397/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
ZÁKON
z 21. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa za slovo „rozvíjajú“ vkladajú slová „národné povedomie a“ a za slovo „rozvoj“ sa vkladajú slová „občianskej a“.
6.
V § 15 ods. 3 písm. b) sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:
„9.
návrh podielu vysielacieho času vyhradeného programom v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb podľa § 5 ods. 1 písm. g),“.
Doterajší deviaty bod sa označuje ako desiaty bod.
7.
V § 15 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
písomne informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je plnenie, ktoré presahuje sumu 100 000 eur,“.
9.
V § 16 sa vypúšťa odsek 8.
13.
V § 19 ods. 3 sa slová „iných práv a iných hodnôt oceniteľných peniazmi“ nahrádzajú slovami „iných majetkových práv“.
Čl. II
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z. a zákona č. 221/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 76db ods. 3 sa slová „do 31. 12. 2011“ nahrádzajú slovami „do 31. 12. 2012“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 2 až 5, bodu 8, bodov 10 až 12, bodov 14 až 25 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.