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

274
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. augusta 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovami „ústavnú zdravotnú starostlivosť“ čiarka nahrádza slovom „a“ a na konci sa vypúšťajú slová „a koncovú sieť poskytovateľov“.
2.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov na príslušnom území (ďalej len „podiel poistencov“), ak v § 2 ods. 1, § 6, 8 a 9 nie je uvedené inak.
(3)
Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.“.
3.
V § 2 ods. 2 a 3, § 3 až 5 sa slová „Verejná minimálna sieť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „Normatív“ v príslušnom tvare a slovo „uvedená“ sa nahrádza slovom „uvedený“.
4.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Pevná sieť poskytovateľov
(1)
Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú na svojom webovom sídle.
(2)
Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto špecializovaných pracovísk:
a)
urgentný príjem,
b)
anesteziológia a intenzívna medicína,
c)
chirurgia,
d)
vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,
e)
neurológia,
f)
gynekológia a pôrodníctvo,
g)
neonatológia,
h)
pediatria,
i)
nemocničná lekáreň.
(3)
Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť
a)
špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,
b)
zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.
(4)
Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti na území okresu vo fakultnej nemocnici alebo v univerzitnej nemocnici, iní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na území tohto okresu nemusia spĺňať podmienku uvedenú v odseku 2 písm. h) na zaradenie do pevnej siete.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou sa označuje ako odkaz 1a.
5.
§ 7 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
6.
V prílohe č. 2 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „vyjadrená“ sa nahrádza slovom „vyjadrený“.
7.
V prílohe č. 3 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „vyjadrená“ sa nahrádza slovom „vyjadrený“.
8.
V prílohe č. 4 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „ustanovená“ sa nahrádza slovom „ustanovený“.
9.
V prílohe č. 5 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“, slovo „prepočítaná“ sa nahrádza slovom „prepočítaný“ a slovo „určená“ sa nahrádza slovom „určený“.
10.
V prílohe č. 6 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo „vyjadrená“ sa nahrádza slovom „vyjadrený“.
11.
V prílohe č. 6 tabuľke č. 1 riadku „Ošetrovateľské“ sa číslo „80“ nahrádza číslom „240“.
12.
V prílohe č. 6 tabuľkách č. 2 až 9 riadku „Ošetrovateľské“ sa číslo „10“ nahrádza číslom „30“.
13.
Prílohy č. 7 a 8 sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Iveta Radičová v. r.