275/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2011

275
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
(2)
Uchádzačom o zabezpečenie mliečnych výrobkov môže byť v súlade s osobitným predpisom13)
a)
škola s právnou subjektivitou,
b)
zriaďovateľ školy,14)
c)
fyzická osoba – podnikateľ15) alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej školy alebo viacerých škôl zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky formou distribúcie.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa má poskytnúť pomoc,
b)
charakteristika mliečneho výrobku vrátane jeho názvu a informácie o jeho výrobcovi,
c)
informácia o spôsobe balenia mliečneho výrobku vrátane charakteristiky použitého obalu,
d)
informácia o spôsobe distribúcie mliečneho výrobku vrátane spôsobu skladovania,
e)
informácia o cene mliečneho výrobku,
f)
protokol o zložení mliečneho výrobku vydaný schváleným laboratóriom,16) nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti na účely dôkazu parametrov podľa osobitného predpisu,16a)
g)
úradne osvedčená kópia zriaďovacej listiny, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. a),
h)
zoznam škôl, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. b) a c), pre ktoré zabezpečuje mliečne výrobky, a formu ich distribúcie,
i)
doklad, že uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
j)
kópia zmluvy o zastupovaní školy pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c),
k)
písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu školy, že škola dodrží množstvo mliečneho výrobku na žiaka podľa § 2 ods. 1, v prípade, ak má škola viac ako jednu formu distribúcie,
l)
technická dokumentácia predajného automatu s opisom mechanizmu predaja mliečnych výrobkov, ak uchádzač podľa odseku 2 bude distribuovať mliečne výrobky prostredníctvom predajného automatu.
(4)
Uchádzač podľa odseku 2 je povinný platobnej agentúre
a)
oznámiť údaje o množstve zabezpečovaných mliečnych výrobkov za uplynulý mesiac podľa jednotlivých škôl v písomnej a elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,
b)
oznámiť bezodkladne ukončenie zabezpečovania mliečnych výrobkov,
c)
predložiť do 31. marca kalendárneho roka zoznam mliečnych výrobkov, ktoré sa majú zabezpečiť pre nasledujúci rok, spolu s údajmi podľa odseku 3 písm. e) a f),
d)
oznámiť zmenu formy distribúcie mliečnych výrobkov pred začiatkom príslušného obdobia podľa § 4 ods. 1, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c).
(5)
Uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je povinný písomne platobnej agentúre oznámiť uzatvorenie a ukončenie zmluvy podľa odseku 3 písm. j) medzi ním a príslušnou školou najneskôr do piatich dní od tejto skutočnosti.
(6)
Žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov na nasledujúci školský rok o mliečne výrobky podáva uchádzač platobnej agentúre najneskôr do 31. marca kalendárneho roka spolu s prílohami podľa odseku 3 písm. a) až f) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Príloha č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia (ES) č. 966/2009.“.
2.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:
a)
zoznam mliečnych výrobkov za príslušné obdobie, údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov podľa jednotlivých škôl v písomnej a elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,
b)
hlásenia škôl o spotrebe mliečnych výrobkov, úhradách platených žiakmi, počet žiakov a počet školských dní spolu s vyhlásením podľa osobitného predpisu18) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, ak ide o uchádzača podľa § 3 ods. 2 písm. c),
c)
účtovné doklady k zabezpečeným mliečnym výrobkom.“.
3.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o žiadosť o poskytnutie pomoci uchádzača poskytujúceho mliečne výrobky prostredníctvom predajných automatov, prílohou k tejto žiadosti sú:
a)
výstupné zostavy z predajných automatov za príslušné obdobie, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov, ich cene a informácie o spôsobe platby žiakmi,
b)
účtovné doklady k zabezpečeným mliečnym výrobkom.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2
P. č. Názov výrobku Kategória
podľa prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
č. 966/2009
Druh a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora
z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia
úhrada platená
žiakom s DPH
v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,1122 0,06
2. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/vrecko 1 l 250 ml 0,1122 0,05
3. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,1122 0,03
4. polotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,1122 0,05
5. polotučné mlieko neochutené, pasterizované I vrecko 1 l 250 ml 0,1122 0,04
6. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,1122 0,18
7. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,1122 0,22
8. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi I téglik 200 ml 200 ml 0,1122 0,28
9. zakysané plnotučné mlieko I téglik 200 g 200 g 0,0871 0,11
10. acidofilné mlieko 3,6 % I téglik 230 ml 230 ml 0,1032 0,11
11. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 ml 250 ml 0,1122 0,17
12. bifidový cmar neochutený I téglik 250 g 250 g 0,1089 0,14
13. jogurt biely I téglik 125 g 125 g 0,0626 0,20
14. jogurt biely I téglik 135 g 135 g 0,0676 0,25
15. jogurt biely I téglik 150 g 150 g 0,0751 0,26
16. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou I téglik 120 g 120 g 0,0482 0,22
17. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou I téglik 200 g 200 g 0,0864 0,25
18. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutený II téglik 120 g 120 g 0,0504 0,25
19. jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0613 0,22
20. jogurt ochutený
so zníženým obsahom tuku
II téglik 150 g 150 g 0,0735 0,23
21. smotanový jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0613 0,23
22. smotanový jogurt ochutený II téglik 145 g 145 g 0,0711 0,28
23. smotanový jogurt ochutený II téglik 150 g 150 g 0,0729 0,32
24. jogurtové mlieko II téglik 200 ml 200 ml 0,1010 0,21
25. bifidový cmar ochutený II téglik 250 g 250 g 0,1127 0,24
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
Iveta Radičová v. r.