294/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2011

294
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) vydalo
výnos z 10. augusta 2011 č. 19607/2011-110, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov (oznámenie č. 756/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. novembra 2007 č. 8650/2007-110 (oznámenie č. 515/2007 Z. z.).
Podľa výnosu notár elektronickú podobu prvopisu notárskej zápisnice alebo elektronickú podobu uloženej listiny po uložení do Notárskeho centrálneho registra listín následne podpíše zaručeným elektronickým podpisom.
Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.
Výnos je uverejnený v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Notárskej komore Slovenskej republiky.