437/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 25. novembra 2011,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 19 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu sa mení takto:
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Množstvo elektriny vyrobenej z biometánu
Množstvo elektriny vyrobenej z biometánu QEVBM v MWh sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 01
pričom
QBM – množstvo biometánu vstupujúce do zariadenia výrobcu elektriny ako primárne palivo v m3,
VBM – výhrevnosť biometánu v kWh/m3,
UZVEe – elektrická účinnosť zariadenia výrobcu elektriny; harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti pre samostatnú výrobu elektriny pri použití paliva zemný plyn je 0,525.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. decembra 2011.
Jozef Holjenčík v. r.