315/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

315
ZÁKON
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 257/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 62 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem skončenia zaradenia do neplatenej zálohy z dôvodu skončenia rodičovskej dovolenky,“.
2.
V § 112 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:
„(2)
Tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov možno premiestniť do iného miesta výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby, bez ich písomného súhlasu, ak v dôsledku organizačnej zmeny nemôžu naďalej vykonávať doterajšiu funkciu a v mieste výkonu štátnej služby alebo v mieste trvalého pobytu nie je vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.
(3)
Tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov, ktorí sú zaradení do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, možno premiestniť do iného miesta výkonu štátnej služby, ako je ich miesto, v ktorom vykonávali štátnu službu pred zaradením do neplatenej zálohy, bez ich písomného súhlasu, ak po zrušení vojenského útvaru, v ktorom naposledy vykonávali štátnu službu, nie je v mieste ich výkonu štátnej služby alebo v mieste trvalého pobytu iný vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.
(4)
Profesionálneho vojaka, ktorý bol zaradený do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, vedúci služobného úradu po skončení zaradenia do neplatenej zálohy ustanoví do funkcie, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku; ak táto funkcia nie je voľná, ustanoví ho do inej vhodnej funkcie podľa tohto zákona za podmienok, ktoré pre neho nie sú menej priaznivé.
(5)
Tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov za podmienok podľa odsekov 2 a 3 vedúci služobného úradu môže premiestniť do iného miesta výkonu štátnej služby, ktoré je najbližšie k miestu, v ktorom naposledy vykonávali štátnu službu alebo k miestu trvalého pobytu, ak sa nedohodnú inak.
(6)
Profesionálny vojak musí mať po skončení rodičovskej dovolenky prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, ktoré nastali počas poskytnutej rodičovskej dovolenky, na ktoré by mal nárok podľa tohto zákona, ak by vykonával funkciu, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 7.
3.
§ 113 znie:
㤠113
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ na žiadosť tehotnej profesionálnej vojačky alebo na žiadosť profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov určí kratší služobný čas alebo ho inak rozvrhne, ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby.“.
4.
V § 172 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. b) alebo písm. c)“.
5.
Za § 215k sa vkladá § 215l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠215l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému je poskytnutá rodičovská dovolenka a ktorému zanikol nárok na výplatu príspevku na bývanie odo dňa zaradenia do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky podľa predpisov platných do 31. decembra 2011, patrí príspevok na bývanie podľa tohto zákona.
(2)
Profesionálny vojak, ktorému vznikne nárok na výplatu príspevku na bývanie podľa odseku 1, je povinný do 15. februára 2012 predložiť čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2.“.
6.
Príloha č. 4 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje sa smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18. 3. 2010).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.