432/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.01.2012 do 31.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

432
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 522/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 17i sa vkladá § 17j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. januára 2012
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 10 a 50 umiestnené na trh do 2. januára 2012, sa považujú za kozmetické výrobky podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 2. januára 2012.“.
2.
Príloha č. 2 sa dopĺňa referenčným číslom 1372, ktoré znie:
„1372 2-aminofenol (o-Aminophenol **, CI 76520) a jeho soli (CAS 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4, EINECS 202-431-1 / 267-335-4)“.
3.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčné číslo 201 znie:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického
výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Ďalšie obmedzenia
a požiadavky
a b c d e f
201 2-chlór-6-(etylamín)- 4-nitrofenol
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol **
CAS 131657-78-8
EINECS 411-440-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
3,0 %
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Maximálny obsah nitrozamínov: 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.“.
4.
V prílohe č. 3 časti 1 sa dopĺňajú referenčné čísla 215 až 218, 222, 223, 225, 227, 230, 232, 234, 237 až 239, 241 až 246, 248 až 252, ktoré znejú:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
Oblasť aplikácie/použitia Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentách Ďalšie obmedzenia
a požiadavky
a b c d e f
215 4-amino-3-nitrofenol
4-amino-3-nitrophenol **
CAS 610-81-1
EINECS 210-236-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.b)
obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
216 Naftalén-2,7-diol
2,7-Naphthalenediol **
CAS 582-17-2
EINECS 209-478-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
217 3-aminofenol
m-Aminophenol **
CAS 591-27-5
EINECS 209-711-2 a jeho soli

3-hydroxyanilínium-chlorid
m-Aminophenol HCl **
CAS 51-81-0
EINECS 200-125-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,2 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Bis(3-
hydroxyfenylamónium)
sulfát
m-Aminophenol sulfate **
CAS 68239-81-6
EINECS 269-475-1

Sodium m-Aminophenol **
CAS 38171-54-9
218 6-hydroxy-3,4-dimetyl-2-pyridón
2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridine **
CAS 84540-47-6
EINECS 283-141-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
222 2-(2-hydroxy-3,5- dinitroanilín)etanol
2-Hydroxyethyl picramic acid **
CAS 99610-72-7
EINECS 412-520-9
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
223 (4-metylamino)fenol
p-Methylaminophenol **
CAS 150-75-4
EINECS 205-768-2 a jeho sulfát

bis(4-hydroxy-N- metylanilínium)sulfát / 4-(metalamino) fenol, soľ s kyselinou sírovou
p-Methylaminophenol sulfate **
CAS 55-55-0/1936-57-8
EINECS 200-237-1 / 217-706-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,68 % hm. vyjadrených v prepoete na sulfát.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Maximálny obsah nitrozamínov 50 μ/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
225 Etanol, 2-[4-[etyl[(2- hydroxyetyl)amino]- 2-nitrofenyl]amino]-
CAS 104516- 93-0 a jeho hydrochlorid

4[N-etyl-N-(2- hydroxyetyl)amín]-1-(2-hydroxyetyl)amín-2-nitrobenzén monohydrochlorid
HC Blue No 12 **
CAS 132885-85-9
EINECS 407-020-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,75 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
227 3-amino-2,4- dichlórfenol
3-Amino-2,4- dichlorophenol **
CAS 61693-42-3
EINECS 262-909-0 a jeho hydrochlorid

3-Amino-2,4- dichlorophenol
HCl **
CAS 61693-43-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
230 1-fenyl-3-metylpyrazol-5-ón
Phenyl methyl pyrazolone **
CAS 89-25-8
EINECS 201-891-0
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
232 5-[(2-hydroxyetyl) amino]-2-metylfenol
2-Methyl-5- hydroxyethylaminophenol **
CAS 55302-96-0
EINECS 259-583-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach maximálna koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
234 3,4-dihydro-2H-1,4- benzoxazín-6-ol
Hydroxybenzomorpholine **
CAS 26021-57-8
EINECS 247-415-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
237 2,2’-[(4-amino-3- nitrofenyl) imino]bisetanol
2,2’-[(4-Amino-3- nitrofenyl)imino] bisetanol **
CAS 29705-39-3 a jeho hydrochlorid

2,2’-[(4-amino-3- nitrofenyl)imino] bisetanol, hydrochlorid
HC Red No 13 **
CAS 94158-13-1
EINECS 303-083-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
238 2,6-dimetoxy-3,5- pyridíndiamín
2,6-Dimethoxy-3,5- pyridinediamine **
CAS 85679-78-3 (voľná báza) a jeho hydrochlorid

3,5-diamino-2,6- dimetoxypyridín, dihydrochlorid
2,6-Dimethoxy-3,5- pyridinediamine HCl **
CAS 56216-28-5
EINECS 260-062-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
239 HC Violet No 1 **
CAS 82576-75-8
EINECS 417-600-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,28 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.

a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.


b)
obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
241 Naftalén-1,5-diol
1,5-Naphthalenediol **
CAS 83-56-7
EINECS 201-487-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
242 Hydroxypropyl bis(N-hydroxyetyl-p- fenyléndiamín)
Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine **
CAS 128729-30-6 a jeho tetrahydrochlorid

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl **
CAS 128729-28-2
EINECS 416-320-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,4 % hm. vyjadreného v prepočte na tetrahydrochlorid. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
243 5-amino-2-metylfenol
4-Amino-2- hydroxytoluene **
CAS 2835-95-2
EINECS 220-618-6
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
244 2,4- diaminofenoxyetanol
2,4- Diaminophenoxyethanol **
CAS 70643-19-5 a jeho hydrochlorid a jeho sulfát

2,4- diaminofenoxyetanol, dihydrochlorid
2,4- Diaminophenoxyethanol HCl **
CAS 66422-95-5
EINECS 266-357-1

[4-(2hydroxyetoxy)-
1,3-fenylén]diamónium

-sulfát
2,4- Diaminophenoxyethanol sulfate **
CAS 70643-20-8
EINECS 274-713-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
245 2-metylbenzén-1,3- diol
2-Methylresorcinol **
CAS 608-25-3
EINECS 210-155-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,8 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,8 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
246 4-amino-3-metylfenol
4-Amino-m-cresol **
CAS 2835-99-6
EINECS 220-621-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
248 2-[3-amino-4- metoxyfenyl) amino]etanol
2-Amino-4- hydroxyethylaminoanisole **
CAS 83763-47-7
EINECS 280-733-2 a jeho sulfát

(3-amónio-4- metoxyfenyl)(2- hydroxyetyl)amónium-sulfát
2-Amino-4- hydroxyethylaminoanisole sulfate **
CAS 83763-48-8
EINECS 280-734-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na sulfát.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
249 Hydroxyetyl-3,4- metyléndioxyanilín
a jeho hydrochlorid

Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline HCl **
CAS 94158-14-2
EINECS 303-085-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
250 4-[(2-hydroxyetyl) amino]-3-nitofenol
3-Nitro-p- hydroxyethylaminophenol **
CAS 65235-31-6
EINECS 265-648-0
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,85 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 3,0 % hm.

a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.


b)
obrázokFarby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
51 [2-[(4-nitrofenyl) amin]etyl]močovina
4-Nitrophenyl aminoethylurea **
CAS 27080-42-8
EINECS 410-700-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
252 2-amino-4-chlór-6- nitrofenol
2-Amino-6-chloro-4- nitrophenol **
CAS 6358-09-4
EINECS 228-762-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.


b)
obrázokFarby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
5.
V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 3 až 6, 11, 12, 16, 19 až 22, 25, 27, 31 až 39, 44, 48, 49, 55 a 56.
6.
V prílohe č. 3 časti 2 stĺpci g pre referenčné čísla 10 a 50 sa slová „31. 12. 2010“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2011“.
7.
Príloha č. 17 sa dopĺňa bodom 73, ktorý znie:
„73. Smernica Komisie 2011/59/EÚ z 13. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 125, 14. 5. 2011).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 3. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.