336/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Žiadateľ o autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadateľ o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom predkladá žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadosť o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom Centru pre chemické látky a prípravky (ďalej len „centrum“), ktorá musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu1) a príloh č. 1 a 2 tohto nariadenia vlády pre každú účinnú látku osobitne.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 549/2010 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 188/2008 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. októbra 2011 okrem položiek 16, 20b, 26, 32 a 33 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2012, položiek 34 a 35 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2012, položiek 7b a 37 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2012, položiek 38 až 41 prílohy č. 1 a položky 2 prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2013, položky 45 prílohy č. 1, ktorá nadobúda účinnosť 1. mája 2013, a položiek 42 až 44 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2013.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 336/2011 Z. z.
ZOZNAM ÚČINNÝCH LÁTOK VYHOVUJÚCICH NA ZARADENIE DO BIOCÍDNYCH VÝROBKOV
Poradové číslo Bežný názov účinnej látky
Názov účinnej látky podľa IUPAC
Medzinárodné identifikačné čísla
Minimálna čistota účinnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh Termín, po ktorom musia byť biocídne výrobky uvádzané na trh v súlade s osobitným predpisom2)(okrem výrobkov obsahujúcich viac než jednu účinnú látku, pre ktoré sa termín dosiahnutia súladu ustanoví podľa termínu zaradenia poslednej účinnej látky do zoznamov podľa § 1 tohto nariadenia vlády) Dátum zániku účinnosti zaradenia účinnej látky do zoznamu účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov Typ
výrobku podľa osobitného predpisu3)
Osobitné podmienky
1a. fluorid sulfurylu

oxid difluorid siričitý

ES č.: 220-281-5
CAS č.: 2699-79-8
> 994 g/kg 31. októbra 2011 31. decembra 2018 8 Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať na konzerváciu dreva len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) budú zabezpečené primerané opatrenia na zmiernenie možného rizika pre prevádzkovateľov a ostatné prítomné osoby,(3) bude zabezpečené monitorovanie koncentrácie fluoridu sulfurylu v troposférickom vzduchu,
(4) držitelia rozhodnutia o autorizácii posielajú správy z monitorovania podľa odseku 3 Európskej komisii každý piaty rok, počínajúc 1. januárom 2014.
1b. fluorid sulfurylu


oxid difluorid siričitý

ES č.: 220-281-5
CAS č.: 2699-79-8
> 994 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2020 18 Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) počas fumigácie a vetrania ošetrených budov alebo iných uzavretých priestorov budú zabezpečené primerané opatrenia na ochranu pracovníkov vykonávajúcich fumigáciu a ostatných prítomných osôb,
(3) na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov musí byť uvedené, že pred fumigáciou uzavretého priestoru sa musia odstrániť všetky potraviny,
(4) bude zabezpečené monitorovanie fluoridu sulfurylu v troposférickom vzduchu,
(5) držitelia rozhodnutia o autorizácii posielajú správy z monitorovania podľa odseku 4 Európskej komisii každý piaty rok najneskôr päť rokov po autorizácii. Medza detekcie analytickej metódy je najmenej 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng fluoridu sulfurylu/m3 troposférického vzduchu).
2. dichlofluanid
N(dichlorofluoro- metyltio)- N’, N’-dimetyl-N- fenylsulfamid
ES č.: 214-118-7
CAS č.: 1085-98-9
> 96 hmotnostných percent 31. októbra 2011 28. februára 2019 8 Podmienky autorizácie:
(1) biocídne výrobky autorizované na priemyselné alebo odborné použitie sa budú používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami,
(2) vzhľadom na riziká pre pôdu sa v záujme jej ochrany zabezpečia primerané opatrenia na zníženie rizika,
(3) na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a  že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu.
3. klotianidín
 
(E)-1-[(2-chlórtiazol-5-yl)metyl]-3-metyl-2-ni-troguanidín

ES č.: 433-460-1
CAS č.: 210880-92-5
950 g/kg 31. januára 2012 31. januára 2020 8 Podmienky autorizácie:
(1) autorizácia výrobku bude udelená, len ak sa v žiadosti preukáže možnosť zníženia rizík na prijateľnú úroveň,
(2) vzhľadom na zistené riziká, ak ide o pôdu, povrchové a podzemné vody, sa používanie výrobkov na ošetrovanie dreva určeného na používanie vonku nepovolí, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené osobitnými predpismi,4)ak je to potrebné, uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že sa unikajúci výrobok musí zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu.
4. difetialón
 
3-[3-(4’-bróm[1, 1’-bifenyl]-4-yl)-1- fenyl-3-hydroxypropyl] -4- hydroxybenzopyrán -2-ón/brómadiolón

ES č.: neuplatňuje sa
CAS č.: 104653-34-1
976 g/kg 31. októbra 2011 31. októbra 2014 14 Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 0,0025 hmotnostných percent. Autorizujú sa len návnady pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu, a ak je to potrebné,  farbivo,
(3) výrobky sa nesmú používať ako sledovací prášok,
(4) primárna a sekundárna expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky primerané opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré sú dostupné. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie maximálnej veľkosti balenia a určenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
5. etofenprox
 
3-fenoxylbenzyl-2-(4- etoxyfenyl)-2- metylpropyléter

ES č.: 407-980-2
CAS č.: 80844-07-1
970 g/kg 31. januára 2012 31. januára 2020 8 Podmienky autorizácie:
(1) autorizácia výrobku bude udelená, len ak sa v žiadosti preukáže možnosť zníženia rizík na prijateľnú úroveň,
(2) vzhľadom na zistené riziká, ak ide o pracovníkov, sa výrobky nemôžu používať celoročne, ak sa neposkytnú údaje o dermálnej absorpcii, ktorými sa preukáže, že chronická expozícia výrobku neznamená neprijateľné riziko. Okrem toho sa výrobky určené na priemyselné použitie musia používať s primeranými prostriedkami osobnej ochrany.
6. tebukonazol

1-(4-chlórfenyl)-4, 4’-duímetyl-3-(1, 2, 4-triazol-1-ylmetyl)
pentán-3-ol

ES č.: 403-640-2
CAS č.: 107534-96-3
950 g/kg 31. marca 2012 31. marca 2020 8 Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(2) výrobky nemôžu byť autorizované na účely miestneho ošetrovania vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude v trvalom kontakte s vodou, ak z predložených údajov nevyplýva, že výrobok spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,4)pričom sa, ak je to potrebné,  uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
7a. oxid uhličitý

oxid uhličitý

ES č.: 204-696-9
CAS č.: 124-38-9
990 ml/l 31. októbra 2011 31. októbra 2019 14 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Podmienky autorizácie:
(1) pri autorizácii výrobku centrum vyhodnotí riziká a následne zabezpečí prijatie primeraných opatrení alebo určí špecifické podmienky na zmiernenie zistených rizík,
(2) autorizáciu možno udeliť, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
7b.   990 ml/l 31. októbra  2014 31. októbra 2022 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí pre konkrétny výrobok, ak je to potrebné,  tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky je možné predávať len profesionálnym používateľom, ktorí sú školení na jeho používanie, a len oni ho môžu používať,
(2) v záujme minimalizácie rizika sa musia prijať primerané opatrenia na ochranu exponovaných pracovníkov vrátane poskytnutia primeraných osobných ochranných prostriedkov,
(3) musia sa prijať vhodné opatrenia na ochranu iných osôb, ako napr. zákaz vstupu na pracovisko počas fumigácie.
8. propikonazol
1[[2-(2, 4-dichlórfenyl) -4-propyl-1, 3-dioxo- lán-2-yl]metyl]-1H-1, 2, 4-triazol
ES č.: 262-104-4
CAS č.: 60207-90-1
930 g/kg 31. marca 2012 31. marca 2020 8 Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia byť používané s primeraným osobným ochranným vybavením, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(3) výrobky nesmú byť autorizované na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude exponované vplyvom počasia okrem prípadov, ak sa predložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené v osobitných predpisoch,4)pričom sa, ak je to potrebné, uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
9. difenakum

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1, 2, 3, 4-tetrahydro- 1-naftyl)-4-hydroxy- 2H-1-benzopyrán- 2-ón

ES č.: 259-978-4
CAS č.: 56073-07-5
960 g/kg 31. marca 2012 31. marca 2015 14 Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 75 mg/kg. Autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu, a ak je to potrebné, farbivo,
(3) výrobky sa nesmú používať ako sledovací prášok,
(4) primárna a sekundárna expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a určenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
10. K-HDO

cyklohexylhydroxydia-zén1-oxid, draselná soľ

ES č.: nie je k dispozícii
CAS č.: 66603-10-9

(táto položka sa vzťahuje aj na hydratované formy K-HDO)
977 g/kg 30. júna 2012 30. júna 2020 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na možné riziká pre životné prostredie a zamestnancov sa výrobky nesmú používať v iných ako priemyselných, plne automatizovaných a uzavretých systémoch, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že existuje možnosť znížiť riziko na prijateľnú úroveň podľa osobitných predpisov,4)
(2) výrobky sa musia používať s primeraným ochranným vybavením, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že existuje možnosť znížiť riziko pre užívateľov na prijateľnú úroveň s využitím iných prostriedkov,
(3) výrobky sa nesmú používať na ošetrovanie dreva, s ktorým môžu dojčatá prísť do priameho kontaktu.
11. IPBC

3-jódprop-2-inyl -butylkarbamát

ES č.: 259-627-5
CAS č.: 55406-53-6
980 g/kg 30. júna 2012 30. júna 2020 8 Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeraným osobným ochranným vybavením, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.
12. Chlórofacinón
 
2-[fenyl(4-chlórfenyl) acetyl]indán-1,3-dión
 
ES č.: 223-003-0
CAS č.: 3691-35-8
978 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2016 14 Vzhľadom na zistené riziká, ktoré predstavuje pre necieľové zvieratá, podlieha účinná látka chlórofacinón porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa osobitného predpisu5)predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/kg okrem sledovacieho prášku a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky určené na použitie ako sledovací prášok sa uvádzajú na trh len na použitie osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie,
(3) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu, a ak je to potrebné, farbivo,
(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie,
obmedzenie veľkosti balenia a určenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
13. tiabendazol

2-tiazol-4-yl- 1H-benzoimidazol

ES č.: 205-725-8
CAS č.: 148-79-8
985 g/kg 30. júna 2012 30. júna 2020 8 Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie v súvislosti s dvojnásobným odsávaním a namáčaním sa musia používať s primeraným osobným ochranným vybavením, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(3) výrobky nesmú byť autorizované na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude exponované vplyvom počasia okrem prípadov, ak sa predložia údaje na preukázanie toho, že výrobok spĺňa podmienky ustanovené podľa osobitných predpisov,4)pričom sa, ak je to potrebné, uplatnia primerané opatrenia na zmierňovanie rizika.
14. tiametoxám

tiametoxám

ES č.: 428-650-4
CAS č.: 153719-23-4
980 g/kg 30. júna 2012 30. júna 2020 8 Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeraným osobným ochranným vybavením, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(3) výrobky nesmú byť autorizované na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude exponované vplyvom počasia okrem prípadov, ak sa predložia údaje na preukázanie toho, že výrobok spĺňa podmienky ustanovené podľa osobitných predpisov,4)pričom sa, ak je to potrebné, uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
15. alfachloralóza
(R)-1, 2-O-(2, 2, 2-trichlóretylidén)- (á)-D-glukofuranóza
 
ES č.: 240-016-7
CAS č.: 15879-93-3
825 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2021 14 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Výrobok sa nemôže autorizovať na vonkajšie používanie, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené podľa osobitných predpisov,4)ak je to potrebné, uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 40 g/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a farbivo,
(3) autorizujú sa len výrobky na použitie v bezpečných obaloch na návnady chránené proti poškodeniu.
16. brodifakum
4-hydroxy-3-[3-(4’- brómbifenyl-4-yl)-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1- naftyl)-2H-1- benzopyrán-2-ón
ES č.: 259-980-5
CAS č.: 56073-10-0
950 g/kg 31. januára 2014 31. januára 2017 14 Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti účinnej látky ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa osobitných predpisov5)predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky obsahujú averzívne činidlo, a ak je to potrebné, farbivo,
(3) výrobky sa nemôžu používať ako sledovací prášok,
(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a určenie  povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
17. bromadiolón
3-[3-(4’-bróm[1, 1’-bifenyl]-4-yl)-1- fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxybenzopyrán-2-ón
 
ES č.: 249-205-9
CAS č.: 28772-56-7
969 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2016 14 Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti účinnej látky bromadiolón ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa osobitných predpisov5)  predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výrobkoch nepresahuje 50 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu, a ak je to potrebné, farbivo,
(3) výrobky sa nemôžu používať ako sledovací prášok.
(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a určenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
18. tiakloprid
(Z)-3-(6-chlór-3- pyridylmetyl)-1, 3-tiazolidín-2- ylidénkyanamid
ES č.: nie je k dispozícii
CAS č.: nie je k dispozícii
975 g/kg nie je k dispozícii 31. decembra 2019 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné,  pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie. Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu,
(3) výrobky nemôžu byť autorizované na účely ošetrovania drevených stavieb na miestach v blízkosti vodného zdroja, kde nie je možné zabrániť priamym únikom do vodného prostredia, alebo na účely ošetrovania dreva, ktoré je v kontakte s povrchovou vodou, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,4)pričom sa, ak je to potrebné,  uplatnia primerané opatrenia na zmiernenia rizika.
19. indoxakarb
(enantiometrická reakčná zmes
S : R  75 : 25)
Reakčná zmes metylyester (S)-7-chlóro-3- [metoxykarbonyl-(4- trifluórometoxyfenyl)- karbamoyl]-2, 5-dihydro-indeno [1,2-e][1, 3, 4]oxadiazín-4a(3H) -karboxylovej kyseliny
(Táto položka zahŕňa reakčnú zmes enatiomérov S a R v pomere 75 : 25.)
796 g/kg nedostupné 31. decembra 2019 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné,  pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
  ES č.: nie je k dispozícii
CAS č.: S-enantiomér: 173584-44-6 a R-enantiomér: 185608-75-7
        Podmienky autorizácie:
(1) Náležité minimalizovanie rizika potenciálnej expozície človeka, necieľových druhov a vodného prostredia. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov schválených výrobkov musí byť uvedené, že
a) výrobky nemôžu byť   uvedené na miesta   prístupné deťom     a spoločenským     zvieratám,
b) výrobky sa musia    umiestňovať mimo   zvodov odpadovej vody,
c) nepoužité výrobky sa    musia podľa návodu   výrobcu zneškodniť    a nemôžu sa vypúšťať   do kanalizácie.
(2) Na neprofesionálne použitie sa autorizujú len výrobky upravené na priame použitie.
20a. fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín

fosfid hlinitý

ES č.: 244-088-0
CAS č.: 20859-73-8
830 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 14 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné,  pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Výrobok nebude autorizovaný na používanie v uzavretých priestoroch, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené podľa osobitných predpisov,4)ak je to potrebné, uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa musí predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) vzhľadom na riziká, ktorými je exponovaný používateľ, musia sa uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Opatrenia zahŕňajú aj používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície používateľa na prijateľnú úroveň,
(3) vzhľadom na riziká, ktorými sú pozemné necieľové organizmy, musia byť uplatňované primerané opatrenia na zníženie rizika.
Opatrenia zahŕňajú aj neošetrovanie oblastí, v ktorých sa nachádzajú iné hrabavé cicavce.
20b.   830 g/kg 31. januára 2014 31. januára 2022 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o  autorizáciu výrobku  podľa osobitných predpisov4) vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie, a hodnotí predovšetkým používanie v otvorených priestoroch.
Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň. Pri autorizácii výrobkov centrum zabezpečí, aby sa vykonali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa a prijme vhodné opatrenia alebo určí osobitné podmienky s cieľom zmierniť zistené riziká.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa musí predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) vzhľadom na riziká, ktorými sú exponovaní prevádzkovatelia, musia sa uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika, tieto opatrenia okrem iného musia zahŕňať používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície prevádzkovateľov na prijateľnú úroveň. Pri používaní v uzavretých priestoroch patrí medzi uvedené opatrenia aj ochrana prevádzkovateľov a pracovníkov počas fumigácie, ochrana pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) a ochrana ostatných prítomných osôb pred únikom plynu,
(3) pri výrobkoch obsahujúcich fosfid hlinitý, ktoré môžu spôsobiť výskyt jeho rezíduí v potravinách alebo krmivách, je nevyhnutné, aby sa na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s osobitným predpisom.6)
21. fenpropimorf
cis-4-[3-(4-terc- butylfenyl)-2- metylpropyl]-2, 6-dimetylmorfolín
ES č.: 266-719-9
CAS č.: 67564-91-4
930 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie. Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu.
22. kyselina trihydrogenboritá
kyselina trihydrogenboritá
ES č.: 233-139-2
CAS č.: 10043-35-3
990 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné,  pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.
23. oxid boritý
oxid boritý
ES č.: 215-125-8
CAS č.: 1303-86-2
975 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie. Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.
24. tetraboritan sodný
tetraboritan sodný
ES č.: 215-540-4
CAS č. (bezvodý): 1330-43-4
CAS č. (pentahydrát): 12267-73-1
CAS č. (dekahydrát): 1303-96-4
990 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)  vyhodnotí, ak je to potrebné,  pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.
25. tetrahydrát oktaboritanu disodného
tetrahydrát oktaboritanu disodného
ES č.: 234-541-0
CAS č.: 12280-03-4
975 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné,  pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že prostriedkami, ak sa prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.
26. fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín

fosfid horečnatý
ES č.: 235-023-7
CAS č.: 12057-74-8
880 g/kg 31. januára 2014 31. januára 2022 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4) vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie, a hodnotí predovšetkým používanie v otvorených priestoroch. Pri autorizácii výrobkov centrum zabezpečí, aby sa vykonali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa a prijme vhodné opatrenia alebo zaviedli osobitné podmienky s cieľom zmierniť zistené riziká.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa musí predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) vzhľadom na riziká, ktorými sú exponovaní prevádzkovatelia, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície prevádzkovateľov na prijateľnú úroveň. Pri používaní v uzavretých priestoroch patrí medzi uvedené opatrenia aj ochrana prevádzkovateľov a pracovníkov počas fumigácie, ochrana pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) a ochrana ostatných prítomných osôb pred únikom plynu,
(3) pri výrobkoch obsahujúcich fosfid horečnatý, ktoré môžu spôsobiť výskyt rezíduí v potrave alebo krmive, je nevyhnutné, aby sa na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s osobitným predpisom.6)
27. dusík


dusík

ES č.: 231-783-9
CAS č.: 7727-37-9
999 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí, iba ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) ak je to potrebné, v záujme minimalizácie rizika sa musí dodržať bezpečnosť pri práci a bezpečné pracovné postupy vrátane vybavenia jednotlivca ochrannými prostriedkami.
28. kumatetralyl
kumatetralyl
ES č.:  227-424-0
CAS č.: 5836-29-3
980 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2016 14 Vzhľadom na zistené riziká, ktoré predstavuje pre necieľové zvieratá, podlieha účinná látka kumatetralyl porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa osobitného predpisu5)predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 375 mg/kg okrem sledovacieho prášku a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu, a ak je to potrebné, farbivo,
(3) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a určenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
29. tolylfluanid
N-[(dimetylamino) sulfonyl]
(fluór)(dichlór)-N- (4-tolyl)metán- sulfénamid
ES č.: 211-986-9
CAS č.: 731-27-1
960 g/kg 30. septembra 2013 30. septembra 2021 8 Centrum neautorizuje výrobky na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo dreva exponovaného vplyvom počasia.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné alebo profesionálne použitie
            musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu.
30. akrylaldehyd
akrylaldehyd
ES č.: 203-453-4
CAS č.: 107-02-8
913 g/kg Neuplatňuje sa 31. augusta 2020 12 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné, tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Podmienky autorizácie:
(1) odpadové vody, ktoré obsahujú akrylaldehyd, sa pred vypúšťaním musia monitorovať, ak sa nepreukáže, že riziká pre životné prostredie možno znížiť iným spôsobom. Ak je to pre morské prostredie potrebné, odpadové vody sa skladujú vo vhodných nádržiach alebo v cisternách, alebo sa pred vypustením náležite vyčistia,
(2) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami a musia sa zaviesť bezpečné prevádzkové postupy, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov.
31. flokumafén
cis-4-hydroxy-3-(1, 2, 3, 4-tetrahydro- 3-(4-(4-trifluóro- metylbenzyloxy)fenyl)-1- naftyl)kumarín: trans-4-hydroxy-3-(1, 2, 3, 4-tetrahydro-3- (4-(4-trifluóro- metylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)kumarín


ES č.: 421-960-0
CAS č.: 90035-08-8
955 g/kg 30. septembra 2013 30. septembra 2016 14 Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti účinnej látky ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa osobitného predpisu5)predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu, a ak je to potrebné,  farbivo,
(3) výrobky sa nesmú používať ako sledovací prášok,
(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a určenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
32. warfarín

(RS)-4-hydroxy-3-(3- oxo-1-fenylbutyl) kumarín

ES č.: 201-377-6
CAS č.: 81-81-2
990 g/kg 31. januára 2014 31. januára 2017 14 Skôr ako sa predĺži zaradenie účinnej látky do tejto prílohy, podrobí sa táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s osobitným predpisom.5)
 
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 790 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu, a ak je to potrebné, farbivo,
(3) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat
a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a určenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
33. Nátrium-warfarín
nátrium 2-oxo-3- (3-oxo-1-fenylbutyl) chromén- 4-olát
ES č.: 204-929-4
CAS č.: 129-06-6
910 g/kg 31. januára 2014 31. januára 2017 14 Skôr ako sa predĺži zaradenie účinnej látky do tejto prílohy, podrobí sa táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa osobitného predpisu.5)
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 790 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu, a ak je to potrebné, farbivo,
(3) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a určenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
34. dazomet
tetrahydro-3,5 dimetyl- 1,3,5-tiadiazín-2-tión
ES č.: 208-576-7
CAS č.: 533-74-4
960 g/kg 31. júla 2014 31. júla 2022 8 Centrum pri hodnotení žiadostí o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie možnosti použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie, a hodnotí akékoľvek iné použitie ako odborné použitie vo vonkajších priestoroch na opravné ošetrenie drevených stĺpov aplikáciou granúl.
Podmienky autorizácie:
výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa budú používať s pomocou primeraných osobných ochranných prostriedkov, ak žiadateľ vo svojej žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov.
35. N,N-dietyl-3- metylbenzamid
N,N-dietyl-3- metylbenzamid
ES č.: 205-149-7
CAS č.: 134-62-3
970 g/kg 31. júla 2014 31. júla 2022 19 Podmienky autorizácie:
(1) prvotná expozícia ľudí musí byť pri hodnotení a uplatňovaní primeraných opatrení na zmiernenie rizika minimálna; ak je to potrebné, aj s pokynmi týkajúcimi sa rozsahu a frekvencie aplikácie výrobku na ľudskú pokožku,
(2) na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov určených na aplikáciu na ľudskú pokožku, vlasy alebo oblečenie musí byť uvedené, že výrobky nie sú určené na používanie pre deti mladšie ako tri roky, u detí od troch do dvanásť rokov musí byť uvedené, že sa ich používanie obmedzí,
(3) výrobky musia obsahovať prostriedok zabraňujúci ich požitiu.
36. metoflutrín
RTZ izomér:
2,3,5,6-tetrafluoro-4- (metoxymetyl)benzyl- (1R,3R)-2,2-dimetyl- 3-(Z)-(prop-1-enyl) cyklopropánkarboxylát
ES č.: neuvedené
CAS č.: 240494-71-7
Súčet všetkých izomérov:
2,3,5,6-tetrafluoro-4- (metoxymetyl)benzyl
(EZ)-(1RS,3RS;1SR,
3SR)-2,2-dimetyl-3- prop-1-enylcyklopro- pánkarboxylát
ES č.: neuvedené
CAS č.: 240494-70-6
Účinná látka musí
spĺňať obe nasledujúce hodnoty minimálnej čistoty:
RTZ izomér:
754 g/kg
 
Súčet
všetkých
izomérov:
930 g/kg
Neuplatňuje sa 30. apríla 2021 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa osobitných predpisov4)vyhodnotí, ak je to potrebné, pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie možnosti použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
37. spinosad
ES č.: 434-300-1
CAS č.: 168316-95-8
Spinosad je zmes 50 % – 95 % spinosynu A a 5 % – 50 % spinosynu D.
Spinosyn A
(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S, 14R,16aS,16bR)-2-(2,3,4- tri-O-metyl-6- deoxy-á-L-manopyranozyl-oxy)-13- [4-(dimetylamino)-2,3,4,6-tetradeoxy-â-D-erytropyra-nozyloxy]-9- etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9, 10,11,12, 13,14,15,16a,16b- hexadekahydro- 14-metyl-1H-8- oxacyklododeka [b]as-indacén-7,15-dión
CAS č.: 131929-60-7
Spinosyn D
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S, 14R,16aS,16bS)-2-(2,3,4- tri-O-metyl-6- deoxy-á-L- manopyranozyloxy)-13- [4-(dimetylamino)-2,3,4,6-tetradeoxy-â-D- erytropyranozyloxy]-9- etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12, 13,14,15,16a,16b- hexadekahydro- 4,14-dimetyl-1H-8- oxacyklododeka [b]as-indacén-7,15-dión
CAS č.: 131929-63-0
850 g/kg 31. októbra 2014 31. októbra 2022 18 Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku podľa osobitných predpisov4)centrum posudzuje, ak je to pre daný výrobok relevantné, populácie, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu výrobku, a použitie alebo expozičné scenáre, ktoré sa na úrovni Európskej únie reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizík.

Podmienky autorizácie:
(1) Povolenia podliehajú vhodným opatreniam zameraným na zmierňovanie rizika. Konkrétne výrobky povolené na priemyselné použitie sprejovaním sa musia používať s vhodným osobným ochranným vybavením, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku nepreukáže, že riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú pre profesionálnych používateľov, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.
(2) Pre výrobky obsahujúce spinosad, ktoré by mohli spôsobiť vznik rezíduí v potravinách alebo krmivách, centrum overí potrebu stanovenia nových alebo zmenených existujúcich maximálnych hladín rezíduí v súlade s osobitnými predpismi7)a podmieni povolenie  tým, že žiadateľ prijme vhodné opatrenia na zmiernenie rizík s cieľom zaistiť, aby platné maximálne hladiny rezíduí neboli prekročené.
38 bifentrín
2-metylbifenyl-3- ylmetyl (1RS)-cis- 3-[(Z)-2-chlór-3,3,3- trifluórprop-1-enyl)]- 2,2-dimetylcyklopro- pánkarboxylát
ES č.: neuvedené
CAS č.: 82657-04-3
911 g/kg 31. januára 2015 31. januára 2023 8 Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku podľa osobitných predpisov4)posudzuje centrum, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu látky, ako aj tie riziká pre zložky životného prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizík na úrovni Európskej únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.
 
Podmienky vydania povolenia:
(1) Výrobky sa povoľujú len na priemyselné alebo profesionálne použitie, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku nepreukáže, že riziko, ktoré daný výrobok predstavuje pre neprofesionálnych používateľov, sa môže znížiť na prijateľnú úroveň podľa osobitných predpisov.4)
(2) Výrobky povolené na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku nepreukáže, že riziko, ktoré daný výrobok predstavuje pre priemyselných alebo profesionálnych používateľov, sa môže znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.
(3) Žiadateľ prijme  vhodné opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom ochrany pôdneho a vodného prostredia. Najmä na označeniach a prípadne poskytnutých kartách bezpečnostných údajov povolených výrobkov sa uvádza, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom výrobku do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky pri nasadení výrobku sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.
(4) Nepovoľuje sa nasadzovanie výrobkov na miestne ošetrovanie dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude buď neustále vystavené vplyvu poveternostných podmienok, alebo chránené pred ich vplyvom, ale často vystavené navlhnutiu, ak sa nepredložili údaje, ktoré preukazujú, že výrobok splní požiadavky podľa osobitných predpisov,4)pričom sa, ak je to potrebné,  uplatnia vhodné opatrenia na zmiernenie rizika.
39. (Z,E)-tetradeka- 9,12-dienyl-acetát
(9Z,12E)-tetradeka- 9,12-dién-1-yl-acetát
ES č.: neuvedené
CAS č.: 30507-70-1
977 g/kg 31. januára 2015 31. januára 2023 19 Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku centrum posudzuje, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu danej látky, ako aj tie riziká pre zložky životného prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizík na úrovni Európskej únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom. Centrum vydá povolenie, ak sa na označeniach biocídnych výrobkov obsahujúcich (Z,E)-tetradeka-9,12- dienyl-acetát uvádza, že dané výrobky sa nesmú používať na miestach, kde sa uchovávajú nezabalené potraviny alebo krmivá.
40. fenoxykarb
etyl-N-[2-(4-fenoxyfen-oxy)etyl]karbamát
ES č.: 276-696-7
CAS č.: 72490-01-8
960 g/kg 31. januára 2015 31. januára 2023 8 Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku podľa osobitných predpisov4)centrum posudzuje, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu danej látky, ako aj tie riziká pre zložky životného prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizík na úrovni Európskej únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.
 
Podmienky povolenia:
(1) Prijatie vhodných opatrení na zmiernenie rizika s cieľom ochrany pôdneho a vodného prostredia. Najmä na označení a poskytnutých kartách bezpečnostných údajov povolených výrobkov sa uvedie, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom alebo na zastrešenom nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom výrobku do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky pri nasadení výrobku sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.
(2) Nepovoľuje sa nasadenie výrobkov na ošetrenie dreva, ktoré sa použije vo vonkajších stavbách v blízkosti vody alebo nad jej hladinou, ak sa nepredložia údaje, ktoré preukazujú, že výrobok spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,4)pričom sa, ak je to potrebné,  uplatnia vhodné opatrenia na zmiernenie rizika.
41. kyselina nonánová (kyselina pelargónová)
kyselina nonánová
 
ES č.: 203-931-2
CAS č.: 112-05-0
896 g/kg 31. januára 2015 31. januára 2023 19 Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku podľa osobitných predpisov4)centrum posudzuje, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu látky, ako aj tie riziká pre zložky životného prostredia a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Európskej únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.
42. imidakloprid
(2E)-1-[(6- chloropyridín-3-yl) metyl]-N- nitroimidazolidín- 2-imín
 
ES č.: 428-040-8
CAS č.: 138261-41-3
970 g/kg 30. júna 2015 30. júna 2023 18 Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku podľa osobitných predpisov4)centrum posudzuje, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a také riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré sa na úrovni Európskej únie reprezentatívne nezahrnuli pri hodnotení rizík.
Výrobky nesmú byť schválené na používanie vo výkrmniach, kde nemožno zabrániť emisiám do čistiarne odpadových vôd ani priamym emisiám do povrchových vôd, kým sa na základe predložených údajov nepotvrdí, že výrobky budú spĺňať podmienky osobitných predpisov,4)pričom sa, ak je to potrebné,  uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
Tieto povolenia podliehajú vhodným opatreniam na zmiernenie rizika.
Primerané opatrenia na zmierňovanie rizika sa prijímajú na minimalizovanie potenciálnej expozície dojčiat a detí.
Pri výrobkoch s obsahom imidaklopridu, ktoré môžu viesť k vzniku rezíduí v potravinách alebo krmivách, centrum overí v súlade s osobitnými predpismi7)potrebu určiť nové alebo zmenené a doplnené platné maximálne hladiny rezíduí (MRL) a  prijme všetky primerané opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré zabezpečia, že sa neprekročia platné MRL.
43. abamektín
Abamektín je zmesou avermektínu B1a a avermektínuB1b
 
Abamektín:
 
Názov podľa IUPAC: žiadny
ES č.: žiadne
CAS č.: 71751-41-2
Účinná látka musí spĺňať všetky nasledujúce  čistoty:
 
Abamektín:
najmenej 900 g/kg
30. júna 2015 30. júna 2023 18 Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku podľa osobitných predpisov4)centrum posudzuje, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a také riziká pre  ľudí a životné prostredie, ktoré sa na úrovni Európskej únie reprezentatívne nezahrnuli pri hodnotení rizík.
  Avermektín B1a:
Názov podľa IUPAC: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R, 24S)-6’-[(S)-sekbutyl]-21,24-dihydroxy-5’, 11,13,22-tetrametyl- 2-oxo-3,7,19- trioxatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-(5’,6’-dihydro-2’H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4- O- (2,6-dideoxy-3-O- metyl-á-L-arabino- hexopyranosyl)-3-O- metyl-á-L- arabinohexopyranosid
ES č.: 265-610-3
CAS č.: 65195-55-3
Avermektín B1b:
Názov podľa IUPAC: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)- 21,24-dihydroxy-6’- isopropyl-5’,11,13,22-tetrametyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyklo [15.6.1.14,8 .020,24] pentakosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’- (5’,6’-dihydro-2’H- pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O- (2,6-dideoxy-3-O- metyl-á-L-arabino- hexopyranosyl)-3-O- metyl-á-L- arabinohexopyranosid
ES č.: 265-611-9
CAS č.: 65195-56-4
Avermektín B1a:
najmenej 830 g/kg
 
Avermektín B1b:
najviac 80 g/kg
      Používanie takých výrobkov, pri ktorých nemožno zabrániť expozícii v  čistiarni odpadových vôd, sa nemôže schváliť, ak hodnotenie rizík na úrovni Európskej únie preukázalo neprijateľné riziko, pokiaľ sa na základe predložených údajov nepotvrdí, že výrobky budú spĺňať podmienky  osobitných predpisov,4)pričom sa, ak je to potrebné, uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
Tieto povolenia podliehajú vhodným opatreniam na zmiernenie rizika. Primerané opatrenia na zmierňovanie rizika sa prijímajú na minimalizovanie potenciálnej expozície dojčiat a detí.
44. 4,5-dichlór-2-oktyl- 2H-izotiazol-3-ón
4,5-dichlór-2-oktyl- 2H-izotiazol-3-ón
ES č.: 264-843-8
CAS č.: 64359- 81-5
950 g/kg 30. júna 2015 30. júna 2023 8 Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku podľa osobitných predpisov4)centrum posudzuje, ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, také použitia alebo expozičné scenáre a také riziká pre  ľudí a životné prostredie, ktoré sa na úrovni Európskej únie reprezentatívne nezahrnuli pri hodnotení rizík.
Výrobky nesmú byť schválené na ošetrovanie dreva, ktoré je nepretržite vystavené vplyvu počasia alebo chránené pred vplyvmi počasia, avšak  často zmáčané alebo v styku s  čerstvou vodou, okrem prípadov, ak sa na základe predložených údajov nepotvrdí, že výrobok spĺňa požiadavky osobitných predpisov,4)pričom sa, ak je to potrebné,  uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
 
Podmienky autorizácie:
(1) Pre výrobky  schválené na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia stanoviť bezpečné prevádzkové postupy, pričom tieto výrobky sa musia používať s príslušnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak v žiadosti o povolenie výrobku nemožno preukázať, že riziká pre priemyselných a profesionálnych používateľov možno znížiť na prijateľnú  úroveň inými prostriedkami.
(2) Najmä na etiketách a na kartách bezpečnostných údajov autorizovaných výrobkov musí byť uvedené, že  čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať zakryté alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, prípadne aj zakryté na nepriepustnom tvrdom povrchu s cieľom zabrániť priamym únikom do pôdy alebo vody a že akékoľvek úniky vyplývajúce z používania výrobku sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.
45. Kreozot
Kreozot
ES č.: 232-287-5
CAS č.: 8001-58-9
Kreozot stupňa B alebo stupňa C podľa európskej normy EN 13991:2003 30. apríla 2015 30. apríla 2018 8 Centrum schváli biocídne výrobky s obsahom kreozotu iba na také použitia, pri ktorých na základe analýzy technickej a ekonomickej realizovateľnosti náhrady, ktorú si vyžiada od žiadateľa, ako aj na základe všetkých ďalších informácií, ktoré má k dispozícii, dôjde k záveru, že nie je dostupná žiadna primeraná alternatíva.
Centrum zašle Európskej komisii do 31. júla 2016 správu o povolených použitiach biocídnych výrobkov s obsahom kreozotu a ich odôvodnenie vrátane nedostupnosti primeraných alternatív a spôsoby, ktorými je rozvoj alternatív podporovaný.
Pri posudzovaní žiadosti o povolenie výrobku centrum podľa osobitných predpisov,8)ak je to pre konkrétny výrobok relevantné, posudzuje tie spôsoby použitia alebo scenáre vystavenia pôsobeniu látky, ako aj tie riziká pre životné prostredie a populácie, ktoré sa pri hodnotení rizika na úrovni Európskej únie nezohľadnili reprezentatívnym spôsobom.
 
Podmienky autorizácie:
1. Kreozot sa môže používať iba za podmienok uvedených v osobitnom predpise.9)
2. Kreozot sa nesmie používať na ošetrovanie dreva na použitia uvedené v osobitnom predpise.10)
3. Prijmú sa vhodné opatrenia na ochranu pracovníkov a následných užívateľov pred vystavením vplyvu kreozotu počas ošetrovania dreva a nakladania s ošetreným drevom v súlade s osobitnými predpismi.11)Prijmú sa vhodné opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom ochrany pôdneho a vodného prostredia. Najmä na etiketách a na kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie, ak sa prikladajú, sa uvedie, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať zakryté alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, alebo aj zakryté aj na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 336/2011 Z. z.
ZOZNAM ÚČINNÝCH LÁTOK S NÍZKYM RIZIKOM VYHOVUJÚCICH NA ZARADENIE DO BIOCÍDNYCH VÝROBKOV S NÍZKYM RIZIKOM
Poradové číslo Bežný názov účinnej látky
Názov účinnej látky podľa IUPAC
Medzinárodné identifikačné čísla
Minimálna čistota účinnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh Termín, po ktorom musia byť biocídne výrobky s nízkym rizikom uvádzané na trh v súlade s osobitným predpisom2)(okrem výrobkov obsahujúcich viac než jednu účinnú látku, pre ktoré sa termín dosiahnutia súladu ustanoví podľa termínu zaradenia poslednej účinnej látky s nízkym rizikom do tohto zoznamu) Dátum zániku účinnosti zaradenia účinnej látky do zoznamu účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov Typ výrobku podľa osobitného predpisu3) Osobitné podmienky
1. oxid uhličitý


(oxid uhličitý)
 
ES č.: 204-696-9
CAS č.: 124-38-9
990 ml/l 31. októbra 2011 31. októbra 2019 14 Podmienky registrácie:
Len na použitie v plynových nádržiach na priame využitie a fungujúcich spolu so záchytným zariadením.
2. (Z,E)-tetradeka- 9,12-dienyl-acetát
 
(9Z,12E)-tetradeka- 9,12-dién-1- yl-acetát
 
ES č.: neuvedené
CAS č.: 30507-70-1
977 g/kg 31. januára 2015 31. januára 2023 19 Podmienky registrácie:
(1) Len na použitie v interiérových pasciach obsahujúcich maximálne 2 mg (Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetátu.
(2) Na označeniach biocídnych výrobkov obsahujúcich (Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát sa uvádza, že dané výrobky sú určené iba na interiérové použitie a že sa nesmú používať na miestach, kde sa uchovávajú nezabalené potraviny alebo krmivá.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 336/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 23) v znení
– smernice Komisie 2006/140/ES z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30. 12. 2006),
– smernice Komisie 2007/20/ES z 3. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 94, 4. 4. 2007),
– smernice Komisie 2007/69/ES z 29. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 312, 30. 11. 2007),
– smernice Komisie 2007/70/ES z 29. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 312, 30. 11. 2007),
– smernice Komisie 2008/15/ES z 15. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008),
– smernice Komisie 2008/16/ES z 15. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008),
– smernice Komisie 2008/75/ES z 24. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008),
– smernice Komisie 2008/77/ES z 25. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008),
– smernica Komisie 2008/78/ES z 25. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008),
– smernice Komisie 2008/79/ES z 28. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 200, 29. 7. 2008),
– smernice Komisie 2008/80/ES z 28. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 200, 29. 7. 2008),
– smernice Komisie 2008/81/ES z 29. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 201, 30. 7. 2008),
– smernice Komisie 2008/85/ES z 5. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2008),
– smernice Komisie 2008/86/ES z 5. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2008),
– smernice Komisie 2009/84/ES z 28. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009),
– smernice Komisie 2009/85/ES z 29. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009),
– smernice Komisie 2009/86/ES z 29. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009),
– smernice Komisie 2009/87/ES z 29. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009),
– smernice Komisie 2009/88/ES z 30. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2009),
– smernice Komisie 2009/89/ES z 30. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2009),
– smernice Komisie 2009/91/ES z 31. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009),
– smernice Komisie 2009/92/ES z 31. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009),
– smernice Komisie 2009/93/ES z 31. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009),
– smernice Komisie 2009/94/ES z 31. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009),
– smernice Komisie 2009/95/ES z 31. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009),
– smernice Komisie 2009/96/ES z 31. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009),
– smernice Komisie 2009/98/ES zo 4. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 203, 5. 8. 2009),
– smernice Komisie 2009/99/ES zo 4. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 203, 5. 8. 2009),
– smernice Komisie 2009/150/ES z 27. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2009),
– smernice Komisie 2009/151/ES z 27. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2009),
– smernice Komisie 2010/5/EÚ z 8. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 36, 9. 2. 2010),
– smernice Komisie 2010/7/EÚ z 9. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010),
– smernice Komisie 2010/8/EÚ z 9. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010),
– smernice Komisie 2010/9/EÚ z 9. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010),
– smernice Komisie 2010/10/EÚ z 9. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010),
– smernice Komisie 2010/11/EÚ z 9. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010),
– smernice Komisie 2010/50/EÚ z 10. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 210, 11. 8. 2010),
– smernice Komisie 2010/51/EÚ z 11. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 211, 12. 8. 2010),
– smernice Komisie 2010/71/EÚ zo 4. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 288, 5. 11. 2010),
– smernice Komisie 2010/72/EÚ zo 4. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 288, 5. 11. 2010),
– smernice Komisie 2010/74/EÚ z 9. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2010),
– smernice Komisie 2011/10/EÚ z 8. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 34, 9. 2. 2011),
– smernice Komisie 2011/11/EÚ z 8. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 34, 9. 2. 2011),
– smernice Komisie 2011/12/EÚ z 8. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 34, 9. 2. 2011),
– smernice Komisie 2011/13/EÚ z 8. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 34, 9. 2. 2011),
– smernice Komisie 2011/66/EÚ z 1. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 175, 2. 7. 2011),
– smernice Komisie 2011/67/EÚ z 1. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 175, 2. 7. 2011),
– smernice Komisie 2011/69/EÚ z 1. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 175, 2. 7. 2011),
– smernice Komisie 2011/71/EÚ z 26. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2011).
1)
Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 4 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh.
5)
§ 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.
7)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16. 6. 2009).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005).
8)
§ 13 ods. 6 písm. b) zákona č. 217/2003 Z. z. v znení zákona č. 15/2006 Z. z.
9)
Položka č. 31, bod 2 druhého stĺpca prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006).
10)
Položka 31, bod 3 druhého stĺpca prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
11)
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.