42/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
ZÁKON
z 8. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) a d) sa slovo „pozostatky“ nahrádza slovami „ľudské ostatky“.
2.
V § 3 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
zriadiť vojnový hrob s ľudskými ostatkami vojnovej obete, ktoré boli prevezené zo zahraničia na územie Slovenskej republiky, ak sa vojnová obeť narodila v tejto obci; odsek 3 časť vety pred bodkočiarkou sa nepoužije,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
3.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až d); na plnenie úloh podľa odseku 2 písm. e) počas kalendárneho roka“.
4.
V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti aj občianskemu združeniu,2a) ktorého predmetom činnosti je zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby. Žiadosť občianskeho združenia o príspevok na zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby je potrebné predložiť ministerstvu do 30. apríla kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok. Žiadosť obsahuje
a)
názov občianskeho združenia,
b)
adresu sídla,
c)
predmet činnosti,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
daňové identifikačné číslo,
f)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
g)
požadovanú sumu príspevku,
h)
číslo bankového účtu žiadateľa, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
i)
účel, na ktorý sa príspevok žiada,
j)
súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracúvaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 7 až 12, ktoré znejú:
„(7)
Príspevok podľa odsekov 2 a 5 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa osobitného predpisu2b) a podľa odseku 8.
(8)
Príspevok podľa odsekov 2 a 5 možno poskytnúť najviac do 80 % predpokladaných výdavkov projektu žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie realizácie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.
(9)
Prílohami žiadosti o príspevok podľa odsekov 2 a 5 sú
a)
projekt, ktorý obsahuje najmä
1.
stručný popis aktuálneho stavu riešeného projektom a jeho fotodokumentáciu,
2.
miesto a časový harmonogram realizácie projektu,
3.
popis navrhovaného technického riešenia v projekte,
4.
predpokladanú sumu finančných prostriedkov na realizáciu projektu, z nej sumu finančných prostriedkov z rozpočtu žiadateľa,
b)
doklad o splnení podmienky podľa odseku 8,
c)
doklady podľa osobitného predpisu.2c)
(10)
Príspevok podľa odsekov 2 a 5 sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa príspevok poskytuje,
c)
sumu poskytovaného príspevku,
d)
sumu finančných prostriedkov z rozpočtu žiadateľa,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť príspevok, a lehotu na jeho vyúčtovanie,
f)
číslo bankového účtu žiadateľa, na ktorý sa príspevok poskytuje, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
g)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
h)
dôvod odstúpenia od zmluvy.
(11)
Príjemca príspevku je povinný vrátiť ministerstvu nepoužité finančné prostriedky do 15 dní od vyúčtovania príspevku.
(12)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
zoznam žiadateľov o poskytnutie príspevku a požadovanú sumu príspevku,
b)
zmluvy podľa odseku 10,
c)
zoznam žiadateľov, ktorým nebol poskytnutý príspevok, a dôvod jeho neposkytnutia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:
„2b) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
2c) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 2 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 5 a 6“.
7.
V § 6 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
predkladá so svojím stanoviskom do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu žiadosť o príspevok podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d) na nasledujúci rozpočtový rok,“.
8.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
predkladá so svojím stanoviskom ministerstvu žiadosť o príspevok podľa § 4 ods. 2 písm. e) do 30 dní od doručenia žiadosti,“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
9.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Správneho deliktu na úseku vojnových hrobov sa dopustí obec, ktorá poruší
a)
povinnosť podľa § 3 ods. 1,
b)
niektorú z povinností podľa § 3 ods. 2, alebo
c)
povinnosť podľa § 3 ods. 3.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
10.
V § 9 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
11.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.
12.
V § 10 ods. 1 sa slová „§ 6 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3 písm. f)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.