321/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.10.2011

321
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 5. októbra 2011,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 písm. b) zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie ustanovuje podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „žiadosť“).
§ 2
(1)
Komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „komisia“) sa zriaďuje na účel posúdenia a vyhodnotenia žiadostí ako poradný orgán ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)
Komisia má 11 členov. Komisia je zložená z predsedu komisie, podpredsedu komisie a ďalších deviatich členov komisie.
(3)
Členmi komisie sú zástupcovia odborného útvaru ministerstva, v ktorého pôsobnosti je poskytovanie dotácií podľa odseku 1 (ďalej len „odborný útvar ministerstva“), a zástupcovia krajských stavebných úradov z útvarov zodpovedných za územné plánovanie.
(4)
Administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti komisie zabezpečuje tajomník komisie. Tajomník komisie je zástupca odborného útvaru ministerstva. Tajomník komisie nie je členom komisie.
(5)
Predsedu komisie, podpredsedu komisie, ostatných členov komisie a tajomníka komisie vymenúva a odvoláva minister na základe návrhu vecne príslušnej sekcie ministerstva. Členov komisie za krajské stavebné úrady navrhuje príslušný prednosta krajského stavebného úradu prostredníctvom vecne príslušnej sekcie ministerstva.
(6)
Členstvo v komisii zaniká
a)
vzdaním sa členstva,
b)
odvolaním člena,
c)
preložením na iný služobný úrad,1)
d)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie.2)
(7)
Minister môže člena komisie odvolať na základe návrhu vecne príslušnej sekcie ministerstva
a)
pri opakovanej neúčasti člena komisie na rokovaní a práci komisie bez predloženia náležitého ospravedlnenia,
b)
ak člen komisie nezachová mlčanlivosť podľa odseku 11 písm. e),
c)
ak člen komisie ukončí štátnozamestnanecký pomer.3)
(8)
Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.
(9)
Predseda komisie
a)
zodpovedá za činnosť komisie,
b)
zvoláva a vedie rokovanie komisie,
c)
overuje záznam z rokovania komisie o odporúčaní alebo neodporúčaní žiadosti o poskytnutie dotácie,
d)
predkladá záznam z rokovania vecne príslušnej sekcii ministerstva,
e)
v prípade svojej neprítomnosti a neprítomnosti podpredsedu komisie písomne poveruje iného člena komisie na vykonávanie činnosti podľa písmen a) až d).
(10)
Podpredseda komisie zastupuje predsedu komisie počas jeho neprítomností v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
(11)
Člen komisie
a)
sa zúčastňuje na rokovaní komisie,
b)
vyjadruje sa k bodom programu rokovania komisie,
c)
predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania komisie a v súvislosti s prácou komisie,
d)
hlasuje o návrhoch predložených tajomníkom komisie a o ďalších návrhoch predložených na rokovanie komisie, najmä o
1.
žiadostiach, ktoré splnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona,
2.
bodovom hodnotení žiadostí,
3.
poradí žiadostí,
4.
výške poskytnutej dotácie,
e)
zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena komisie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme činnosti komisie nemožno oznamovať iným osobám,
f)
zastupuje predsedu komisie na základe písomného poverenia v prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu komisie,
g)
overuje písomný záznam z rokovania komisie na základe rozhodnutia komisie,
h)
vyjadruje sa k rozhodnutiu komisie, ak nesúhlasí s rozhodnutím komisie a za rozhodnutie komisie nehlasoval.
(12)
Tajomník komisie
a)
zabezpečuje evidenciu žiadostí,
b)
zúčastňuje sa na rokovaní komisie,
c)
zabezpečuje posúdenie žiadostí z hľadiska splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona a predkladá ho na rokovanie komisie,
d)
zabezpečuje vyhodnotenie žiadostí podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona a predkladá ho na rokovanie komisie,
e)
zabezpečuje spracovanie poradia žiadostí na základe bodového hodnotenia a predkladá ho na rokovanie komisie,
f)
zabezpečuje spracovanie návrhu výšky dotácie pre jednotlivé obce a predkladá ho na rokovanie komisie,
g)
vyhotovuje písomný záznam zo zasadnutia komisie a predkladá ho na podpis predsedovi komisie,
h)
zabezpečuje úplnosť podkladov na rokovanie komisie podľa zákona.
§ 3
(1)
Rokovanie komisie je neverejné.
(2)
Komisia rokuje podľa potreby. Komisia prerokuje žiadosti najneskôr do šiestich týždňov po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí podľa § 6 ods. 2 zákona.
(3)
Rokovanie komisie zvoláva a vedie predseda komisie, v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie alebo predsedom poverený člen komisie.
(4)
O mieste, termíne a programe rokovania komisie informuje členov komisie tajomník komisie spravidla päť pracovných dní vopred.
(5)
Podklady na zasadnutie komisie podľa § 2 ods. 12 písm. c) až f) predkladá tajomník komisie.
(6)
Z rokovania komisie vyhotoví tajomník komisie písomný záznam, ktorý podpisuje predseda komisie. Písomný záznam obsahuje najmä
a)
čas a miesto rokovania komisie,
b)
program rokovania komisie,
c)
podklady na rokovanie komisie,
d)
písomné odporúčanie komisie, ktoré obsahuje
1.
zoznam žiadostí odporúčaných na schválenie vrátane odporúčanej výšky dotácie,
2.
zoznam žiadostí neodporúčaných na schválenie s odôvodnením,
3.
zoznam žiadostí, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona,
e)
prezenčnú listinu, ktorá obsahuje zoznam prítomných členov komisie,
f)
uznesenia z rokovania komisie vrátane údajov o výsledkoch hlasovania.
§ 4
(1)
Komisia rozhoduje hlasovaním o návrhoch uznesení. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda alebo podpredseda alebo predsedom poverený člen komisie.
(2)
Uznesenia z rokovania komisie sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie, pričom uznesenia komisie podľa § 2 ods. 11 písm. d) prvého až štvrtého bodu sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
(3)
Komisia preverí žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona a schváli zoznam týchto žiadostí. Komisia vyhodnotí a zostaví konečné poradie žiadostí na základe kritérií ustanovených v osobitnom predpise.4)
(4)
Komisia odporučí výšku dotácie podľa § 3 ods. 2 zákona pre jednotlivé obce, pričom
a)
žiadostiam, ktoré získali 95 % a viac z najvyššieho prideleného počtu bodov, odporučí dotáciu vo výške 80 % oprávnených nákladov,
b)
žiadostiam s najvyšším poradovým číslom odporučí výšku dotácie v nižšom alebo rovnakom percentuálnom podiele oprávnených nákladov ako žiadostiam s najnižším poradovým číslom,
c)
ak komisia odporučí inú výšku dotácie oproti návrhu podľa § 2 ods. 12 písm. f), musí toto svoje rozhodnutie odôvodniť,
d)
celková suma odporučených dotácií nesmie prekročiť finančný limit v rozpočtovej kapitole ministerstva v príslušnom rozpočtovom roku.
(5)
Ak všetky žiadosti získali 95 % a viac z maximálneho počtu bodov a celková suma žiadaných dotácií je vyššia ako finančný limit podľa odseku 3 písm. d), komisia môže navrhnúť nižší podiel dotácie postupným navyšovaním 95 %-nej hranice podľa odseku 3 písm. a) o 1 %, pričom ďalej postupuje podľa odseku 3 písm. b) až d).
§ 5
(1)
Predseda komisie do piatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží vecne príslušnej sekcii ministerstva písomný záznam z rokovania komisie.
(2)
Vecne príslušná sekcia ministerstva do piatich pracovných dní od doručenia písomného záznamu z rokovania komisie predloží ministrovi návrh na poskytnutie dotácie, ktorý obsahuje
a)
písomné odporúčanie komisie podľa § 3 ods. 6 písm. d) a
b)
stanovisko vecne príslušnej sekcie ministerstva.
§ 6
V rozpočtovom roku 2011
a)
predseda komisie predloží vecne príslušnej sekcii ministerstva písomný záznam z rokovania komisie najneskôr do 25. októbra,
b)
vecne príslušná sekcia ministerstva predloží návrh na poskytnutie dotácie ministrovi najneskôr do 28. októbra.
§ 7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 13. októbra 2011.
Ján Figeľ v. r.
1)
§ 33 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
3)
4)
Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 293/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.