316/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

316
ZÁKON
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. a zákona č. 259/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Správna rada je najvyšší orgán železníc. Má päť členov. Štyria členovia správnej rady sú odborníci, najmä z odvetvia dopravy, financií a práva vymenovaní na základe výsledkov výberového konania, ktorého podmienky určí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a jeden je volený zástupca zamestnancov železníc.“.
2.
V § 5 ods. 2 prvá veta znie: „Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister; z nich jedného vymenúva a odvoláva na základe návrhu vychádzajúceho z volieb vykonaných kolektívom zamestnancov.“.
3.
Za § 28a sa vkladá nový § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28b
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. novembra 2011
Funkčné obdobie doterajších členov správnej rady sa končí 1. novembra 2011. Účinky skončenia funkčného obdobia doterajších členov správnej rady nastávajú dňom vymenovania nových členov správnej rady.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.