333/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

333
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
(9)
K 1. januáru 2012 určí minister vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva a Kompetenčného centra finančných operácií.
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem § 1 až 10 ods. 1 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k zákonu č. 333/2011 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA
1. Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.
2. Pohlavie.
3. Dátum a miesto narodenia.
4. Štátna príslušnosť.
5. Rodné číslo.
6. Číslo osobného dokladu.
7. Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.
8. Prechodný pobyt.
9. Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.
1)
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
2)
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 479/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
Zákon č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
5)
Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad čl. 802 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6, Ú. v. ES L 253, 11.10.1993) v platnom znení.
7)
Napríklad § 41 a 42 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 508/2010 Z. z.
8)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
9)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009), zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1, § 2 ods. 3, § 3, § 84 až 98, § 99 ods. 5 až 7, § 100 ods. 2, § 101 ods. 2, § 102, § 103 ods. 1 a 4, § 104 ods. 6, 7 a 10, § 104a ods. 1, § 104b, 104c, 104e, 105, § 106 ods. 3, § 107, prílohy č. 3 a 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
11)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16 , Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004), nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009), zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad nariadenie (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 2073/2004.
13)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
14)
§ 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
15)
Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.
16)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13, Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004) v platnom znení.
Zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
22)
Čl. 8 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1891/2004.
23)
Napríklad čl. 197, 228, 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení.
24)
Napríklad nariadenie (ES) č. 2073/2004, nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistických klasifikácií NACE a CPA (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008), nariadenie (ES) č. 684/2009, zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
Zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
27)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad čl. 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1383/2003, nariadenie (ES) č. 1891/2004 v platnom znení, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 233 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 572/2009 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 425/2010 Z. z., zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z.
29)
Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (oznámenie č. 245/2009 Z. z.).
30)
Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).
31)
Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.
32)
Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.
33)
Čl. 2 bod 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.
34)
Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.
35)
Napríklad čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení, § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 2 a 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z., § 2, 5 a 7 zákona č. 331/2005 Z. z. v znení zákona č. 425/2010 Z. z.
36)
Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (oznámenie č. 65/2009 Z. z.).
38)
39)
Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov (oznámenie č. 347/2000 Z. z.).
40)
Napríklad čl. 14h až 14k nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
41)
Napríklad čl. 29 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3. 8. 2005).
42)
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení finančnej a účtovej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.
43)
§ 49a zákona č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2009 Z. z.