403/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 30.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

403
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 24. októbra 2011,
ktorou sa mení vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 43 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu sa mení takto:
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Obrat podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,4) ktorý je platný v posledný deň príslušného účtovného obdobia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:“.
„4)
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Danica Paroulková v. r.