440/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 211/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami w) až aa), ktoré znejú:
„w)
celkovou výrobou elektriny na vymedzenom území výroba elektriny meraná na svorkách zariadení na výrobu elektriny, ktorá zahŕňa aj vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny,
x)
spotrebou elektriny na vymedzenom území množstvo elektriny určené ako súčet celkovej výroby elektriny na vymedzenom území a dovozu elektriny, od ktorého sa odpočíta vývoz elektriny,
y)
koncovou spotrebou elektriny na vymedzenom území vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľov sústav, elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrátane elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny a dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebovanej pre celkovú vlastnú spotrebu výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny,
z)
cezhraničným tokom elektriny tok elektriny do vymedzeného územia alebo z vymedzeného územia,
aa) systémom GCC systém spolupráce synchrónne prepojených prevádzkovateľov prenosových sústav s cieľom eliminácie vzájomnej sekundárnej regulácie v opačných smeroch (Grid Control Cooperation).“.
2.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Elektroenergetické zariadenie slúžiace na pripojenie do sústavy vybuduje príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo podnikateľ5) po vzájomnej dohode s užívateľom sústavy na základe požiadaviek užívateľa sústavy a v súlade s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami prevádzkovateľa sústavy.“.
3.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy denne uverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o
a)
celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území,
b)
spotrebe elektriny na vymedzenom území,
c)
koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území,
d)
cezhraničných tokoch výkonov vrátane cezhraničných tokov výkonov distribučnou sústavou,
e)
plánovaných a skutočných cezhraničných výmenách elektriny na úrovni prenosovej sústavy.“.
4.
V § 4 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 14, ktoré znejú:
„(10)
Výrobca elektriny podľa odseku 9 odovzdá prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 9 a v členení podľa primárneho zdroja energie.
(11)
Výrobca elektriny podľa odseku 8 odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 8 a v členení podľa primárneho zdroja energie.
(12)
Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 MW odovzdá súhrnné mesačné údaje osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny.
(13)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac podľa odsekov 7 a 10 do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca.
(14)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy súhrnné údaje za celý mesiac podľa odsekov 6 a 10 do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 15.
5.
V § 4 ods. 15 sa slová „6 až 9“ nahrádzajú slovami „6 až 14“.
6.
V § 6 ods. 2 sa za slovo „stránke“ vkladajú slová „a na internetovej stránke aukčnej kancelárie zodpovednej za prideľovanie prenosových kapacít na cezhraničných profiloch (ďalej len „aukčná kancelária“)“ a slová „účastníkmi trhu s elektrinou“ sa nahrádzajú slovami „subjektmi zúčtovania“.
7.
V § 6 ods. 4 sa slová „podľa pravidiel platných na uskutočňovanie aukcií na príslušnom cezhraničnom profile“ nahrádzajú slovami „podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile“.
8.
V § 6 ods. 5 sa slová „podľa pravidiel platných na uskutočňovanie aukcií na príslušnom cezhraničnom profile“ nahrádzajú slovami „podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile“.
9.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Aukcie organizuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov Európskej únie a tretích štátov alebo aukčná kancelária, ktorá je touto funkciou prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverená. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke pravidlá aukcie alebo odkaz na pravidlá aukcie a príslušnú aukčnú kanceláriu.“.
10.
V § 6 odsek 10 znie:
„(10)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke aukčnej kancelárie
a)
informácie o očakávanej voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacite na cezhraničných profiloch v jednotlivých dňoch a hodinách ponúkaných účastníkom trhu s elektrinou,
b)
podmienky a pravidlá aukcií najneskôr 14 pracovných dní pred dňom uzávierky na príjem ponúk do aukcie,
c)
podmienky rezervácie kapacít z aukcií a prevodu kapacít,
d)
cenu za rezervovanú kapacitu.“.
11.
V § 6 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke súhrnné údaje o pridelených kapacitách cezhraničných profilov po hodinách a dňoch, súhrnné údaje o ich využití a súhrnné údaje o skutočne využitých kapacitách. Hodinové merané toky sa uverejňujú nasledujúci pracovný deň.“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.
12.
V § 6 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Subjekt zúčtovania zasiela požiadavky na cezhraničný prenos elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v súlade s pravidlami určenými v zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia. Hodnoty požadovaných cezhraničných prenosov elektriny sú po prijatí informačným systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy zaslané do systému zúčtovateľa odchýlok a skontrolované oproti disponibilnej finančnej zábezpeke. V prípade nedostatočnej výšky disponibilnej finančnej zábezpeky je prevádzkovateľ prenosovej sústavy oprávnený požadovaný cezhraničný prenos elektriny odmietnuť.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.
13.
V § 8 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Obstaranie regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom podporných služieb, dodávateľom regulačnej elektriny alebo ako poskytovateľ regulačnej elektriny, a to len automatickou aktiváciou regulačnej elektriny s parametrami sekundárnej regulácie výkonu prostredníctvom riadiaceho informačného systému dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav v rámci systému GCC za cenu určenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v cenovom rozhodnutí alebo prostredníctvom havarijnej výpomoci od susediacich prevádzkovateľov prenosových sústav.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnotí a odovzdá zúčtovateľovi odchýlok denne do 9:00 h predbežné údaje o množstve obstaranej regulačnej elektriny s presnosťou na tri desatinné miesta v MWh a nákladoch na obstaranú regulačnú elektrinu dodanú jednotlivými dodávateľmi regulačnej elektriny, a to pre každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy zašle finálne údaje v pracovných dňoch za predchádzajúci deň do 13:00 h, v pracovných dňoch, ktorým predchádza najmenej jeden nepracovný deň, do 16:00 h. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnotí obstaranú regulačnú elektrinu v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.“.
14.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC je v rámci vyhodnotenia, zúčtovania a vysporiadania odchýlky účtovaná ako regulačná elektrina typu sekundárnej regulácie výkonu za osobitnú cenu určenú úradom.“.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.
15.
V § 8 odsek 7 znie:
„(7)
Množstvo regulačnej elektriny vyvezenej v rámci havarijnej výpomoci je súčasťou odchýlky prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Vzniknuté náklady na odchýlku z vyvezenej regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci uhradí susedný prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorému bola havarijná výpomoc poskytnutá. Prípadné výnosy z odchýlky sú príjmom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.“.
16.
V § 8 ods. 10 sa slová „Účastník trhu s elektrinou“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovateľ sústavy“ a na konci sa pripája táto veta: „Za obchodovanie s elektrinou sa nepovažuje ani obstaranie regulačnej elektriny v systéme GCC prevádzkovateľom prenosovej sústavy.“.
17.
V § 8 ods. 12 sa slová „Ak je zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorená na neurčitý čas, výpovedná lehota je“ nahrádzajú slovami „Pri zmluvách o dodávke elektriny alebo zmluvách o združenej dodávke elektriny je výpovedná lehota“.
18.
V § 11 ods. 2 sa slová „riadiacich informačných systémov“ nahrádzajú slovami „riadiaceho informačného systému“ a za slovo „služieb“ sa vkladajú slová „vrátane obstarania regulačnej elektriny v systéme GCC“.
19.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní na svojej internetovej stránke každoročne do 30. septembra predpokladanú celkovú hodnotu disponibility výkonov podporných služieb potrebnú na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy na vymedzenom území na nasledujúci rok, a to v členení na sumárny rozsah disponibility podporných služieb na poskytovanie kladnej regulačnej elektriny a sumárny rozsah disponibility podporných služieb na poskytovanie zápornej regulačnej elektriny.“.
20.
V § 11 ods. 7 písm. a) sa slovo „veľkosti“ nahrádza slovom „množstva“.
21.
V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak je elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojené18a) do prenosovej sústavy, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému uhradí odberateľ elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a odberateľom elektriny alebo prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy.
(3)
Ak je elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy pripojené18a) do distribučnej sústavy, odberateľ elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému uhradí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na základe zmluvy uzavretej medzi odberateľom elektriny alebo prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je elektroenergetické zariadenie tohto odberateľa elektriny alebo tohto prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojené.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 2 písm. a) bod 22 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 18a sa označuje ako odkaz 18aa a poznámka pod čiarou k odkazu 18a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 18aa.
22.
V § 12 ods. 4 sa v prvej vete vypúšťa slovo „koncový“, slová „tvoria súčasť“ sa nahrádzajú slovami „sú zložkami“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „koncového“.
23.
V § 12 ods. 7 sa v prvej vete vypúšťa slovo „koncovým“ a vypúšťa sa druhá veta.
24.
V § 12 odsek 9 znie:
„(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy platby podľa odsekov 3, 5 a 7 uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy priamo, ak je pripojený do prenosovej sústavy, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený. Spôsob úhrady platby sa určí v cenovom rozhodnutí úradu.“.
25.
V § 12 ods. 10 sa za slovo „Platba“ vkladajú slová „za systémové služby a“.
26.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa prenos elektriny uskutočňuje cez spojovacie vedenia, uplatňuje sa režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku.“.
27.
V § 13 ods. 6 sa vypúšťa slovo „určitého“.
28.
V § 15 ods. 3 sa slová „asociácie operátorov“ nahrádzajú slovami „združenia prevádzkovateľov“.
29.
V § 16 ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
30.
V § 16 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Platba za odchýlku sa vypočíta ako súčin odchýlky subjektu zúčtovania v MWh a ceny vypočítanej spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa odchýlok pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení (ďalej len „zúčtovacia cena“).
(9)
Zúčtovateľom odchýlok sa v prevádzkovom poriadku určí spôsob zúčtovania odchýlok v obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení. Pre výpočet záporných platieb použije zúčtovateľ odchýlok na účel mesačného zúčtovania odchýlok koeficient menší ako jeden tak, aby rozdiel medzi celkovými platbami za odchýlky, určenými ako súčet platieb podľa odseku 11, a celkovými nákladmi na obstaranie regulačnej elektriny bol kladný. Pre konečný prepočet a konečné vyhodnotenie odchýlok za každý mesiac sa koeficient určí na tri desatinné miesta tak, aby rozdiel medzi celkovými platbami za odchýlky, určenými ako súčet platieb podľa odseku 11, a celkovými nákladmi na obstaranie regulačnej elektriny bol rovný nule alebo pre zaokrúhlenie kladný. Na účely určenia zúčtovacej ceny sa použije systémová odchýlka, ktorá sa rovná sume aktivovanej regulačnej elektriny v príslušnej perióde zúčtovania.“.
31.
V § 16 odsek 11 znie:
„(11)
Ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. a) je záporné číslo, platbu uhradí zúčtovateľ odchýlok subjektu zúčtovania. Ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. a) je kladné číslo, platbu uhradí subjekt zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok. Spôsob, postup a podmienky úhrad sa určia v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa odchýlok.“.
32.
V § 16 ods. 14 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
33.
V § 16 ods. 15 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
34.
Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
Ustanovenie § 8 ods. 12 sa vzťahuje na zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvorené od 1. januára 2012.“.
35.
V § 20 sa slová „akty Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „záväzné akty Európskej únie“.
36.
V prílohe č. 2 časti C odseku 4 sa na konci pripája táto veta: „Postup podľa časti B odseku 6 sa použije primerane.“.
37.
Príloha č. 4 časť E sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely zostavovania obchodnej bilancie platí, ak je hodnota obchodnej hodiny tvorená na základe hodnôt štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút v intervale jednej obchodnej hodiny, hodnotou obchodnej hodiny je aritmetický priemer hodnôt štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút v intervale jednej obchodnej hodiny.“.
38.
V prílohe č. 5 ods. 2 sa za slovami „obstaranie regulačnej elektriny“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a viacnáklady na obstaranie regulačnej elektriny“.
39.
Príloha č. 6 znie:
„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Iveta Radičová v. r.