349/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
ZÁKON
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z. a zákona č. 114/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V celom texte zákona sa slová „zdravotná neškodnosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „bezpečnosť“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku1) (ďalej len „prevádzkovateľ“) v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín,1aaa)
b)
práva a povinnosti osôb vo vzťahu k potravinám,
c)
organizáciu, pôsobnosť a právomoc orgánov úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.1ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1aaa a 1ac znejú:
„1)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
1aaa)
Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
1ac)
Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv. 32) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006), nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31. 3. 2006) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení.“.
3.
V § 1 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
4.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
potravinou látka alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi, vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody,1) ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom,1b)
b)
potravinou neznámeho pôvodu potravina, pri ktorej nemožno dokladom preukázať prevádzkovateľa potravinárskeho podniku alebo pri dovezenej potravine krajinu pôvodu a prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,
c)
potravinou na osobitné výživové účely potravina, ktorá je pre svoje špeciálne zloženie alebo spôsob výroby jednoznačne rozoznateľná od potraviny na bežnú spotrebu, vhodná na uvádzané výživové účely a takto umiestňovaná na trh a spĺňa osobitné výživové požiadavky:
1.
určitých kategórií ľudí, ktorých tráviace procesy alebo metabolizmus sú porušené,
2.
určitých kategórií ľudí, ktorí sú v špeciálnych fyziologických podmienkach a ktorí sú preto schopní získať zvláštny úžitok z kontrolovaného požívania určitých zložiek potravín,
3.
zdravých dojčiat a malých detí,
d)
kvalitou súhrn určených vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať konkrétne potreby spotrebiteľa,
e)
manipulovaním s potravinou váženie, meranie, plnenie, balenie, označovanie, tlačenie, ohrievanie, skladovanie, uchovávanie, doprava, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré nemožno považovať za výrobu, umiestnenie na trh alebo požívanie,
f)
potravinovým doplnkom výživová látka s významným biologickým účinkom, ako sú vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, špecifické mastné kyseliny a iné, ktoré sú zámerne pridávané do potraviny v procese výroby,
g)
výživovým doplnkom potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii; umiestňuje sa na trh v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách,
h)
dátumom spotreby dátum ukončujúci možnú dobu použitia potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí,
i)
dátumom minimálnej trvanlivosti potraviny dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti,
j)
internetovým predajom predaj potravín alebo výživových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.1ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ad znie:
„1ad)
§ 9 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipulovanie s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie a kritériá na posudzovanie malej prevádzky, strednej prevádzky a veľkej prevádzky ustanovia všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Požiadavky na bezpečnosť, zloženie, technologické postupy, balenie, označovanie, skladovanie, prepravu, manipulovanie a vyšetrovanie potravín určených na osobitné výživové účely vrátane potravín pre dojčatá a malé deti, výživových doplnkov, potravín na osobitné medicínske použitie, nových potravín okrem geneticky modifikovaných potravín,1c) potravín ošetrených ionizujúcim žiarením, materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, požiadavky na prídavné látky, arómy a enzýmy do potravín a všeobecné postupy na ich posúdenie a schválenie, mikrobiologické požiadavky na potraviny, kontaminanty v potravinách, minerálne vody, pramenité vody a pitnú vodu, všeobecné požiadavky na hygienu potravín a epidemiologicky rizikové činnosti výroby potravín, ako aj požiadavky na výživové tvrdenie1d) a zdravotné tvrdenie o potravinách a fortifikáciu potravín ustanovujú osobitné predpisy.1e)
(3)
Podrobnosti o požiadavkách podľa odseku 2 ustanovia všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
(4)
Požiadavky a postupy podľa odsekov 1 až 3 je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:
„1d)
Čl. 2 ods. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.
1e)
Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.“.
6.
V § 4 ods. 1 sa za slovo „distribúcie“ vkladajú slová „vrátane internetového predaja“ a za slovom „zákonom“ sa vypúšťa čiarka a slová „potravinovým kódexom“.
7.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „potravinovým kódexom a“.
8.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d).
9.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
10.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.
11.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín.“.
12.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
13.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa internetového predaja, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi podľa osobitného predpisu7) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa internetového predaja, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.“.
14.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Prevádzkovateľ, ktorý umiestňuje potraviny na trh, môže umiestňovať na trh8a)
a)
nové potraviny1b) a výživové doplnky so súhlasom podľa osobitného predpisu,8b)
b)
potraviny na počiatočnú výživu dojčiat, dietetické potraviny na osobitné medicínske účely, ostatné potraviny na osobitné výživové účely so súhlasom podľa osobitného predpisu,8bb)
c)
minerálne vody a pramenité vody dovážané z tretích krajín so súhlasom podľa osobitného predpisu,8bb)
d)
potraviny s výživovým tvrdením a zdravotným tvrdením podľa osobitného predpisu,8c)
e)
geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených Európskou komisiou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a, 8b a 8bb znejú:
„8a)
Čl. 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
8b)
§ 13 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8bb)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Každý, kto uvádza na trh potraviny alebo výživové doplnky prostredníctvom internetového predaja, je povinný
a)
ponúkať iba potraviny alebo výživové doplnky, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov,1e)
b)
byť registrovaný pri potravinách regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a pri výživových prípravkoch organizáciou poverenou8b) ministerstvom zdravotníctva,
c)
dodržiavať hygienu uvádzania na trh,
d)
na svojom webovom sídle zverejniť:
1.
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie,
2.
názov potraviny alebo výživového doplnku,
3.
cenu potraviny alebo výživového doplnku,
4.
dodacie podmienky a náklady na dodanie,
5.
platobné podmienky,
6.
obchodné podmienky.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
16.
V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
iné ako bezpečné,8d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
„8d)
Čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.“.
17.
§ 6b vrátane nadpisu znie:
㤠6b
Systém rýchleho varovania a analýza rizika
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je kontaktným miestom podľa osobitného predpisu.8e) Kontaktné miesto spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly potravín a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.
(2)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu prípravou vedeckých stanovísk a poskytovaním vedeckého poradenstva a vedeckej a technickej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. Poverená osoba spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly potravín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:
„8e)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Ú. v. EÚ L 64, 11. 3. 2011).“.
18.
V § 7 ods. 1 sa za slovom „zákonom“ vypúšťa čiarka a slová „potravinovým kódexom“.
19.
V § 7 ods. 2 sa za slovom „zákona“ vypúšťa čiarka a slová „potravinového kódexu“.
20.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príjemca zásielky, produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia v mieste určenia je povinný elektronicky najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.“.
21.
V § 7a ods. 1 úvodnej vete sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
22.
V § 7a ods. 2 sa slová „právnymi predpismi Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „právne záväznými aktmi Európskej únie“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:
„8ba)
Čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
24.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
25.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ako aj o druhy potravín ustanovených potravinovým kódexom,“.
26.
V § 9 ods. 1 písm. o) sa za slovom „omylu“ vypúšťa čiarka a slová „ak potravinový kódex neustanovuje inak“.
27.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
28.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „potravín určených na osobitné výživové účely, ustanovených potravinovým kódexom“ nahrádzajú slovami „dietetických potravín na osobitné medicínske účely“.
29.
V § 9a odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Združenie,9aa) zväz výrobcov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môže prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.9aaa)
(2)
Pred podaním žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia musí byť špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a technická dokumentácia liehovín uchádzajúcich sa o zápis zemepisného označenia a zavedených zemepisných označení liehovín9abc) odborne posúdená a odsúhlasená ministerstvom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9aaa a 9abc znejú:
„9aaa)
Napríklad nariadenie (ES) č. 510/2006 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
9abc)
Nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení.“.
30.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
31.
V § 10 písm. d) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „nezlučiteľnosť jednotlivých druhov výrobkov pri skladovaní ustanoví potravinový kódex“.
32.
V § 10 písm. e) sa vypúšťajú slová „a to pri skladovacích teplotách ustanovených potravinovým kódexom,“.
33.
V § 12 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo „potraviny“ vkladajú slová „vrátane internetového predaja“.
34.
V § 12 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „ustanovených potravinovým kódexom alebo“.
35.
V § 12 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny; táto povinnosť sa nevzťahuje na balené potraviny vo výrobe, čerstvé ovocie a zeleninu,“.
36.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená o) a p).
37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9abf znie:
„9abf)
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 12 ods. 1 písmeno p) znie:
„p)
je povinný potraviny, ktorých trvanlivosť je viac ako 4 dni a doba zostávajúca do ich dátumu spotreby je kratšia ako 24 hodín, umiestniť oddelene a/alebo takýto výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľa o blížiacom sa ukončení doby spotreby,“.
39.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
je povinný potraviny nevhodné na spotrebu ľuďmi alebo nebezpečné a predmety určené na styk s potravinami, ktoré ohrozujú zdravotnú bezpečnosť potravín, zneškodniť v zariadení podľa osobitného predpisu9abg) na vlastné náklady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9abg znie:
„9abg)
§ 2 ods. 17 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 12 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa čiarka a slová „ak tak ustanovuje potravinový kódex“.
41.
§ 12 odsek 3 znie:
„(3)
Podmienky používania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách ustanovuje osobitný predpis.9abh)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9abh znie:
„9abh)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.
42.
Tretia časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9ac sa vypúšťa.
43.
V § 18 ods. 2 sa za slovom „zákonom“ vypúšťa čiarka a slová „potravinovým kódexom“.
44.
V § 18 ods. 3 sa slová „b) až e)“ nahrádzajú slovami „b) až d)“ a za slová „poverenej výkonom kontroly“ sa vkladajú slová „alebo k mareniu výkonu úradnej kontroly“.
45.
V § 18 ods. 5 sa slová „Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
46.
V § 18 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
47.
V § 19 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Orgán úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly10a) potravín prijme opatrenia podľa osobitného predpisu.10b)
(2)
Okrem opatrení podľa odseku 1 môže orgán úradnej kontroly potravín zakázať používanie prístrojov a zariadení negatívne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín. V osobitných prípadoch, ak potravina môže mať škodlivý účinok na zdravie ľudí a nie je o tom dostatok vedeckých dôkazov, orgány úradnej kontroly potravín uplatňujú princíp prevencie.10c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10c znejú:
„10a)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10b)
Čl. 54 ods. 1 až 4 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
10c)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.“.
48.
V § 19 ods. 4 sa za slovom „zákona“ vypúšťa čiarka a slová „potravinového kódexu“.
49.
V § 20 ods. 3 sa za slovom „zákona“ vypúšťa čiarka a slová „potravinového kódexu“.
50.
V § 20 ods. 4 sa slovo „rozboru“ nahrádza slovom „analýzy“ a slovo „rozborom“ sa nahrádza slovom „analýzou“.
51.
V § 20 ods. 8 písmeno a) znie:
„a)
vstupovať v prevádzkovom čase a mimo prevádzkového času do priestorov, v ktorých sa preukázateľne zdržiavajú osoby a v ktorých sa potraviny vyrábajú, manipuluje sa s nimi alebo sa umiestňujú na trh,“.
52.
V § 20 ods. 9 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 2“.
53.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Čl. 54 ods. 2 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
54.
V § 20 odsek 11 znie:
„(11)
Opatrenie podľa odseku 9 oznámi zamestnanec orgánu úradnej kontroly potravín ústne príslušnému zodpovednému zamestnancovi prevádzkovateľa a bezodkladne o ňom vyhotoví záznam o úradnej kontrole potravín.“.
55.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak prevádzkovateľ nesúhlasí s uloženým opatrením, môže proti nemu podať ústne námietky, ktoré orgán úradnej kontroly potravín uvedie v zázname podľa odseku 11 alebo ich môže podať písomne do piatich pracovných dní. Podané námietky nemajú vo vzťahu k uloženým opatreniam odkladný účinok. O podaných námietkach rozhodne vedúci zamestnanec príslušného orgánu úradnej kontroly potravín do piatich pracovných dní odo dňa ich podania. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručuje prevádzkovateľovi a je konečné.“.
56.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
57.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
58.
V § 21 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
59.
V § 21 ods. 2 sa slová „v súlade s osobitným predpisom“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu“.
60.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Kontrolu potravín v ozbrojených silách vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v Policajnom zbore Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.“.
61.
§ 22 znie:
㤠22
(1)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi úradnej kontroly potravín.
(2)
Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo
a)
vypracúva, aktualizuje a schvaľuje viacročný národný plán kontroly,14c) ktorý predkladá Európskej komisii,
b)
vypracúva a schvaľuje výročnú správu z úradnej kontroly podľa osobitného predpisu,14a) ktorú predkladá Európskej komisii,
c)
koordinuje prípravu, aktualizuje a schvaľuje prevádzkový pohotovostný plán pre oblasť potravín,14d)
d)
zjednocuje postup realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,
e)
zjednocuje postup na výkon úradnej kontroly potravín a zabezpečuje vzájomnú informovanosť o výsledkoch kontroly,
f)
spolupracuje pri riešení aktuálnych úloh bezpečnosti potravín,
g)
koordinuje využívanie laboratórnych kapacít na území Slovenskej republiky v rámci úradnej kontroly potravín na účely koncentrácie a vytvárania špecializovaných laboratórnych pracovísk,
h)
podporuje vypracúvanie, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe,14e) ktoré ministerstvo predkladá Európskej komisii.
(3)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva vymenúvajú jeden alebo viac spolupracujúcich orgánov, ktoré podľa potreby spolupracujú s orgánmi iných členských štátov. Úlohou spolupracujúcich orgánov je pomáhať a spolupracovať pri komunikácii medzi príslušnými orgánmi, najmä odosielanie a prijímanie žiadostí o pomoc. Ministerstvo informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty o vymenovaných spolupracujúcich orgánoch a o všetkých zmenách v týchto orgánoch.17a)“.
62.
V § 23 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) a d) vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh
a)
potravín živočíšneho pôvodu,
b)
potravín rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe po zbere úrody, nápojov vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom balení,
c)
geneticky modifikovaných potravín,
d)
poľnohospodárskych produktov a potravín predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi.
(2)
Orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva8b) (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) vykonávajú úradnú kontrolu potravín
a)
v prevádzkarniach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,
b)
vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh,
c)
výživových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy,
d)
nových potravín,
e)
z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
f)
v súvislosti s prídavnými látkami do potravín.“.
63.
V § 23 odsek 6 znie:
„(6)
Ministerstvo alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba môže vykonať audit Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Štátna veterinárna a potravinová správa určuje dokumentované postupy úradných kontrol potravín podľa tohto zákona a vykonáva transparentným spôsobom a v súlade s osobitným predpisom vnútorné audity17e) úradných kontrol potravín uskutočňovaných regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami.“.
64.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Zamestnanec regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajúci úradnú kontrolu potravín je oprávnený na základe poverenia, ktoré vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa, vykonávať úradnú kontrolu aj v územnom obvode17h) inej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17h znie:
„17h)
§ 8 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
65.
V § 25 ods. 1 sa za slovo „poverujú“ vkladá slovo „akreditované20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).“.
66.
V § 25 sa vypúšťajú odseky 6 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21d sa vypúšťa.
67.
V § 26 ods. 1 sa slová „orgánu úradnej kontroly potravín“ nahrádzajú slovami „orgánu verejného zdravotníctva alebo príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe“.
68.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Obec vopred nahlási predaj potravín na trhových miestach23a) príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
69.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží malému prevádzkovateľovi pokutu do 100 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu do 300 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu do 500 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a)
porušuje zásady správnej výrobnej praxe [§ 30a ods. 1 písm. g)], povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh,
b)
nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva,
c)
predáva nebalené pekárske výrobky v rozpore s § 12 ods. 1 písm. f).
(2)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do 10 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu od 300 eur do 30 000 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu od 500 eur do 50 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a)
nezabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov,
b)
používa na výrobu potravín zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky,
c)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, na ktorých výrobu boli použité nepovolené zložky alebo zakázané zložky okrem prídavných látok, aróm a technologických pomocných látok,
d)
nevedie záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín,
e)
nenahlási vopred príslušnému orgánu úradnej kontroly príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo podľa § 7 ods. 3,
f)
vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené,
g)
umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti, ako potravina má,
h)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom,
i)
umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,
j)
umiestňuje na trh potraviny, ktoré sú balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespĺňajú požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,
k)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny neschválené orgánom verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. a),
l)
nezabezpečí registráciu prevádzkarne vrátane internetového predaja podľa § 6,
m)
neoznačuje krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,
n)
predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný,9abf)
o)
umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho limitu, a analýzou rizika bola potvrdená ich zdravotná škodlivosť,
p)
nesplnil povinnosť uloženú v § 12 ods. 4.
(3)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 500 eur do 50 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu od 750 eur do 75 000 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a)
používa technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným požiadavkám na výrobu potravín, na manipulovanie s nimi a na ich umiestňovanie na trh,
b)
používa do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky,
c)
vyrába alebo umiestňuje na trh geneticky modifikované potraviny neoznačené podľa osobitných predpisov,24a)
d)
porušuje zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej reklamy,
e)
používa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, alebo označenie zaručenej tradičnej špeciality.
(4)
Orgán úradnej kontroly potravín uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur, strednému prevádzkovateľovi pokutu od 2 000 eur do 150 000 eur a veľkému prevádzkovateľovi pokutu od 3 000 eur do 200 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené,
b)
používa na výrobu potravín zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
c)
umiestňuje na trh potraviny neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu,
d)
vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia ich alergénnych zložiek, ak ich obsahujú,
e)
používa pri výrobe potravín vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1ab)
f)
vyrába alebo umiestňuje na trh neschválené geneticky modifikované potraviny [§ 6 ods. 3 písm. e)],
g)
sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v § 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1e) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín,
h)
ohrozí alebo poškodí zdravie ľudí.
(5)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 3, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do dvojnásobku výšky súm uvedených v odsekoch 1 až 3.
(6)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 500 000 eur do 2 000 000 eur.
(7)
Orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa24b) a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.
(8)
V blokovom konaní možno uložiť podľa odseku 1 pokutu do 500 eur, podľa odseku 2 do 750 eur, podľa odseku 3 do 1 500 eur a podľa odseku 4 do 3 000 eur.
(9)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán úradnej kontroly potravín zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(10)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(11)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(12)
Orgán úradnej kontroly potravín môže popri uložených opatreniach podľa § 19 uložiť aj pokutu podľa odsekov 1 až 4.
(13)
Ak sa prevádzkovateľ dopustí do jedného roka od uloženia opatrenia podľa § 19 nedodržania toho istého ustanovenia tohto zákona alebo osobitných predpisov1e) alebo nesplní uložené opatrenia, orgán úradnej kontroly potravín mu uloží pokutu podľa odsekov 1 až 4.
(14)
Ak bol prevádzkovateľ potravinárskeho podniku za konanie uvedené v odsekoch 1 až 4 postihnutý podľa iného predpisu, nemôže mu orgán úradnej kontroly potravín uložiť pokutu podľa tohto zákona.“.
70.
V § 29 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín alebo v určenej lehote nevykoná uložené opatrenia,“.
71.
Nadpis siedmej časti sa umiestňuje nad § 29a.
72.
§ 29a znie:
㤠29a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
73.
V § 30 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
74.
V § 30 ods. 2 sa za slovo potravín vkladá čiarka a vypúšťajú slová „podľa potravinového kódexu“.
75.
V § 30a sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.
76.
V § 31 ods. 3 sa za slovo „potravín“ vkladajú slová „o uložených opatreniach“.
77.
Za § 31a sa vkladá § 31aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2011
(1)
Ustanovenia potravinového kódexu ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach najneskôr do 31. decembra 2012.
(2)
Konania krajskej veterinárnej a potravinovej správy začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra 2011 dokončí regionálna veterinárna a potravinová správa v sídle kraja.
(3)
Ustanovenia zákona účinného do 31. októbra 2011 sa vzťahujú na tabakové výrobky do 30. novembra 2011.“.
78.
Za § 31d sa vkladá § 31e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31e
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. novembra 2011
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 99/2004 Z. z. o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.“.
79.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 152/1995 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení smernice Rady 91/238/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10), smernice Rady 92/11/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11).
2. Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Rady 2003/120/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), smernice Komisie 2008/100/ES z 28. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 285, 29. 10. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
3. Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Rady 96/21/ES z 29. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3), smernice Komisie 2004/77/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení smernice Komisie 2001/101/ES z 26. novembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6), Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES z 10. novembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7), smernice Rady 2006/107/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Komisie 2006/142/ES z 22. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006), smernice Komisie 2007/68/ES z 27. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 310, 28. 11. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.