448/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2011 bol v Bratislave podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007 (oznámenie č. 45/2008 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s podpisom dodatku vyslovila súhlas uznesením č. 621 zo 14. septembra 2011 a rozhodla o tom, že dohoda je medzinárodná zmluva, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dodatok ratifikoval 6. októbra 2011.
Dodatok nadobudol platnosť 23. novembra 2011 v súlade s článkom 3.
K oznámeniu č. 448/2011 Z. z.
DODATOK č. 1
k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
s ohľadom na uplatňovanie shengenského acquis o zrušení kontrol pri prekračovaní vnútorných hraníc a usilujúc sa
naplniť ustanovenie článku 6 ods. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Rárospuszta a nadväzujúcich ciest, podpísanej v Štúrove 16. novembra 2007,
naplniť ustanovenie článku 6 ods. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Peťov a Szécsény a nadväzujúcich ciest, podpísanej v Štúrove 16. novembra 2007,
vytvoriť podmienky na vykonávanie cestnej dopravy cez most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhelyom na území Maďarskej republiky
dohodli sa takto:
Článok 1
V Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici, podpísanej v Bratislave 18. júna 2007:
(1) Článok 5
– písmeno f) odseku 1 sa mení takto:
f) most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhelyom na území Maďarskej republiky medzi hraničnými znakmi XVIII.8x a XIXx., ako aj XIX./2 a XIX./1“,
– odsek 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
h) most nad riekou Ipeľ medzi obcami Peťov na území Slovenskej republiky a Szécsény na území Maďarskej republiky medzi hraničnými znakmi V.23 a V.24“,
– písmeno d) odseku 2 sa mení takto:
d) most nad riekou Roňava medzi Slovenským Novým Mestom na území Slovenskej republiky a Sátoraljaújhelyom na území Maďarskej republiky medzi hraničnými znakmi XIX.4 a XIX.4/1 pre cestnú osobnú dopravu bez obmedzenia a nákladnú dopravu do 3,5 t,“,
– odsek 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
g) most cez rieku Ipeľ medzi obcami Rároš na území Slovenskej republiky a Rárospuszta na území Maďarskej republiky medzi hraničnými znakmi V.35 a V.36.“.
(2) Článok 8 sa mení takto:
„Umiestňovanie reklamných pútačov na mostoch a úsekoch ciest je zakázané; informačné tabule pre verejnosť sa môžu umiestniť len na základe súhlasu príslušných organizácií.“.
(3) Článok 9
– odsek 2 sa mení takto:
„Príslušné organizácie uvedené v odseku 1 sú povinné na základe určených termínov obstarať všetky povolenia potrebné na vykonávanie týchto prác.“,
– odsek 3 sa mení takto:
„Ak bude potrebná uzávierka mosta alebo úseku cesty dlhšia ako dve hodiny, príslušné organizácie spoločne zabezpečia nerušený chod dopravy cez inú trasu.“.
(4) Článok 10
– odsek 1 sa mení takto:
„Umiestnenie a montáž ďalších zariadení, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na účelové používanie mostov a úsekov ciest uvedených v článku 5 ods. 1, 2 a 4 tejto dohody, a výkon prevádzkových a údržbárskych prác súvisiacich s týmito zariadeniami sa môžu uskutočniť iba na základe súhlasu príslušných organizácií.“,
– odsek 3 sa mení takto:
„Na vykonávanie prác uvedených v odseku 1 na mostoch uvedených v článku 5 ods. 4 tejto dohody je potrebný súhlas príslušných organizácií oboch štátov.“.
(5) Končí sa platnosť článku 13 a prílohy k dohode.
(6) Doterajšie články 14, 15 a 16 sa označujú ako články 13, 14 a 15.
Článok 2
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody uvedenej v článku 1.
Článok 3
Tento dodatok podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni prijatia neskoršej nóty potvrdzujúcej toto schválenie.
Dané v Bratislave 12. mája 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Mikuláš Dzurinda v. r.
Za vládu
Maďarskej republiky:
János Martónyi v. r.