411/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. novembra 2011
o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa upravené podľa § 8 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 8 ods. 1 zákona sa suma „22,01 eura“ nahrádza sumou „22,54 eura“,
b)
v § 8 ods. 2 zákona sa suma „10,32 eura“ nahrádza sumou „10,57 eura“.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 336/2010 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Jozef Mihál v. r.