397/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
ZÁKON
z 21. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa za slovo „rozvíjajú“ vkladajú slová „národné povedomie a“ a za slovo „rozvoj“ sa vkladajú slová „občianskej a“.
2.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až p) sa označujú ako písmená i) až o).
3.
V § 8 ods. 1 písm. i) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“, slová „písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „písm. d)“ a slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e)“.
4.
V § 8 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
navrhuje kandidátov na členov dozorného orgánu obchodnej spoločnosti podľa § 6 ods. 2, ak sa v nich dozorný orgán zriaďuje,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
5.
V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) až d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená b) až f).
6.
V § 15 ods. 3 písm. b) sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:
„9.
návrh podielu vysielacieho času vyhradeného programom v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb podľa § 5 ods. 1 písm. g),“.
Doterajší deviaty bod sa označuje ako desiaty bod.
7.
V § 15 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
písomne informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je plnenie, ktoré presahuje sumu 100 000 eur,“.
8.
V § 15 ods. 3 písm. f) sa slová „písm. f) a m)“ nahrádzajú slovami „písm. f) a l)“.
9.
V § 16 sa vypúšťa odsek 8.
10.
V § 18 ods. 4 písm. c) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“, slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „písm. f)“.
11.
V § 18 ods. 4 písm. d) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
12.
V § 18 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
13.
V § 19 ods. 3 sa slová „iných práv a iných hodnôt oceniteľných peniazmi“ nahrádzajú slovami „iných majetkových práv“.
14.
V § 19 ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a b)“.
15.
V § 19 ods. 13 písm. c) sa vypúšťajú slová „s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Rozhlasu a televízie Slovenska s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom“.
16.
V § 19 ods. 13 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
17.
V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný každoročne podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania v sume rovnajúcej sa 0,142 % z hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa príspevok poskytuje; ak je táto suma nižšia ako 90 000 000 eur, príspevok zo štátneho rozpočtu sa poskytuje v sume 90 000 000 eur,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťa.
18.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená b) až i).
19.
V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa písmena b)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena a)“.
20.
V § 20 ods. 1 písm. f) a h) sa slová „podľa písmena d)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena c)“.
21.
V § 20 ods. 1 písm. i) sa slová „v písmenách a) až i)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) až h)“.
22.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Príspevok zo štátneho rozpočtu
(1)
Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) je Rozhlas a televízia Slovenska oprávnená použiť len na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania.
(2)
Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) sa poskytuje v celej sume bezhotovostne na účet Rozhlasu a televízie Slovenska do 30. januára kalendárneho roka, na ktorý sa poskytuje.
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska môže použiť nevyčerpanú časť príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) vo výške nepresahujúcej 10 % sumy ročných rozpočtových výdavkov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania na príslušný rozpočtový rok len na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami do konca nasledujúceho rozpočtového roka a na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania.
(4)
Rozhlas a televízia Slovenska môže použiť nevyčerpanú časť príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) vo výške presahujúcej 10 % sumy ročných rozpočtových výdavkov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania na príslušný rozpočtový rok, a to iba v odôvodnenom prípade a na základe písomného súhlasu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“), na úhradu jednorazových výdavkov potrebných na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania, a to do konca nasledujúceho rozpočtového roka; odôvodnenosť prípadu posudzuje ministerstvo kultúry.
(5)
Rozhlas a televízia Slovenska je povinná do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom bol príspevok zo štátneho rozpočtu poskytnutý, písomne požiadať ministerstvo kultúry o súhlas podľa odseku 4, spolu s uvedením sumy nevyčerpanej časti príspevku zo štátneho rozpočtu a dôvodu jej nevyčerpania, účelu jej použitia v nasledujúcom rozpočtovom roku a špecifikáciu jednorazového výdavku potrebného na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania. Ministerstvo kultúry je povinné do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti písomne udeliť súhlas podľa odseku 4 alebo písomne oznámiť Rozhlasu a televízii Slovenska, že súhlas neudeľuje.
(6)
Ak Rozhlas a televízia Slovenska postupuje podľa odseku 3 alebo odseku 4, nemá to vplyv na sumu príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) v nasledujúcom kalendárnom roku.“.
23.
V § 22 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c) a v písmene b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou.
24.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Výber a vymáhanie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „úhrada“), ktorú bol platiteľ úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012 povinný zaplatiť do 31. decembra 2012, ako aj vymáhanie iných pohľadávok, ktoré vznikli na základe nezaplatenia tejto úhrady, vykonáva od 1. januára 2013 Rozhlas a televízia Slovenska.
(2)
Na výber a vymáhanie úhrady a iných pohľadávok podľa odseku 1 sa vzťahuje zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012 a na účely tohto výberu a vymáhania je Rozhlas a televízia Slovenska považovaná za vyberateľa úhrady.
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska je povinná vo všetkých súdnych konaniach podľa § 11 ods. 5 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012, ktoré neboli k 31. decembru 2012 ukončené, podať návrh podľa § 92 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, aby vstúpila do konania ako účastník konania namiesto vyberateľa úhrady.
(4)
Vyberateľ úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012 je povinný odovzdať údaje z evidencie platiteľov potrebné na vymáhanie pohľadávok podľa odseku 1 Rozhlasu a televízii Slovenska, najneskôr do 28. februára 2013.
(5)
Pohľadávky podľa odseku 1 a príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska získané vymožením pohľadávok podľa odseku 1 nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.45)
(6)
Rozhlas a televízia Slovenska je povinná do 31. januára 2013 prijať rozhodnutie o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola vyberateľom úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012, s likvidáciou.“.
25.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
Zrušuje sa čl. I zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. V zákona č. 532/2010 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z. a zákona č. 221/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 76db ods. 3 sa slová „do 31. 12. 2011“ nahrádzajú slovami „do 31. 12. 2012“.
Čl. III
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 293/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 142/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 27 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
2.
V § 27 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
3.
V § 66 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „§ 27 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 5“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 2 až 5, bodu 8, bodov 10 až 12, bodov 14 až 25 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.