329/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.10.2011

329
ZÁKON
z 13. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slovom „na“ vypúšťa slovo „Európskom“.
2.
V § 2 písm. b) sa za slovo „záruky“ vkladá čiarka a slová „ktoré zahŕňajú istiny v celkovom objeme neprevyšujúcom limit podľa § 5 ods. 2 a k nim prislúchajúce úroky,“.
3.
V § 5 ods. 2 sa slová „Celkový objem“ nahrádzajú slovami „Objem istín“ a suma „4 371 540 000 eur“ sa nahrádza sumou „7 727 570 000 eur“.
4.
V § 5 ods. 5 sa slová „120 %“ nahrádzajú slovami „165 %“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.