400/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
ZÁKON
z 21. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 a zákona č. 48/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z., § 6 ods. 3 zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
na plnení úloh pri odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a na poskytovaní zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,2b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 334/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.
3.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať obrazové alebo iné záznamy o priebehu zásahu, záchranných prácach alebo pri zisťovaní príčin vzniku požiarov vrátane príjmu tiesňového volania a uchovávať ich po dobu troch rokov odo dňa ich vzniku; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.3a)“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zbor sa môže podieľať na materiálno-technickom vybavení Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi na základe dohody; ustanovenia osobitného predpisu3b) sa v tomto prípade nepoužijú.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 4 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy riadi veliteľ, ktorého na návrh riaditeľa krajského riaditeľstva zboru vymenúva a odvoláva prezident zboru.“.
6.
V § 4 odsek 9 znie:
„(9)
Okresné riaditeľstvo zboru a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach samostatne.“.
7.
V § 4 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
8.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Prezident zboru na zabezpečenie plnenia úloh zboru zriaďuje odborné služby. Odbornou službou sa rozumie strojná služba, protiplynová služba, spojovacia služba, hasičská a záchranná služba a povodňová záchranná služba.“.
9.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Sídla okresných riaditeľstiev zboru a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, územné obvody krajských riaditeľstiev zboru, Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a okresných riaditeľstiev zboru, ako aj sídla hasičských staníc ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
10.
V § 8 ods. 3 sa za slovami „Policajného zboru“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polície“.
11.
V § 12 ods. 7 sa za slovom „ministerstva“ vypúšťa čiarka a slová „Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
12.
§ 13 znie:
㤠13
(1)
V služobnom úrade v mene štátu koná a vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona rozhoduje vedúci služobného úradu. Vedúcim služobného úradu je
a)
minister vo vzťahu k
1.
prezidentovi zboru,
2.
príslušníkom zaradeným na vykonávanie služobných činností na iný útvar ministerstva ako prezídium (ďalej len „iný útvar ministerstva“) a príslušníkom zaradeným na plnenie úloh pre zbor na iný orgán štátnej správy, alebo v rozsahu ním ustanovenom iná osoba podľa odseku 2,
b)
prezident zboru vo vzťahu k príslušníkom zaradeným na prezídiu zboru a ním riadených zariadeniach zboru a k riaditeľom krajských riaditeľstviev zboru,
c)
riaditeľ krajského riaditeľstva zboru vo vzťahu k príslušníkom zaradeným na krajskom riaditeľstve zboru a ním zriadených pracoviskách, k riaditeľom okresných riaditeľstiev zboru a k príslušníkom zaradeným na okresných riaditeľstvách zboru a riaditeľ Krajského riaditeľstva zboru v Bratislave aj vo vzťahu k veliteľovi Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a k príslušníkom zaradeným na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
riaditeľ Horskej záchrannej služby vo vzťahu k príslušníkom Horskej záchrannej služby.
(2)
Nadriadeným môže byť len príslušník, ktorý je vymenovaný do stálej štátnej služby; to neplatí, ak ide o ministra. Ak je príslušník zaradený na vykonávanie služobných činností na iný útvar ministerstva alebo na plnenie úloh pre zbor na iný orgán štátnej správy, jeho nadriadeným môže byť aj príslušník v štátnej službe,10b) vedúci štátny zamestnanec10c) alebo vedúci zamestnanec.10d)
(3)
Služobným úradom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ministerstvo,
b)
krajské riaditeľstvo zboru,
c)
Horská záchranná služba.
(4)
Osobným úradom vo veci uplatňovania služobného pomeru je úrad, ktorý je osobitným útvarom služobného úradu, v ktorom príslušník vykonáva štátnu službu.
(5)
Osobným úradom vedúceho služobného úradu je osobný úrad jeho nadriadeného; úlohy služobného úradu a osobného úradu prezidenta zboru plní organizačný útvar ministerstva určený ministrom.
(6)
Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy zboru podľa § 3, § 12 ods. 3 alebo podľa osobitného predpisu.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
„10c)
§ 11 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.“.
13.
V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovom „zdravotne“ vypúšťa čiarka a slovo „telesne“.
14.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Zdravotnú spôsobilosť v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 102d lekárskym posudkom na základe záverov vyšetrenia uchádzača o prijatie do služobného pomeru (ďalej len „uchádzač“) lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v pôsobnosti ministerstva.“.
15.
V § 17 ods. 6 sa vypúšťajú slová „o prijatie do služobného pomeru (ďalej len „uchádzač“)“.
16.
V § 20 ods. 2 sa slová „Vedúci služobného úradu alebo ním poverený príslušník je povinný vykonať“ nahrádzajú slovami „Ak je to v záujme služobného úradu, vedúci služobného úradu alebo ním poverený príslušník vykoná“.
17.
V § 20 ods. 6 v druhej vete sa slová „s ním sa považuje za skončené“ nahrádzajú slovami „sa ukončí“.
18.
V § 20 ods. 8 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“.
19.
V § 20 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Náklady súvisiace s prijímacím konaním uhrádza uchádzač.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
20.
V § 21 ods. 2 tretia veta znie: „Voľné miesto sa prednostne obsadzuje aj bez prijímacieho konania príslušníkom zaradeným mimo činnej štátnej služby podľa § 52 ods. 1.“.
21.
V § 22 ods. 1 a 2 sa slovo „Občan“ nahrádza slovom „Uchádzač“.
22.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Účelom overenia osobitnej odbornej spôsobilosti je overiť, či čakateľ pred vymenovaním do stálej štátnej služby má vedomosti a zručnosti v rozsahu upravenom pre funkciu, do ktorej má byť vymenovaný.“.
23.
V § 26 ods. 3 prvá veta znie: „Skúšku zo základnej prípravy možno opakovať najskôr po mesiaci a najneskôr do troch mesiacov po neúspešne vykonanej skúške.“.
24.
V § 32 odsek 1 znie:
„(1)
Príslušníkovi patrí rovnošata a jej súčasti.“.
25.
§ 33 znie:
㤠33
(1)
Príslušník má nárok na bezplatné poskytovanie rovnošaty a jej súčastí (ďalej len „naturálne náležitosti“).
(2)
Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patria príslušníkovi na obnovu naturálnych náležitostí každý rok vo výške 40 % hodnoty rovnošaty a jej súčastí.
(3)
Služobný úrad poskytuje príslušníčke raz za rok peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty rovnošaty a jej súčastí na nákup pančuchových nohavíc, poltopánok a čižiem.
(4)
Hodnotu rovnošaty a jej súčastí podľa reálnych nákupných cien ustanoví každý rok všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo; to neplatí, ak odchýlka hodnoty rovnošaty a jej súčastí nepresiahne 10 %.
(5)
Nárok na naturálne náležitosti príslušník uplatní do 24 mesiacov odo dňa vzniku nároku, inak zanikne. Nárok na naturálne náležitosti a na peňažný príspevok zaniká dňom skončenia služobného pomeru.
(6)
Podrobnosti o druhoch rovnošiat a ich súčastiach, ich poskytovaní, nosení a vyobrazení a o vykonávaní štátnej služby v občianskom odeve upraví ministerstvo služobným predpisom.“.
26.
V § 34 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Do hodnosti vymenúva a povyšuje príslušníka vedúci služobného úradu okrem hodností major, podplukovník a plukovník, ktoré vykonáva prezident zboru; mimoriadne povýšenia do dôstojníckej hodnosti vykonáva prezident zboru.
(6)
Prezidenta zboru vymenúva a povyšuje do hodnosti minister.“.
27.
V § 35 ods. 2, § 37 ods. 1 písm. a) a § 37 ods. 2 písm. a) sa slová „úplné stredné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „úplné stredné všeobecné vzdelanie“.
28.
V § 36 ods. 1 tretej vete sa za slovom „prijíma“ vypúšťa čiarka a slová „a ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na povýšenie do hodnosti“.
29.
V § 40 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
30.
V § 40 ods. 7 sa vypúšťajú písmená a) a e).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
31.
V § 47 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
preložiť na vykonávanie služobných činností aj na iný služobný úrad, iný útvar ministerstva alebo na plnenie úloh pre zbor na iný orgán štátnej správy.“.
32.
V § 49 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
33.
V § 49 ods. 4 písm. b) sa slovo „zmeny“ nahrádza slovom „čaty“.
34.
V § 49 ods. 5 sa v uvádzacej vete slová „Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ nahrádzajú slovami „krajské riaditeľstvo zboru a vykonáva služobnú činnosť v Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
35.
V § 49 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
36.
V § 50 ods. 4 sa slová „§ 40 ods. 7 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 7 písm. b) a c)“.
37.
V § 51 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a dojčiacej príslušníčke“.
38.
V § 52 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
bol vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v medzinárodných misiách a operáciách krízového manažmentu (ďalej len „misia“),“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
39.
V § 52 odsek 3 znie:
„(3)
Počas zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby
a)
podľa odseku 1 a 2 písm. a), d) a f) patrí príslušníkovi 70 % služobného platu, ktorý by mu patril, ak by nebol zaradený mimo činnej štátnej služby,
b)
podľa odseku 2 písm. b), c) a g) patrí príslušníkovi 50 % služobného platu, ktorý by mu patril, ak by nebol zaradený mimo činnej štátnej služby, najmenej však vo výške minimálnej mzdy,
c)
podľa odseku 2 písm. e) patrí príslušníkovi služobný príjem podľa § 103 ods. 1 písm. a) až e) a g) až i) a zahraničný príspevok od 200 eur do 2 000 eur mesačne, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo záväzné podmienky účasti na plnení úloh v misii neustanovujú inak; výšku zahraničného príspevku určí minister v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta vykonávania štátnej služby v zahraničí a miery ohrozenia jeho života alebo zdravia.“.
40.
V § 52 ods. 9 sa slová „m) až t), v) a x)“ nahrádzajú slovami „n) až v), y) a z)“.
41.
Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:
㤠53a
(1)
Príslušníka možno s jeho súhlasom vyslať na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii. Doba jeho vyslania je najmenej šesť mesiacov a najviac štyri roky, pričom o skrátení, skončení alebo o predĺžení vyslania rozhoduje vedúci služobného úradu.
(2)
Príslušník vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii sa zaradí mimo činnej štátnej služby; zaradenie mimo činnej štátnej služby sa vykoná dňom povolenia alebo vyslania na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii a trvá do skončenia alebo prerušenia vykonávania štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii.
(3)
Na príslušníka, ktorý bol zaradený mimo činnej štátnej služby v súvislosti s vyslaním do zahraničia na plnenie úloh v misii, platia ustanovenia tohto zákona, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.“.
42.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:
㤠58a
(1)
Príslušníkovi, ktorý je vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí, okrem príslušníka, ktorý je vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii, patria náhrady súvisiace so zahraničnou služobnou cestou a s inými zmenami miesta vykonávania štátnej služby v zahraničí podľa osobitného predpisu.17)
(2)
Príslušníkovi, ktorý je vyslaný na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii, patrí denná náhrada výdavkov v eurách alebo v cudzej mene v sume od 60 eur do 160 eur. Výšku dennej náhrady výdavkov určí minister.
(3)
Zahraničný príspevok podľa § 52 ods. 3 písm. c) patrí príslušníkovi dňom vyslania na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii, najskôr však dňom prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do dňa skončenia vyslania na vykonávanie štátnej služby v zahraničí, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky.
(4)
Zahraničný príspevok podľa § 52 ods. 3 písm. c) nepatrí príslušníkovi za čas, za ktorý mu nepatrí služobný príjem alebo náhrada služobného platu.17aaaa)
(5)
Zahraničný plat sa vypláca v zahraničí prostredníctvom účtu vo vopred dohodnutom peňažnom ústave v krajine vykonávania štátnej služby.
(6)
Ak príslušníkovi vyslanému na vykonávanie štátnej služby v zahraničí na plnenie úloh v misii denné náhrady výdavkov uhrádza medzinárodná organizácia alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, denná náhrada výdavkov podľa odseku 2 mu nepatrí. Ak medzinárodná organizácia alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba preukázateľne poskytne príslušníkovi dennú náhradu výdavkov len čiastočne, príslušníkovi patrí zostávajúca časť dennej náhrady výdavkov do rozsahu a sumy podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 60 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podanie odvolania nemá odkladný účinok, ak služobný úrad skončí služobný pomer z dôvodov podľa odsekov 1 a 3“.
44.
V § 62 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Služobný úrad môže skončiť služobný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou príslušníčkou, príslušníčkou po skončení materskej dovolenky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou príslušníčkou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.“.
45.
V § 63 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie podľa § 102d o strate zdravotnej spôsobilosti príslušníka na vykonávanie akejkoľvek funkcie v zbore alebo dňom straty zdravotnej spôsobilosti vykonávať doterajšiu funkciu, ak ho nemožno preradiť ani preložiť na inú funkciu v zbore.“.
46.
V § 69 ods. 3 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
oznámiť bezodkladne nadriadenému stratu alebo odcudzenie svojho služobného preukazu,“.
Doterajšie písmená m) až z) sa označujú ako písmená n) až aa).
47.
V § 69 ods. 3 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
„q)
nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky v služobnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom na vykonávanie štátnej služby,“.
48.
V § 69 ods. 3 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s)
doručiť bezodkladne nadriadenému potvrdenie o dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz vystavené ošetrujúcim lekárom a bezodkladne oznámiť nadriadenému každú zmenu adresy, na ktorej sa počas dočasnej neschopnosti zdržiava, a každú zmenu súvisiacu s dočasnou neschopnosťou,“.
Doterajšie písmená s) až aa) sa označujú ako písmená t) až ab).
49.
V § 69 ods. 3 písmeno x) znie:
„x)
podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej spôsobilosti alebo duševnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,“.
50.
§ 72 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zabezpečovať výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu u príslušníka dočasne neschopného na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz.“.
51.
V § 73 ods. 1 sa za slovami „prezident zboru“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
52.
V § 73 ods. 2 sa slová „§ 77 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 77 písm. b) a c)“.
53.
V § 75 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za závažné služobné previnenie sa považuje porušenie povinnosti ustanovenej v § 69 ods. 3 písm. q).“.
54.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠77a
Výčitka
Ak postačí na nápravu príslušníka a na obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie, ktoré má znaky služobného previnenia, výčitka, disciplinárne opatrenie sa neuloží.“.
55.
V § 86 ods. 1 druhej vete sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „šiestich“.
56.
V § 93 ods. 1 sa slová „aspoň 15 rokov služobného pomeru alebo pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „33 rokov veku“.
57.
V § 93 ods. 2 sa číslo „22“ nahrádza číslom „21“.
58.
V § 97 ods. 1 písm. j) treťom bode sa slová „starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú do siedmich rokov dieťaťa“ nahrádzajú slovami „starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť do šiestich rokov dieťaťa“.
59.
V § 102 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dojčiacej príslušníčke“.
60.
V § 102ad ods. 2 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „šiestich“.
61.
V § 102ae ods. 2 sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „šesť“.
62.
V § 102af ods. 1 druhej vete sa čiarka za slovami „do troch rokov veku dieťaťa“ nahrádza bodkou a text za čiarkou sa vypúšťa.
63.
§ 102b znie:
„§102b
(1)
Špecifickou zdravotnou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
preventívna lekárska prehliadka, ktorá sa vykonáva mimo preventívnej prehliadky vykonávanej podľa osobitného predpisu,20b)
b)
zdravotná starostlivosť poskytovaná na žiadosť ministerstva alebo služobného úradu pri výcviku príslušníka, zabezpečovaní osôb a objektov a pri určených krízových situáciách,
c)
lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k vykonávaniu štátnej služby.20c)
(2)
Výsledky preventívnej lekárskej prehliadky a lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k vykonávaniu štátnej služby sú podkladom pre lekársku posudkovú činnosť podľa § 102d.
(3)
Za preventívnu lekársku prehliadku a lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k vykonávaniu štátnej služby sa považuje tiež lekárske vyšetrenie vykonané v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak bolo vykonané počas troch mesiacov pred termínom určeným na periodickú preventívnu lekársku prehliadku alebo lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k vykonávaniu štátnej služby počas troch mesiacov po tomto termíne a zodpovedalo požadovanému rozsahu podľa odseku 5.
(4)
Špecifická zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva a v určených zdravotníckych zariadeniach.20d)
(5)
Rozsah a frekvenciu preventívnej lekárskej prehliadky podľa služobnej činnosti, ktorú príslušník vykonáva, ustanoví ministerstvo služobným predpisom.“.
64.
Za § 102c sa vkladajú § 102d a 102e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠102d
Lekárska posudková činnosť
(1)
Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti
a)
uchádzača podľa § 17 ods. 3,
b)
príslušníka na vykonávanie štátnej služby.
(2)
Zdravotná spôsobilosť sa na základe posúdenia zdravotného stavu určuje zdravotnou klasifikáciou takto:
a)
zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na vykonávanie štátnej služby príslušníka,
b)
zdravotná klasifikácia C – spôsobilý na vykonávanie štátnej služby príslušníka s obmedzením,
c)
zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na vykonávanie štátnej služby príslušníka.
(3)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva
a)
služobný posudkový lekár v pôsobnosti zboru, ktorý vykonáva posudkovú činnosť aj pre potreby Horskej záchrannej služby, a
b)
orgány lekárskej posudkovej činnosti.
(4)
Orgánmi lekárskej posudkovej činnosti sú lekárska komisia, ktorú aj pre potreby Horskej záchrannej služby zriaďuje prezident zboru, a ústredná lekárska komisia ministerstva, ktorú zriaďuje ministerstvo.
(5)
Lekárska komisia vykonáva posudkovú činnosť podľa odseku 1 písm. b).
(6)
Ústredná lekárska komisia ministerstva rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu lekárskej komisie.
(7)
Podrobnosti o lekárskej posudkovej činnosti ustanoví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 102e
Prieskumné konanie
(1)
Prieskumné konanie zamerané na posúdenie zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu príslušníka, pri ktorom sa určuje zdravotná spôsobilosť na ďalšie vykonávanie štátnej služby ustanovením zdravotnej klasifikácie a súvislosti choroby alebo úrazu s vykonávaním štátnej služby, vykonáva lekárska komisia. Prieskumné konanie je súčasťou lekárskej posudkovej činnosti.
(2)
Ak je schopnosť príslušníka na vykonávanie štátnej služby zo zdravotných dôvodov dlhodobo zmenená, určí mu lekárska komisia zdravotnú klasifikáciu a potrebné obmedzenie vykonávania štátnej služby.
(3)
Ak sa príslušníkovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalšie vykonávanie štátnej služby, môže príslušník požiadať o posúdenie zdravotného stavu na účely sociálneho zabezpečenia20e) alebo sociálneho poistenia.20f)
(4)
Náklady spojené s prieskumným konaním uhrádza služobný úrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20e a 20f znejú:
„20e)
§ 85 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20f)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
65.
V § 106 písm. a) sa slová „starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa do siedmich rokov veku dieťaťa“ nahrádzajú slovami „starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť do šiestich rokov dieťaťa“.
66.
V § 107 ods. 1 písm. d) druhom bode sa slová „dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté vyžadujúce osobitne náročnú starostlivosť“ nahrádzajú slovami „s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť“.
67.
V § 138 písmená b) a c) znejú:
„b)
prezident zboru vo vzťahu k príslušníkovi zaradenému na prezídiu zboru a ním riadenom zariadení, k riaditeľovi krajského riaditeľstva zboru a v rozsahu určenom v tomto zákone aj voči inému príslušníkovi,
c)
riaditeľ krajského riaditeľstva zboru vo vzťahu k príslušníkovi zaradenému na krajskom riaditeľstve zboru a ním zriadenom pracovisku, k riaditeľovi okresného riaditeľstva zboru a k príslušníkovi zaradenému na okresnom riaditeľstve zboru a riaditeľ Krajského riaditeľstva zboru v Bratislave aj vo vzťahu k veliteľovi Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a k príslušníkovi zaradenému na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,“.
68.
V § 138 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
69.
V § 138 písm. d) sa slová „lekárska komisia“ nahrádzajú slovami „služobný posudkový lekár“.
70.
V § 154a ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
71.
V § 177 ods. 1 a 2 sa za slová „na základe“ vkladajú slová „tohto zákona alebo“ a v odseku 2 sa slovo „Osobitný“ nahrádza slovami „Tento zákon alebo osobitný“.
72.
V § 193 sa za slová „§ 39“ vkladá čiarka a slová „§ 64 ods. 1 písm. a) a c)“, za slová „§ 157 ods. 1“ sa vkladajú slová „a 2, § 166 ods. 3“ a za slovo „§ 230“ sa vkladá čiarka a slová „§ 231 ods. 4“.
73.
V § 193a sa slová „§ 13 ods. 1 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 1 písm. b) a c)“ a slová „§ 138 písm. b) až d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 138 písm. b) a c)“.
74.
V § 209f ods. 1 sa slová „do 30. júna a do 31. decembra bežného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „dvakrát za rok v termínoch do 31. januára a do 31. júla“.
75.
V § 209f odsek 2 znie:
„(2)
Ak poberateľ príplatku za štátnu službu k dôchodku nezašle ministerstvu písomné oznámenie v termínoch podľa odseku 1, ministerstvo vyplácanie príplatku za štátnu službu k dôchodku zastaví až do splnenia povinnosti podľa v odseku 1.“.
76.
V § 209f ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak poberateľ príplatku za štátnu službu k dôchodku nezašle ministerstvu písomné potvrdenie o návšteve školy v stanovenom termíne, ministerstvo vyplácanie príplatku za štátnu službu k dôchodku zastaví.“.
77.
Za § 209g sa vkladá § 209h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠209h
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa začleňuje do Krajského riaditeľstva zboru v Bratislave. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na Krajské riaditeľstvo zboru v Bratislave. Majetok štátu v správe Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prechádza dňom účinnosti tohto zákona do správy Krajského riaditeľstva zboru v Bratislave. Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na Krajské riaditeľstvo zboru v Bratislave.“.
78.
V prílohe č. 1 prvá veta za slovami „2. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax jeden rok a osobitný kvalifikačný predpoklad.“.
79.
V prílohe č. 1 prvá veta za slovami „3. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax štyri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad.“.
80.
V prílohe č. 1 prvá veta za slovami „4. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, odborná prax šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad.“.
81.
V prílohe č. 1 prvá veta za slovami „5. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad.“.
82.
V prílohe č. 1 prvá veta za slovami „6. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, odborná prax tri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad.“.
83.
V prílohe č. 1 prvá veta za slovami „7. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad.“.
84.
V prílohe č. 1 prvá veta za slovami „8. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax deväť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad.“ a za slová „na územie kraja“ sa vkladajú slová „a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
85.
V prílohe č. 1 prvá veta za slovami „9. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax deväť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad.“.
86.
V prílohe č. 1a prvá veta za slovami „5. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.“.
87.
V prílohe č. 1a prvá veta za slovami „6. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, odborná prax tri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.“.
88.
V prílohe č. 1a prvá veta za slovami „7. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.“.
89.
V prílohe č. 1a prvá veta za slovami „8. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax osem rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.“.
90.
V prílohe č. 1a prvá veta za slovami „9. PLATOVÁ TRIEDA“ znie:
„Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax osem rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.“.
91.
V prílohe č. 3 sa vypúšťajú body 2.3 a 5.3 a v bodoch 3.2 a 4.2 sa slová „veliteľ zmeny“ nahrádzajú slovami „veliteľ čaty“.
92. Príloha č. 4 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú.v. EÚ L 68, 18. 3. 2010).“.
Čl. II
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 199/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. i) sa vypúšťajú slová „a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo; všeobecne záväzný právny predpis ďalej ustanoví vlastnosti, ktoré má mať technické zariadenie a technologické zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v prevádzke“.
2.
V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3.
V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,“.
4.
V § 14 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo“.
5.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva pôsobnosť okresného riaditeľstva Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“.
6.
V § 24 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 25 ods. 1 písm. a) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 písm. a) a h)“.
7.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
8.
V § 25 ods. 3 sa slová „h) až j)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.
9.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
posudzovaním umiestnenia technologických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vrátane súvisiacej dokumentácie.“.
10.
V § 28 sa slová „§ 25 ods. 1 písm. a) až e) a g) až k)“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 písm. a) až d) a f) až j)“.
11.
V § 29 ods. 1 prvej vete sa za slovami „okresnému riaditeľstvu“ vkladá čiarka a slová „Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ a v druhej vete sa za slovami „krajské riaditeľstvo“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „okresné riaditeľstvo“ sa vkladajú slová „a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
12.
V § 29 ods. 2 sa slová „okresné riaditeľstvo plní“ nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plnia“.
13.
V § 37 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „a Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
14.
V § 41 ods. 6 sa za slovami „krajského riaditeľstva9)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „okresného riaditeľstva9)“ sa vkladajú slová „a veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy9)“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 43 ods. 1, § 45 ods. 3, § 48 ods. 1 písm. a) a § 66 ods. 1 písm. a) sa za slovami „Zboru väzenskej a justičnej stráže“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polície“.
17.
V § 44 ods. 2 sa za slovami „Krajské riaditeľstvo“ vypúšťa čiarka a slová „Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
18.
V § 49 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
19.
V § 53 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa text za bodkočiarkou a posledná veta.
20.
V § 55 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uplatňuje právo na náhradu škody na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý ju aj uhrádza“.
21.
V § 56 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
22.
V § 61 ods. 2 písm. g) sa za slovo „kontrolu“ vkladá čiarka a slovo „čistenie“.
23.
V § 73 sa slová „§ 25 ods. 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 písm. c) a d)“.
24.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:
㤠78a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v znení vyhlášky č.152/2009 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.