399/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. októbra 2011 bol v Pekingu podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Mongolska o medzinárodných zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-mongolské vzťahy.
Protokol nadobudne platnosť 16. novembra 2011 v súlade s článkom 2.
K oznámeniu č. 399/2011 Z. z.
PROTOKOL
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Mongolska o medzinárodných zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-mongolské vzťahy
Vláda Slovenskej republiky a vláda Mongolska (ďalej len „zmluvné strany“),
uznávajúc, že Slovenská republika je sukcesorom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
súhlasiac s procesom revízie medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Mongolskom s cieľom ďalšieho rozvoja kontaktov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Mongolskom,
dohodli sa takto:
Článok 1
Dvojstranné medzinárodné zmluvy uzatvorené medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Mongolskom, považované za platné k 31. decembru 1992, ktoré sú uvedené v prílohe 1 tohto protokolu, ostávajú v platnosti medzi zmluvnými stranami podľa ich ustanovení a pravidiel medzinárodného práva.
Článok 2
Tento protokol nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni jeho podpísania.
Dané v Pekingu 17. októbra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, mongolskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu
Slovenskej republiky:
František Dlhopolček v. r.
Za vládu
Mongolska:
Tsedenjaviin Sukhbaatar v. r.
Príloha 1
Zoznam medzinárodných zmlúv, ktoré ostávajú v platnosti medzi Slovenskou republikou a Mongolskom
1. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky (Praha 25. apríla 1973);
2. Konzulárna zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou (Ulánbátar 3. júna 1976);
3. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Ulánbátar 15. októbra 1976);
4. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stykoch pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Ulánbátar 26. júna 1992).